Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

BETYGSANTAGNING

Högst 51 procent av platserna för förstaårsstuderande kommer att reserveras för studerande som väljs genom betygsurval vid varje ansökningsmål inom de medicinska utbildningsområdena, dvs. veterinärmedicin, odontologi och medicin. Vid betygsurval beaktas endast förstagångssökande. Urvalsordningen bestäms utifrån de poäng som ges för vitsorden i studentexamen.

Beredningen av betygsurvalet grundar sig på utredningar om ämnen skrivna i studentskrivningarna av studerande som sökt och antagits till medicinska utbildningsområden samt på provberäkningar som utförts med stöd av tidigare års material om sökande. Ämnen som är centrala med tanke på de medicinska utbildningsområdena har valts ut för att beaktas i urvalet. Poängsättningsmodellen som ska användas i betygsurvalet har förutsatts ha tillräcklig förmåga att urskilja bra kandidater som söker till utbildningsområdet. Poängsättning som används i betygsantagning gäller till 2025.

Poängsättning i betygsurvalet

 

I betygsurvalet får sökanden poäng utifrån vitsorden i studentexamen. Poäng kan fås för vitsordet i sex ämnen i studentexamen:

    1) modersmål
    2) matematik (lång eller kort)
    3) biologi
    4) kemi
    5-6) de två av följande ämnen som ger sökanden bäst poäng
            - fysik
            - högst en ämnesreal
            - högst ett språk.

Poängen för ett ämne beaktas endast en gång. Om sökanden saknar något av de ovan nämnda ämnena får sökanden inga poäng för ämnet, men sökanden beaktas ändå i betygsurvalet.

Poängsättning som används i betygsurvalet (pdf)

Den använda poängsättningen beskrivs också på wikin Poängsättning i betygsurval vid universiteten.

 

Den europeiska studentexamen (EB), International Baccalaureate-examen (IB) samt Reifeprüfung (RP) -examen och Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen som avlagts i Finland poängsätts i betygsantagningen på samma sätt som den finländska studentexamen. Examinas poängsättning finns på wikin Poängsättning i betygsurval vid universiteten.

 

Betygsantagningen är riktad endast till dem som avlagt studentexamen (t.ex. personer som avlagt yrkesexamen och som avlagt delprov i studentexamen beaktas inte i betygsantagningen). Studentexamina som ger poäng eller delar av dem (SE, EB, IB, RP/DIA) kan kombineras i betygsantagningen enligt sökandens intresse, förutsatt att minst en studentexamen är färdig. En studentexamen som avlagts utomlands ger den sökande allmän högskolebehörighet att söka till en utbildning, men vitsorden i en sådan studentexamen poängsätts dock inte.

 

Inget minimipoängantal har fastställts som förutsättning i poängsättningen i betygsurvalet och inga tröskelvillkor i fråga om avlagda ämnen eller vitsord har heller definierats. 

 

Du behöver inte meddela separat att du söker i betygsantagningen. Betygspoäng ges till sökande som har en finländsk studentexamen, IB- eller EB-examen avlagd i Finland eller utomlands eller Dp/DIA-examen avlagd i Finland.

 

I betygsantagningen beaktas de sökande som avlägger finländsk studentexamen senast våren 2022 och vars uppgifter finns i studentexamensregistret 17.5.2022. Universitetet ansvarar inte för sådana förseningar i registreringen av prestationer som beror på gymnasierna.

 

Man strävar efter att färdigställa resultaten av betygsantagningen före urvalsprovet, men de sökande bör förbereda sig på att delta i urvalsprovet ifall resultaten av betygsantagningen inte blir färdiga före provet.

 

Regler vid samma poängtal

Den inbördes ordningen mellan sökandena fastställs i en sådan situation utifrån poängen i poängsättningstabellen i följande ämnesordning: 1) modersmål, 2) matematik, 3) biologi, 4) kemi, 5) det ämne av de återstående skrivna ämnena som ger bäst poäng.

 

Om två eller flera sökande ännu härefter är jämnstarka, avgörs valet av lotten. Möjliga förstaårsplatser som förblir obesatta i betygsurvalet överförs till urvalsprovskön för att fyllas utifrån resultatet i urvalsprovet.

 

Reglerna för samma poäng i betygs- och provpoängsantagningen följs också i samband med eventuella begäranden om omprövning

 

Villkorligt val

Den som avlägger en IB-, EB- eller DIA-examen under våren för ansökan ska lämna in en förhandsbedömning från läroanstalten för en preliminär poängräkning (IB-examen: Candidate Predicted Grades; DIA-examen: examensbevisets vitsordssida som har utfärdats på förhand och ett motsvarighetsintyg).  För den som avlägger en IB-, EB- eller DIA-examen under våren för ansökan är antagningsbeslutet i betygsantagningen villkorligt tills den sökandes poäng och ansökningsbehörighet har kontrollerats utgående från det slutliga examensbeviset. Om vitsorden ändras jämfört med förhandsbedömningen så att den sökande stiger från en placering bland dem som inte blev antagna till en placering bland dem som blev antagna, kan hen antas även om antalet nybörjarplatser som har reserverats för betygsantagningen i så fall överskrids. Studieplatsen annulleras om vitsorden ändras så att den sökande placeras bland dem som inte blev antagna. Du ska lämna in bilagorna i ansökan enligt den nationella tidsplanen.

Senast ändrad 28.10.2021