Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
Odontologi

Odontologi

Odontologie licentiatexamen är en akademisk examen som leder till yrket tandläkare. Tandläkaren jobbar med sina händer och använder sin akademiska utbildning och sin omfattande medicinska kunskapsbas för sin patients bästa. Arbetet är människonära och tillfredsställande, då man ser ett konkret resultat.

Tandläkarens arbete är ansvarsfullt och självständigt och kräver att man är systematisk och har sinne för detaljer. Tandläkare undersöker och behandlar sjukdomar och skador i mun- och käkområdet. Ett av målen för tandläkarens arbete är att förbättra munhälsan och att förebygga och minska mun- och tandsjukdomar. I den mångsidiga arbetsbilden kan också ingå planering och ledning av befolkningens munhälsovård samt att främja hälsan och planering av detta.

 

Studier i odontologi ger färdigheter för att arbeta inom olika sektorer i munhälsovård. Tandläkare arbetar oftast vid hälsovårdscentraler eller som självständiga yrkesutövare med kliniskt arbete, det vill säga med att vårda patienter. Tandläkare kan också arbeta vid sjukhus, inom studerandehälsovård, förvaltning, forskning och utbildning. Tandläkarnas sysselsättningssituation är god. 

 

Endast legitimerade yrkesutbildade personer får utöva tandläkaryrket i Finland. Medicine odontologiexamen ger de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som behövs för att bli legitimerad tandläkare. Rätten att utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person beviljas på ansökan av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården VALVIRA. En utbildning till tandläkare som fåtts i Finland ger behörighet att vara verksam i andra EU-länder.

Mera information om tandläkarens arbete fås till exempel på TE-tjänstens Yrkesinfo i beskrivningen av tandläkarens yrke. Du kan också läsa om tandläkarens arbete på Tandläkarförbundets webbsidor eller  Finska Tandläkarsällskapet Apollonias webbsidor (på finska).

Senast ändrad 04.12.2019