Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Grunderna för antagningen till det medicinska området 2024 har publicerats

26.10.2023

Allmänna uppgifter om antagningen av studerande inom det medicinska området 2024 som är gemensamma för alla ansökningsobjekt inom det medicinska området har publicerats på webbplatsen för den gemensamma antagningen.

Antagningsförfarande

Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2024 är 13.3-27.3.2024. I antagningen 2024 väljs nya studerande genom betygsantagning och antagning med urvalsprov. Poängsättning som används i betygsantagning gäller till 2025.  För sökande som blir antagna i betygsantagningen kommer det att reserveras det lägsta antalet platser som överskrider 50 % av nybörjarplatserna i samtliga ansökningsmål inom medicin, odontologi och veterinärmedicin.  Urvalsordningen bestäms utifrån de poäng som ges för vitsorden i studentexamen. Efter det fylls resten av nybörjarplatserna via provpoängsantagningen utgående från de sökandes poäng i urvalsprovet.

 

I den gemensamma ansökan till högskolorna reserveras vid antagningen av studerande till ansökningsobjekt inom det medicinska området i sin helhet 65 procent av nybörjarplatserna för sökande som ansöker om sin första högskoleplats. I betygsantagningen beaktas endast förstagångssökande. Vid urvalsprovsantagningen reserveras ett antal platser för förstagångssökande, så att högst 65 procent av antalet nybörjarplatser för ansökningsobjektet i sin helhet blir kvoterade för förstagångssökande. 

 

Den sökande kan endast söka antingen till medicinska ansökningsobjekt eller till odontologiska ansökningsobjekt. Begränsningen gäller inte ansökningsobjektet veterinärmedicin, dvs. den sökande kan samtidigt söka till veterinärmedicin och medicin eller till veterinärmedicin och odontologi.  

 

Ett digitalt urvalsprov

Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet hålls 21.5.2024 kl. 9.00 – 14.00. Urvalsprovet inom det medicinska området ordnas som ett digitalt prov i Vallu-tjänsten för urvalsprov. Provet ordnas som ett övervakat urvalsprov i de lokaler som anvisats av det universitet som den sökande i ansökningsskedet valt som plats för sitt urvalsprov. De sökande som deltar i provet ska ha ett identitetsbevis och en egen bärbar dator för att kunna avlägga provet.  Urvalsprovet kan inte avläggas med surfplatta eller smarttelefon.

 

Det är viktigt att de sökande bekantar sig med instruktionerna för det digitala urvalsprovet i Vallu-tjänsten på universitetens gemensamma webbplats för sökande. Närmare anvisningar för dem som deltar i urvalsprov publiceras också på webbplatsen för den gemensamma antagningen inom det medicinska området https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/anvisningar-for-urvalsprovet

 

I provet får du tillgång till det digitala urvalsprovssystemets funktionsräknare. Egen kalkylator får inte användas. Det är möjligt att bekanta sig på förhand med urvalsprovssystemet, urvalsprovssystemets funktionsräknare och formeleditorn på testsidan https://testikoe.korkeakouluun.fi/.

 

Urvalsprovmaterial

Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet 2024 baserar sig på de obligatoriska studierna och nationella fördjupade studierna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2019 ( GLP21) och på material som eventuellt ingår i urvalsprovet. Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2024 inkluderar inte förhandsmaterial.

 

Platser för urvalsprov

Urvalsprovet inom det medicinska området kan avläggas på följande orter: Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. Den sökande ska i samband med den gemensamma ansökan i Studieinfo uppge den ort där han eller hon avlägger urvalsprovet.  Valet av provplats är bindande och kan inte ändras efter ansökningstiden.

 

Språkkrav

De sökande ska beakta kraven för påvisande av språkkunskaper redan i ansökningsskedet. Sökanden ska påvisa sina kunskaper i finska vid ansökan till ett finskspråkigt utbildningsprogram eller en finskspråkig studielinje.

 

När sökanden ansöker till den svenskspråkiga studielinjen för medicin vid Helsingfors universitet ska han eller hon i sin tur påvisa sina kunskaper i svenska. För ansökningsobjekten utbildningsprogrammet i odontologi och kandidatprogrammet i veterinärmedicin vid Helsingfors universitet kan man påvisa språkkunskaper i antingen finska eller svenska. 

 

Kraven på språkkunskaper kan kontrolleras på webbsidan https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/kielitaidon-osoittaminen och https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/att-visa-sprakkunskaper 

 

Poängsättningen för betygsantagningen från år 2026

Poängsättningen för betygsantagningen på det medicinska området från och med 2026 har publicerats på yliopistovalinnat.fi -webbplatsen

« Tillbaka till aktuellt