Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Att visa språkkunskaper

De sökande ska påvisa de språkkunskaper som krävs för ansökningsobjektet. Vid ansökan till både svenska och finska studielinjen I medicin, ska den sökande visa att hen har språkkunskaper som krävs för båda studielinjerna. 

Om bilagor behövs för din ansökan informeras du om detta på ansökningsblanketten. Bilagorna till ansökan fogas i regel till ansökan i elektronisk form i tjänsten Studieinfo.fi.  Om den sökande måste visa sina språkkunskaper ska hen lämna in ett intyg över språkkunskaperna under ansökningstiden eller senast 3.4.2024 före kl. 15.00.

 

Språkkunskapskrav för det finskspråkiga utbildningsprogrammet/den finskspråkiga studielinjen

Sökande som söker till det finskspråkiga utbildningsprogrammet/den finskspråkiga studielinjen måste ha språkkunskaper i finska. Sätten att visa språkkunskaper på  finskspråkiga studielinjen beskrivs på webbplatsen http://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/kielitaidon-osoittaminen

 

Språkkunskapskrav för den svenskspråkiga studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet 

Målet för den svenskspråkiga linjen är att utbilda tillräckligt många läkare med kunskaper i svenska för hela landets behov. En stor del av undervisningen, cirka 30 %, ges på svenska genom hela studietiden. Resten av undervisningen ges i första hand på finska. Kunskaper i finska behövs i kontakten med patienterna. Den som studerar på den svenskspråkiga linjen måste alltid delta i den svenskspråkiga undervisningen när sådan ordnas. Då undervisningen sker på svenska, sker också smågruppsdiskussionerna på svenska. 

 

Sökande måste redan i ansökningsskedet visa att hen har tillräckliga kunskaper i svenska. Sätten att visa språkkunskaper I svenska språket beskrivs på Helsingfors universitetets webbplats (på svenska)  och

http://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/kielitaidon-osoittaminen  (på finska).

 

Språkkunskapskrav för den finskspråkiga studielinjen i odontologi vid Helsingfors universitet

En sökanden som söker till Helsingfors universitets utbildningsprogram i odontologi (undervisning på finska) kan påvisa sina språkkunskaper i antingen finska eller svenska. Om sökanden utöver Helsingfors universitets ansökningsobjekt i odontologi också söker till någon annan utbildning i odontologi i den gemensamma antagningen i odontologi, måste hen redan i ansökningsskedet påvisa att hen har tillräckliga kunskaper i finska. 

 

Språkkunskaper i veterinärmedicin

Vid ansökan till kandidatprogrammet i veterinärmedicin ska den sökande visa att hen har språkkunskaper i finska eller svenska. Om den sökande utöver Helsingfors universitets ansökningsobjekt inom veterinärmedicin söker till något av de odontologiska eller medicinska ansökningsobjekten, ska han eller hon påvisa de språkkunskaper som ansökningsobjektet förutsätter.

 

 

Gå tillbaka till sidan Behörighet att ansöka »

Senast ändrad 26.10.2023