Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

PROVPOÄNGSANTAGNING

Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet hålls 23.5.2023 kl. 9.00 – 14.00.

 

Urvalsprovet inom det medicinska området den 23 maj 2023 ordnas som ett digitalt prov i Vallu-tjänsten för urvalsprov. Provet ordnas som ett övervakat urvalsprov i de lokaler som anvisats av det universitet som den sökande i ansökningsskedet valt som plats för sitt urvalsprov. De sökande som deltar i provet ska ha en egen bärbar dator för att kunna avlägga provet.  Urvalsprovet kan inte avläggas med surfplatta eller smarttelefon. Närmare anvisningar för dem som deltar i urvalsprov publiceras på webbplatsen för den gemensamma antagningen inom det medicinska området https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/anvisningar-for-urvalsprovet

 

Urvalsprovet inom det medicinska området kan avläggas på följande orter: Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. Den sökande ska i samband med den gemensamma ansökan i Studieinfo uppge den ort där han eller hon avlägger urvalsprovet. Valet av ort för urvalsprovet är bindande och kan inte ändras efter ansökningstiden. Ett urvalsprov som skrivits vid ett annat universitet bedöms inte. 

 

Urvalsprovet hålls samtidigt vid samtliga universitet. Ingen separat kallelse till urvalsprovet skickas ut, men före provtidpunkten får de sökande information om provet. Endast de sökande som har sparat den elektroniska ansökan inom utsatt tid kan delta i urvalsproven.

 

Om du i betygsantagningen på basis av dina slutliga vitsord har blivit antagen till det ansökningsobjekt i den gemensamma antagningen i medicin eller odontologi som du prioriterat högst eller till vilket annat ansökningsobjekt som helst som du prioriterat högre, kan du inte längre bli antagen till det här ansökningsobjektet i provpoängsantagningen. Om du inte i betygsantagningen har blivit antagen till det ansökningsobjekt i den gemensamma antagningen i medicin eller odontologi som du prioriterat högst eller till något annat ansökningsobjekt som du har prioriterat högre, kan du delta i urvalsprovet.


Om du avlägger IB- eller EB-examen sommaren 2023 lönar det sig för dig att delta i urvalsprovet. I betygsantagningen är ett antagningsbeslut som baserar sig på förhandsbedömningen av dina vitsord villkorligt, och beslutet kan upphävas om dina slutliga vitsord är lägre än förhandsbedömningen. I det fallet kan du ännu bli antagen i provpoängsantagningen.

 

Fusk under urvalsprovet leder till att urvalsprovet underkänns.

Minimigränsen för godkänt i urvalsprovet

Du måste få godkänt i urvalsprovet för att kunna beaktas i provpoängsantagningen.  För att bli godkänd i urvalsprovet krävs det att du får minst hälften så många poäng som det bästa poängresultatet som uppnåtts i urvalsprovet i den gemensamma antagningen inom samma område.

 

Sökande till den svenska studielinjen vid utbildningsprogrammet i medicin vid Helsingfors universitet måste dessutom uppnå en särskild minimigräns. Kontrollera minimigränsen för antagning till den svenska studielinjen vid Helsingfors universitet i ansökningsobjektets beskrivning av antagningsgrunder på Studieinfo.fi.

 

Reglerna för samma poäng

Om flera sökande har samma poängantal för urvalsprovet i medicin, odontologi eller veterinärmedicin, avgör det totala poängantalet för uppgifterna i urvalsprovet i en jämn poängsituation. Om det efter detta fortfarande finns två eller flera sökande med samma poäng antas alla dessa sökande.

 

Reglerna för samma poäng i betygs- och provpoängsantagningen följs också i samband med eventuella begäranden om omprövning.

 

Urvalsprovmaterial

Anvisningar för urvalsprovet

Tillåtna kalkylatorer i urvalsprovet

 

Senast ändrad 25.10.2022