Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
bild odontologi

Odontologi

Grundexamen i odontologi, odontologie licentiatexamen, är en högre högskoleexamen. Grundexamen kan avläggas vid fyra utbildningsenheter: i Helsingfors, Uleåborg, Åbo och Kuopio. Vid Helsingfors universitet finns också en svenskspråkig studielinje (ingen antagning 2018).

Odontologie licentiatexamen omfattar 330 studiepoäng. Den målsatta tiden för examen är 5,5 år. I studierna ingår en sex månader lång fördjupande praktikperiod, som avläggs i studiernas slutskede. Efter avlagd examen kan tandläkaren ansöka om legitimation som ger rätt till självständigt yrkesutövande.

Studierna i odontologi består av teoretiska studier i medicinska basvetenskaper, teoretiska studier i olika områden inom odontologi samt färdighetsövningar i anslutning till dem och klinisk vårdpraktik, dvs. patientarbete. Till odontologie licentiatexamen hör också att skriva en avhandling (lärdomsprov). I slutet av studierna avlägger de studerande en sex månader lång fördjupande praktik i ett arbetsförhållande enligt en praktikplan som hälsovårdscentralen godkänt på förhand. Redan under studierna kan man också påbörja vetenskaplig forskning som siktar på påbyggnadsexamen. Efter avlagd grundexamen kan man som vetenskaplig påbyggnadsexamen avlägga odontologie doktorsexamen (OD). 

Efter odontologie licentiatexamen och efter att i två år som huvudsyssla jobbat med kliniska tandläkaruppgifter kan du söka till yrkesmässiga påbyggnadsstudier som leder till specialisttandläkarutbildning.

 

För tillfället kan man specialisera sig i fem specialområden: klinisk tandvård, odontologisk diagnostik, tandreglering, hälso- och sjukvård samt mun- och käkkirurgi. En tandläkare kan också avlägga utbildning som leder till specialistbehörighet.

Du kan bekanta dig med studier i odontologi och studiernas innehåll via länkarna till de fakulteter som anordnar studier i odontologi (endast på finska):

Helsingfors universitet
Östra-Finlands universitet
Uleåborgs universitet

Åbo universitet

Senast ändrad 01.12.2023