Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

BETYGSANTAGNING

De medicinska utbildningsområdena inför betygsurval som en del av antagningen av studerande i samband med antagningen som ordnas 2020. Högst 51 procent av platserna för förstaårsstuderande kommer att reserveras för studerande som väljs genom betygsurval vid varje ansökningsmål inom de medicinska utbildningsområdena, dvs. veterinärmedicin, odontologi och medicin. Vid betygsurval beaktas endast förstagångssökande. Urvalsordningen bestäms utifrån de poäng som ges för vitsorden i studentexamen.

Beredningen av betygsurvalet grundar sig på utredningar om ämnen skrivna i studentskrivningarna av studerande som sökt och antagits till medicinska utbildningsområden samt på provberäkningar som utförts med stöd av tidigare års material om sökande. Ämnen som är centrala med tanke på de medicinska utbildningsområdena har valts ut för att beaktas i urvalet. Poängsättningsmodellen som ska användas i betygsurvalet har förutsatts ha tillräcklig förmåga att urskilja bra kandidater som söker till utbildningsområdet. 

Poängsättning i betygsurvalet

 

I betygsurvalet får sökanden poäng utifrån vitsorden i studentexamen. Poäng kan fås för vitsordet i sex ämnen i studentexamen:

    1) modersmål
    2) matematik (lång eller kort)
    3) biologi
    4) kemi
    5-6) de två av följande ämnen som ger sökanden bäst poäng
            - fysik
            - högst en ämnesreal
            - högst ett språk.

Poängen för ett ämne beaktas endast en gång. Om sökanden saknar något av de ovan nämnda ämnena får sökanden inga poäng för ämnet, men sökanden beaktas ändå i betygsurvalet.

Poängsättning som används i betygsurvalet (pdf)

Den använda poängsättningen beskrivs också på sidan Studieinfo.fi.

 

Inget minimipoängantal har fastställts som förutsättning i poängsättningen i betygsurvalet och inga tröskelvillkor i fråga om avlagda ämnen eller vitsord har heller definierats. 

 

Du behöver inte meddela separat att du söker i betygsantagningen. Betygspoäng ges till sökande som har en finländsk studentexamen, IB- eller EB-examen avlagd i Finland eller utomlands eller Dp/DIA-examen avlagd i Finland. Så här läser du betygsantagningens poängtabell för EB-, IB-, RP-/DIA-examen

 

Om din examen blir klar våren 2020 efter ansökningstidens slut måste du i ansökningsskedet lämna in en officiell förhandsbedömning av ditt examensresultat från läroanstalten. Betygspoängen för IB- och EB-examen och en DIA-examen som har avlagts i Finland räknas ut på basis av förhandsuppskattningen. Om du avlägger IB- eller EB-examen sommaren 2020 lönar det sig för dig att delta i urvalsprovet. I betygsantagningen är ett antagningsbeslut som baserar sig på förhandsbedömningen av dina vitsord villkorligt, och beslutet kan upphävas om dina slutliga vitsord är lägre än förhandsbedömningen. I det fallet kan du ännu bli antagen i provpoängsantagningen.

 

Regler vid samma poängtal

Reglerna som gäller samma poängtal tillämpas om det enligt poängsättningstabellen finns flera än en sökande i betygsurvalskön vid den punkt där kvoten för ansökningsmålet avgränsas. Den inbördes ordningen mellan sökandena fastställs i en sådan situation utifrån poängen i poängsättningstabellen i följande ämnesordning: 1) modersmål, 2) matematik, 3) biologi, 4) kemi, 5) det ämne av de återstående skrivna ämnena som ger bäst poäng.

Om två eller flera sökande fortfarande har samma poäng efter att bestämmelserna om samma poäng tillämpats, väljs ingen av dessa sökande som ännu har samma poäng. Möjliga förstaårsplatser som förblir obesatta i betygsurvalet överförs till urvalsprovskön för att fyllas utifrån resultatet i urvalsprovet.

Senast ändrad 21.11.2019