Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
ANTAGNINGSFÖRFARANDE

Antagningsförfarande

De medicinska utbildningsområdena inför betygsurval som en del av antagningen av studerande i samband med antagningen som ordnas 2020. Nya studerande antas både från en betygsantagning och från en provpoängantagning. Sökande behöver inte meddela separat om hen söker i betygsantagningen eller i provpoängsantagning. Alla beaktas i båda antagningen för sitt ansökningsobjekt om det med avseende på sin utbildningsbakgrund är möjligt.

I antagningen till utbildningsområdet i medicin reserveras i den gemensamma antagningen till högskolorna 65 % av nybörjarplatserna för sökande som för första gången söker studieplats vid en högskola. Högst 51 procent av platserna för förstaårsstuderande kommer att reserveras för studerande som väljs genom betygsurval vid varje ansökningsmål inom de medicinska utbildningsområdena, dvs. veterinärmedicin, odontologi och medicin. Vid betygsurval beaktas endast förstagångssökande. Urvalsprovet blir kvar som ett tillägg till betygsurvalet. Vid varje ansökningsmål reserveras 49 procent av förstaårsplatserna för studerande som antas utifrån poängen i urvalsprovet.

 

Antagning till utbildningsprogram/examensprogram/studielinje

  1. Från betygsantagning  antas högst 51% av nybörjarplatserna för sökande på basis av studentexamensbetyget. Vid betygsurval beaktas endast förstagångssökande. Om platserna inte fylls inom kvoten, fylls platserna med andra sökande från ansökningsobjektets urvalsprovskö.  
  1. Från provpoängsantagning antas sedan bland alla som deltagit i urvalsprovet 49% av nybörjarplatserna för sökande på grundval av poängen i urvalsprovet. Om platserna inte fylls inom kvoten för förstagångssökande, fylls platserna med andra sökande från ansökningsobjektets urvalsprovskö.  

Läs mera om betygsantagning och provpoangsantagning.

 

Om en sökande som har antagits inte tar emot sin studieplats, fylls den enligt antagningsresultatets ordningsföljd, så att när en förstagångssökandes plats blir ledig antas i stället den förstagångssökande som har följande bästa poängtal.  Om platsen som blir ledig inte har reserverats för förstagångssökande, antas den som bland alla sökande har följande bästa poängtal. Antagningen från reservplatserna avslutas 31.7.2020.

Maximipoäng

Högsta möjliga antal betygspoäng är 199. För urvalsprovet ges högst 72 poäng.  Den sökande ges ett (1) prioritetspoäng ifall hen har angett en utbildning inom medicin eller odontologi som sitt förstahandsalternativ. Prioritetspoäng ges endast för det ansökningsobjekt inom medicin eller odontologi som den sökande har angett som första prioritet. Prioritetspoängen läggs i betygsantagningen till den sökandes betygspoäng och i provpoängsantagningen till den sökandes urvalsprovspoäng efter att poängen skalats.

 

Maximipoängen i antagningen till medicin eller odontologi är i betygsantagning 200 (betygspoäng och  prioritetspoäng) och i provpoängsantagning 73 (provpoäng och prioritetspoäng sammanlagt).

 

 

 

Senast ändrad 21.11.2019