Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Anvisningar för urvalsprovet

På denna sida ges allmänna instruktioner för dem som deltar i urvalsprovet.

Urvalsprovet inom det medicinska området den 21 maj 2024 ordnas som ett digitalt prov i Vallu-tjänsten för urvalsprov. Provet ordnas som ett övervakat urvalsprov i de lokaler som anvisats av det universitet som den sökande i ansökningsskedet valt som plats för sitt urvalsprov. Personer som kommer för sent får inte delta i provet.

 

De sökande som deltar i provet ska ha en egen bärbar dator för att kunna avlägga provet. Urvalsprovet kan inte avläggas med surfplatta eller smarttelefon. Den bärbara datorn ska kunna ansluta sig till det separat utpekade trådlösa urvalsprovnätet. Sökanden ansvarar själv för att utrustningen fungerar och lämpar sig för att avlägga urvalsprovet.

 

Anvisningar för urvalsprovet

De som deltar i urvalsprovet uppmanas läsa instruktionerna för provet i förväg.

 

Anvisningar för det digitala urvalsprovet som användas i Vallu-tjänsten finns på universitetens gemensamma webbplats för sökande (Information uppdaterad 11.3.2024):

Anvisningar för det digitala urvalsprovet - Vallu-tjänsten för urvalsprov

På sidan finns det allmänna anvisningar för det digitala urvalsprovet och anvisningar för bärbar dator samt krav på utrustningen.

 

Innan urvalsprovet ska du bekanta dig också med följande instruktioner:

 • Urvalsprovets formelbilaga
  Formelbilagan kommer att finnas tillgänglig i urvalsprovsystemet under provets gång, dvs. om du sparat någon version av formelbilagan på din egen dator före provet, får du inte använda den.
 • Svarsinstruktioner

 

Den sökande kan bekanta sig med användningen av Vallu-tjänsten för urvalsprov med hjälp av exempeluppgifter på adressen testikoe.korkeakouluun.fi.

 

Egen kalkylator får inte användas i provet. Den sökande kan använda provsystemets funktionsräknare och formeleditor i vissa uppgifter i urvalsprovet inom det medicinska utbildningsområdet. I uppgifterna som innehåller matematiska tecken kan man ha tillgång till en formeleditor. Den kommer fram i nedre delen av rutan när du med musen aktiverar uppgiftens svarsfält. Med hjälp av formeleditorn kan du lägga till specialtecken och formler till ditt svar. På testsidorna kan man öva på att använda funktionsräknare och formeleditor.

Instruktioner för användning av provsystemts räknare

Instruktioner för användning av formeleditorn

 

Den sökande ska kontrollera eventuella universitetsspecifika preciserande anvisningar på universitetets webbplats för det ansökningsobjekt som den sökande har angett som plats för urvalsprovet på ansökningsblanketten. 

 

Universitetets infosidor:

Helsingin yliopisto (på finska) (på svenska)

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

 

In­di­vi­du­el­la ar­range­mang vid urvalsprovet

En sökande som behöver individuella arrangemang för urvalsprovet ska lämna in en ansökan om individuella arrangemang senast 3.4.2024 kl. 15.00, då fristen för inlämnande av bilagor till den gemensamma ansökan går ut. Ansökan om individuella arrangemang vid urvalsprovet inom den gemensamma antagningen för det medicinska området lämnas in till det universitet inom det medicinska området som den sökande på ansökningsblanketten har uppgett som plats för avläggande av urvalsprovet. Den sökande ska kontrollera närmare universitetsspecifika anvisningar gällande ansökan om individuella arrangemang för urvalsprovet på universitetets webbplats.

 

I ansökan beskriver sökanden de individuella arrangemangen för det urvalstest han / hon behöver och skälen för att ansöka om dessa arrangemang. Varje fall prövas individuellt. Bifoga ett sakkunnigutlåtande med information om vilka individuella arrangemang du behöver och varför. 

 

I sakkunnigutlåtandet ska det stå tydligt

 • varför du behöver specialarrangemang (eventuella diagnoser och andra motiveringar för de sökta stödåtgärderna)
 • vilka specialarrangemang som rekommenderas för dig
 • dina personuppgifter
 • namnet på den som ger utlåtandet och dennes ställning (yrke/sakkunnigroll) samt
 • datering.          

Den som ger utlåtandet ska ha tillräcklig yrkeskompetens för att bedöma dina funktionsnedsättningar och dina behov av individuella arrangemang. 

Till exempel ska den som ansöker om individuella arrangemang på grund av en skada eller sjukdom bifoga ett läkarutlåtande till ansökan.

 

Den som ansöker om individuella arrangemang på grund av aktivitets- eller uppmärksamhetsstörning (ADHD eller ADD) ska bifoga ett utlåtande av en läkare eller psykolog till sin ansökan. 

 

För att bevisa en specifik svårighet i läsning och skrivning ska man bifoga ett utlåtande av en speciallärare, psykolog, talterapeut eller specialistäkare (t.ex. barnneurolog, neurolog eller foniater). I anslutning till läs- eller skrivsvårigheter kan även studentexamensnämndens beslut godkännas som sådant utan läkarintyg eller annat utlåtande om

 • av beslutet framgår att du har beviljats stödåtgärder för att avlägga studentprovet på basis av en specifik svårighet i läsning och skrivning och
 • de stödåtgärder som beviljas för studentproven är desamma som du ansöker om till urvalsprovet.

Det är inte möjligt att få tilläggstid till urvalsprovet på grund av otillräckliga språkkunskaper.

 

Hur länge utlåtanden är i kraft avgörs från fall till fall beroende på skadans, sjukdomens eller inlärningssvårighetens beständighet. Utlåtanden över dyslexi beaktas då de utfärdats vid 16 års ålder eller senare. 

 

Rekommendationer över inidividuella arrangemang till högskolestudier duger nödvändigtvis inte i sig själva. Individuella arrangemang som beviljats till studier beviljas inte automatiskt till urvalsproven.

 

Man kan få högst 30 minuter extra tid (högst 10 % av provtiden).

 

Närmare information på universitetets webbplats:

Helsingfors universitet

Östra-Finlands universitet (på finska)

Uleåborgs universitet (på finska)

Tammerfors universitet (på finska)

Åbo universitet (på finska)

Senast ändrad 14.03.2024