Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
bild odontologi studier

Odontologi

Odontologie licentiatexamen är en akademisk examen som leder till yrket tandläkare. Tandläkaren använder sin akademiska utbildning och sin omfattande medicinska kunskapsbas för sin patients bästa. Arbetet är människonära och tillfredsställande. 

Tandläkarens arbete är ansvarsfullt och självständigt och kräver att man är systematisk och har sinne för detaljer. Tandläkaren är en specialist inom hälsovård, vars uppgift är att främja befolkningens munhälsa samt förebygga, diagnostisera och behandla mun- och tandsjukdomar. Dessutom undersöker och behandlar tandläkaren skador i mun- och käkområdet. Den mångsidiga arbetsbeskrivningen omfattar också planering och ledning av mun- och tandvårdstjänster för befolkningen. Multiprofessionellt teamarbete är en väsentlig del av tandläkarens arbetsbeskrivning. För att bli tandläkare måste studenten kunna agera i tandläkarens kliniska arbete som kräver manuell skicklighet.

 

Studier i odontologi ger färdigheter för att arbeta inom olika sektorer i munhälsovården. Tandläkare arbetar oftast på hälsovårdscentraler eller privata mottagningar. Tandläkare kan också arbeta vid sjukhus, inom studerandehälsovård, förvaltning samt forskning och utbildning.  Tandläkarnas sysselsättningssituation är god. Odontologi hör till de branscher som omfattas av lagstiftningen gällande lösningar vid olämplighet för studier (SORA). Tandläkarutbildningen grundar sig på den nationellt godkända allmänna kliniska bedömningen inom odontologi.

 

Endast legitimerade yrkesutbildade personer får utöva tandläkaryrket i Finland. Medicine odontologiexamen ger de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som behövs för att bli legitimerad tandläkare. Rätten att utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person beviljas på ansökan av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (VALVIRA). En utbildning till tandläkare som fåtts i Finland ger behörighet att vara verksam i andra EU-länder.

Mera information om tandläkarens arbete fås till exempel på TE-tjänstens Yrkesinfo i beskrivningen av tandläkarens yrke. Du kan också läsa om tandläkarens arbete på Tandläkarförbundets webbplats eller Finska Tandläkarsällskapet Apollonias webbplats (på finska).

Senast ändrad 01.12.2023