Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

PROVPOÄNGSANTAGNING

Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet hålls 24.5.2022 kl. 9.00 – 14.00.

 

Urvalsprovet inom det medicinska området den 24 maj 2022 ordnas som ett digitalt prov. Provet ordnas som ett övervakat urvalsprov i de lokaler som anvisats av det universitet som den sökande i ansökningsskedet valt som plats för sitt urvalsprov. De sökande som deltar i provet ska ha en egen bärbar dator för att kunna avlägga provet.  Urvalsprovet kan inte avläggas med surfplatta eller smarttelefon. Närmare anvisningar för dem som deltar i urvalsprov publiceras på webbplatsen för den gemensamma antagningen inom det medicinska området https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/anvisningar-for-urvalsprovet

 

Från provpoängsantagning antas bland alla som deltagit i urvalsprovet 49% av nybörjarplatserna för sökande på grundval av poängen i urvalsprovet. Urvalsprovet inom det medicinska området kan avläggas på följande orter: Helsingfors, Joensuu, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo (uppdaterad 28.1.2022) . Den sökande ska i samband med den gemensamma ansökan i Studieinfo uppge den ort där han eller hon avlägger urvalsprovet. Valet av ort för urvalsprovet är bindande och kan inte ändras efter ansökningstiden. Ett urvalsprov som skrivits vid ett annat universitet bedöms inte. 

 

Urvalsprovet hålls samtidigt vid samtliga universitet. Det skickas ingen separat kallelse till provet. Endast de sökande som har sparat den elektroniska ansökan inom utsatt tid kan delta i urvalsproven.

 

Om du i betygsantagningen på basis av dina slutliga vitsord har blivit antagen till det ansökningsobjekt i den gemensamma antagningen i medicin eller odontologi som du prioriterat högst eller till vilket annat ansökningsobjekt som helst som du prioriterat högre, kan du inte längre bli antagen till det här ansökningsobjektet i provpoängsantagningen. Om du inte i betygsantagningen har blivit antagen till det ansökningsobjekt i den gemensamma antagningen i medicin eller odontologi som du prioriterat högst eller till något annat ansökningsobjekt som du har prioriterat högre, kan du delta i urvalsprovet.


Om du avlägger IB- eller EB-examen sommaren 2022 lönar det sig för dig att delta i urvalsprovet. I betygsantagningen är ett antagningsbeslut som baserar sig på förhandsbedömningen av dina vitsord villkorligt, och beslutet kan upphävas om dina slutliga vitsord är lägre än förhandsbedömningen. I det fallet kan du ännu bli antagen i provpoängsantagningen.

 

Fusk under urvalsprovet eller överskridning av provtiden leder till att urvalsprovet underkänns.

Minimigränsen för godkänt i urvalsprovet

Du måste få godkänt i urvalsprovet för att kunna beaktas i provpoängsantagningen.  De råpoäng som du får i provet räknas ihop och konverteras till provpoäng på en skala från 0 till 72. De skalade provpoängen uppges med tre decimalers noggrannhet. Det högsta antalet provpoäng (72) ges till dem vars råpoäng hör till den bästa 1 % bland samtliga provdeltagare vid alla universitet som medverkar i gemensamma antagning. Minimigränsen för godkänt i urvalsprovet är hälften av detta antal råpoäng.

 

Sökande till den svenska studielinjen vid utbildningsprogrammet i medicin vid Helsingfors universitet måste dessutom uppnå en särskild minimigräns. Kontrollera minimigränsen för antagning till den svenska studielinjen vid Helsingfors universitet i ansökningsobjektets beskrivning av antagningsgrunder på Studieinfo.fi.

 

Reglerna för samma poäng

Om flera sökande har samma poängantal för urvalsprovet i medicin, odontologi eller veterinärmedicin, avgör det totala poängantalet för uppgifterna i urvalsprovet i en jämn poängsituation. Om det efter detta fortfarande finns två eller flera sökande med samma poäng antas alla dessa sökande.

 

Reglerna för samma poäng i betygs- och provpoängsantagningen följs också i samband med eventuella begäranden om omprövning.

 

Urvalsprovmaterial

Anvisningar för urvalsprovet

Tillåtna kalkylatorer i urvalsprovet

 

Senast ändrad 28.01.2022