Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Anvisningar för urvalsprovet

Om coronaläget under våren föranleder myndigheterna att fatta beslut som direkt påverkar ordnandet av urvalsprov, meddelar högskolorna separat om detta till varje sökande. Det är viktigt att de sökande följer med den e-postadress de uppgett i Studieinfo samt universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser.

Universitetens gemensamma säkerhetsanvisning för urvalsproven: https://www.unifi.fi/uutiset/universitetens-urvalsprov-2021-sokandens-sakerhetsanvisning/

 

Svar på de vanligaste frågorna om urvalsproven: https://www.unifi.fi/uutiset/vanliga-fragor-infor-urvalsproven-2021/

 

Anvisningar för urvalsprovet

Allmänna anvisningar för dem som deltar i urvalsproven inom det medicinska området 2021.


Den sökande ska kontrollera eventuella universitetsspecifika preciserande anvisningar på universitetets webbplats för det ansökningsobjekt som den sökande har angett som plats för urvalsprovet på ansökningsblanketten. Före urvalsprovet publicerar universiteten också information om urvalsprovssalarna på sina infosidor.

 

Universitetets infosidor:

Helsingin yliopisto (suomeksi) (ruotsiksi)

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

 

Tillåtna kalkylatorer i urvalsprovet

Exempel på kalkylatorer som får användas i urvalsprovet.

 

In­di­vi­du­el­la ar­range­mang vid urvalsprovet

En sökande som behöver individuella arrangemang (specialarrangemang) för urvalsprovet ska lämna in en ansökan om individuella arrangemang senast 7.4.2021 kl. 15.00, då fristen för inlämnande av bilagor till den gemensamma ansökan går ut. Ansökan om individuella arrangemang vid urvalsprovet inom den gemensamma antagningen för det medicinska området lämnas in till det universitet inom det medicinska området som den sökande på ansökningsblanketten har uppgett som plats för avläggande av urvalsprovet. Den sökande ska kontrollera närmare universitetsspecifika anvisningar gällande ansökan om individuella arrangemang för urvalsprovet på universitetets webbplats.

 

I ansökan beskriver sökanden de individuella arrangemangen för det urvalstest han / hon behöver och skälen för att ansöka om dessa arrangemang. Varje fall prövas individuellt. Kopior på intyg (till exempel läkarintyg, annat utlåtande över funktionsnedsättning/sjukdom eller intyg över dyslexi eller inlärningssvårighet) du hänvisar till bör bifogas din ansökan. Om du på grund av dyslexi anhåller om stödformer i urvalsprovet, såsom förlängd urvalsprovstid, bör du till din anhållan bifoga ett utlåtande av en behörig speciallärare, en psykolog med specialkunskap om läs- och skrivsvårigheter, en talterapeut eller en specialiserad läkare (exempelvis på barnneurologi, neurologi eller foniatri).  Om den sökande anhåller tilläggstid på grund av dyslexi, kan också  studentexamensnämndens motsvarande beslut god kännas ifall de beviljade stödformerna framkommer av beslutet.

 

Uppgifter som expertutlåtandet ska innehålla:

  • varför du behöver specialarrangemang
  • en tydlig beskrivning av vilka specialarrangemang som rekommenderas för dig
  • dina personuppgifter
  • namn och ställning (yrke/expertroll) på den som gett utlåtandet
  • datum.          

Hur länge utlåtanden är i kraft avgörs från fall till fall beroende på skadans, sjukdomens eller inlärningssvårighetens beständighet. Utlåtanden över dyslexi beaktas då de utfärdats vid 16 års ålder eller senare. 

 

Man kan få högst 30 minuter extra tid (högst 10 % av provtiden).

 

Närmare information på universitetets webbplats:

Helsingfors universitet

Östra-Finlands universitet (på finska)

Uleåborgs universitet (på finska)

Tammerfors universitet (på finska)

Åbo universitet (på finska)

Senast ändrad 12.05.2021