Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

PROVPOÄNGSANTAGNING

Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet hålls 19.5.2020 kl. 9.00 – 14.00.

Från provpoängsantagning antas bland alla som deltagit i urvalsprovet 49% av nybörjarplatserna för sökande på grundval av poängen i urvalsprovet. Sökande ska delta i urvalsprovet vid det universitet som hen har angett som första prioritet i den gemensamma antagningen i medicin eller odontologi. Du kan inte delta i urvalsprovet vid någon annan utbildningsenhet. Ett urvalsprov som skrivits vid ett annat universitet bedöms inte.

 

Urvalsprovet för veterinärmedicin ska avläggas enligt de anvisningar som ges av Helsingfors universitet. 

 

Urvalsprovet hålls samtidigt vid samtliga universitet. Det skickas ingen separat kallelse till provet. Endast sökande som har lämnat in en elektronisk ansökan inom den utsatta tiden får delta i urvalsprovet. Om du i betygsantagningen på basis av dina slutliga vitsord har blivit antagen till det ansökningsobjekt i den gemensamma antagningen i medicin eller odontologi som du prioriterat högst eller till vilket annat ansökningsobjekt som helst som du prioriterat högre, kan du inte längre bli antagen till det här ansökningsobjektet i provpoängsantagningen.

Om du inte i betygsantagningen har blivit antagen till det ansökningsobjekt i den gemensamma antagningen i medicin eller odontologi som du prioriterat högst eller till något annat ansökningsobjekt som du har prioriterat högre, kan du delta i urvalsprovet.


Om du avlägger IB- eller EB-examen sommaren 2020 lönar det sig för dig att delta i urvalsprovet. I betygsantagningen är ett antagningsbeslut som baserar sig på förhandsbedömningen av dina vitsord villkorligt, och beslutet kan upphävas om dina slutliga vitsord är lägre än förhandsbedömningen. I det fallet kan du ännu bli antagen i provpoängsantagningen.

 

Fusk under urvalsprovet eller överskridning av provtiden leder till att urvalsprovet underkänns.

Minimigränsen för godkänt i urvalsprovet

För att beaktas i antagningen måste du bli godkänd i urvalsprovet. De råpoäng som du får i provet räknas ihop och konverteras till provpoäng på en skala från 0 till 72. De skalade provpoängen uppges med tre decimalers noggrannhet. Det högsta antalet provpoäng (72) ges till dem vars råpoäng hör till den bästa 1 % bland samtliga provdeltagare vid alla universitet som medverkar i gemensamma antagning. Minimigränsen för godkänt i urvalsprovet är hälften av detta antal råpoäng.

 

Sökande till den svenska studielinjen vid utbildningsprogrammet i medicin vid Helsingfors universitet måste dessutom uppnå en särskild minimigräns. Kontrollera minimigränsen för antagning till den svenska studielinjen vid Helsingfors universitet i ansökningsobjektets beskrivning av antagningsgrunder på Studieinfo.fi.

 

Fusk under urvalsprovet eller överskridning av provtiden leder till att urvalsprovet underkänns.

 

Reglerna för samma poäng

Om flera sökande har samma poäng rangordnas de på basis av följande: 1. poängen för uppgift ett i urvalsprovet, 2. poängen för uppgift två och 3. poängen för uppgift tre. Om det efter detta fortfarande finns två eller flera sökande med samma poäng antas alla dessa sökande.

 

Reglerna för samma poäng i betygs- och provpoängsantagningen följs också i samband med eventuella begäranden om omprövning.

 

Urvalsprovmaterial

Anvisningar för urvalsprovet

Tillåtna kalkylatorer i urvalsprovet

 

Senast ändrad 21.11.2019