Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

BETYGSANTAGNING

För sökande som blir antagna i betygsantagningen kommer det att reserveras det lägsta antalet platser som överskrider 50 % av nybörjarplatserna i samtliga ansökningsmål inom medicin, odontologi och veterinärmedicin. Vid betygsurval beaktas endast förstagångssökande. Urvalsordningen bestäms utifrån de poäng som ges för vitsorden i studentexamen.

Beredningen av betygsurvalet grundar sig på utredningar om ämnen skrivna i studentskrivningarna av studerande som sökt och antagits till medicinska utbildningsområden samt på provberäkningar som utförts med stöd av tidigare års material om sökande. Ämnen som är centrala med tanke på de medicinska utbildningsområdena har valts ut för att beaktas i urvalet. Poängsättningsmodellen som ska användas i betygsurvalet har förutsatts ha tillräcklig förmåga att urskilja bra kandidater som söker till utbildningsområdet. Poängsättning som används i betygsantagning gäller till 2025.

Poängsättning i betygsurvalet

I betygsurvalet får sökanden poäng utifrån vitsorden i studentexamen. Maximipoängen i betygsantagning är 199 betygspoäng.

 

Poäng kan fås för vitsordet i sex ämnen i studentexamen:

    1) modersmål
    2) matematik (lång eller kort)
    3) biologi
    4) kemi
    5-6) de två av följande ämnen som ger sökanden bäst poäng
            - fysik
            - högst en ämnesreal
            - högst ett språk.

 

Poängen för ett ämne beaktas endast en gång. Om sökanden saknar något av de ovan nämnda ämnena får sökanden inga poäng för ämnet, men sökanden beaktas ändå i betygsurvalet.

Poängsättning som används i betygsurvalet (pdf)

Den använda poängsättningen beskrivs också på universitetens gemensamma webbplats för sökande.

 

Den europeiska studentexamen (EB), International Baccalaureate-examen (IB) samt Reifeprüfung (RP) -examen och Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen som avlagts i Finland poängsätts i betygsantagningen på samma sätt som den finländska studentexamen. Examinas poängsättning finns på  universitetens gemensamma webbplats för sökande.

 

Studentexamina som ger poäng eller delar av dem (SE, EB, IB, RP/DIA) kan kombineras i betygsantagningen enligt sökandens intresse, förutsatt att minst en studentexamen är färdig

 

Betygsantagningen är riktad endast till dem som avlagt studentexamen (t.ex. personer som avlagt yrkesexamen och som avlagt delprov i studentexamen beaktas inte i betygsantagningen). En studentexamen som avlagts utomlands ger den sökande allmän högskolebehörighet att söka till en utbildning, men vitsorden i en sådan studentexamen poängsätts dock inte.

 

Inget minimipoängantal har fastställts som förutsättning i poängsättningen i betygsurvalet och inga tröskelvillkor i fråga om avlagda ämnen eller vitsord har heller definierats. 

 

Du behöver inte meddela separat att du söker i betygsantagningen. Betygspoäng ges till sökande som har en finländsk studentexamen, IB- eller EB-examen avlagd i Finland eller utomlands eller Dp/DIA-examen avlagd i Finland. I betygsantagningen beaktas utexaminerade finländska studentexamina, om vilka universiteten har fått uppgifter senast 14.5.2024. EB-, IB-, RP- eller DIA-examina beaktas om de nödvändiga bilagorna har lämnats in inom utsatt tid.

 

Man strävar efter att färdigställa resultaten av betygsantagningen före urvalsprovet, men de sökande bör förbereda sig på att delta i urvalsprovet ifall resultaten av betygsantagningen inte blir färdiga före provet.

 

Regler vid samma poängtal
Den inbördes ordningen mellan sökandena fastställs i en sådan situation utifrån poängen i poängsättningstabellen i följande ämnesordning: 1) modersmål, 2) matematik, 3) biologi, 4) kemi, 5) det ämne av de återstående skrivna ämnena som ger bäst poäng. Om två eller flera sökande ännu härefter är jämnstarka, avgörs valet av lotten. Reglerna för samma poäng i betygs- och provpoängsantagningen följs också i samband med eventuella begäranden om omprövning

 

Sökande som avlägger IB- eller EB-examen under ansökningsvåren

Om du avlägger IB- eller EB-examen under ansökningsvåren ska du i samband med ansökan lämna in en förhandsbedömning av din examen och dina betyg. Urvalsresultatet är villkorligt tills din ansökningsbehörighet och dina betygspoäng har granskats från det slutliga betyget. Om dina vitsord stiger så att du blir antagen beviljas du en studieplats. Om vitsorden sjunker så att du inte blir antagen, annulleras studieplatsen.

 

Poängsättningen för betygsantagningen från år 2026

Poängsättningen för betygsantagningen på det medicinska området från och med 2026 har publicerats på yliopistovalinnat.fi webbplatsen

Senast ändrad 26.10.2023