Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
bild antagningsresultat

Antagningsresultat

Antagningsresultatet i betygsantagningen ska publiceras senast 27.5.2024 och alla resultatet senast 4.7.2024. Du kan se ditt eget antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo på Studieinfo.fi.

 

Efter urvalsprovet publiceras på sidorna för gemensam antagning beskrivning av goda svar, som är på en allmän nivå redogör för det centrala faktainnehåll som ligger till grund för bedömningen av varje provuppgift. Utifrån beskrivningen kan man inte dra slutsatser om vad som ska nämnas i svaren i detalj eller om poängsättningen. Inget ”modellsvar" med specificerad poängsättning ges, eftersom faktainnehållet kan presenteras på individuella sätt beroende på uppgiften. Svarets logiska uppbyggnad och tydlighet påverkar också poängsättningen. Inga tilläggspoäng ges för provsvar som till sin omfattning överskrider innehållet i provmaterialet.

 

Du kan titta på dina provsvar och poängsättningen för de digitala urvalsproven via Urvalsprovspoäng-tjänsten.

Urvalsprovspoäng-tjänsten öppnas 4.7.2024 kl. 12. Tjänsten är öppen till 31.12.2024.

 1. Gå på sidan https://tulokset.korkeakouluun.fi.
  Tjänsten öppnas 4.7.2024 kl. 12
 2. Logga in med hjälp av stark autentisering via tjänsten Suomi.fi.

 

Om du inte har möjlighet till stark autentisering via tjänsten Suomi.fi, kan du logga in i Urvalsprovspoäng-tjänsten genom den ansökan som du lämnade in i vårens andra gemensamma ansökan:

 1. När du lämnade in din ansökan fick du ett bekräftelsemeddelande från Studieinfo (adressen noreply@opintopolku.fi) med rubriken ”Studieinfo: Din ansökan har mottagits”. Leta fram meddelandet i din e-post. Kontrollera att du letar efter meddelandet i samma tjänst vars e-postadress du uppgav i din ansökan.
 2. I meddelandet finns en länk till din ansökan. Länken är aktiv i 14 dygn. Du kan beställa en ny länk genom att klicka på den föråldrade länken. Det kan ta flera timmar innan du får länken till din e-post.
 3. Öppna din ansökan genom att trycka på den nya länken.
 4. Leta fram avsnittet länken till Urvalsprovspoäng-tjänsten. Länken för dig till Urvalsprovspoäng-tjänsten.

 

OBS! I vissa flervalsuppgifter kan man har fått minuspoäng för fel svar. Ifall poängsumman för en enskild uppgift blir negativ, ändras summan till noll i slutbedömningen av provet. Minimipoängsumman för varje uppgift är 0 p. I Urvalsprovspoäng-tjänsten syns det totala antalet poäng för uppgift trots detta som mindre än noll. Det verkliga antalet poäng som tillämpas i antagningen hittar du i tjänsten Min Studieinfo.

Du erbjuds bara en studieplats i den gemensamma antagningen, även om du utgående från antagningspoängen skulle kunna bli antagen till flera utbildningar. Studieplatsen du erbjuds grundar sig på den prioritetsordning du har angett i din ansökan. Du erbjuds den studieplats som du har prioriterat högst bland dem du kan bli antagen till på basis av dina antagningspoäng. Studieplatser som du har gett lägre prioritet annulleras automatiskt.

 

Var noggrann med att följa anvisningarna om hurman tar emot sin studieplats och skriver in sig vid universitetet!

 

Om du i antagningen sommaren 2024 tar emot en studieplats vid en utbildning som börjar hösten 2024, räknas du i fortsättningen inte längre som förstagångssökande i fråga om ansökningsobjekt som har reserverade platser för förstagångssökande. 

Den som har ansökt om att bli antagen som studerande får begära omprövning av antagningsbeslutet inom 14 dagar från det att resultatet av antagningen offentliggjordes. Rättelseyrkandet ska vara universitetet tillhanda senast 18.7.2024 före kl. 15.00

 

Inom rättelseförfarandet för den gemensamma antagningen till det medicinska utbildningsområdet  (medicin, odontologi, veterinärmedicin) kommunicerar man med det universitet, i vars antagningsbeslut den sökande söker rättelse. Om den sökande söker om rättelse i flera olika universitets antagningsbeslut, riktas rättelseyrkandet till det universitet av dessa som den sökande placerat överst i den gemensamma antagningen. Rättelseyrkan skickas in endast till detta universitet och ska till en början tydligt ange alla ansökningsmål inom den gemensamma antagningen till det medicinska utbildningsområdet som sökanden söker rättelse i. En eventuell ändring i urvalsresultatet gäller endast resultatet för antagningen till de universitet som sökanden angett sig söka rättelse i.  

 

Rättelseyrkandet anses ha anlänt samtidigt till alla universitet som nämns i yrkandet. Rättelseyrkandet behandlas självständigt i universiteten som ansluter till dessa ansökningsmål enligt praxis för rättelseyrkanden vid respektive universitet.

 

I rättelseyrkandet ska det detaljerat angå vilken rättelse sökanden söker, var det har inträffat ett poängräkningsfel eller var utvärderingen inte har baserat sig på uppgifterna i urvalsprovsmaterialet och/eller de tilläggsuppgifter som angivits i urvalsprovets uppgiftsmaterial. Därför är det ytterst viktigt att sökanden noggrant bekantar sig med sitt svar och jämför det med dragen i uppgiftens goda svar. I rättelseyrkandet ska finnas de eventuella bilagor som den sökande hänvisar till. I behandlingen av rättelseyrkandet beaktas alla bilagor som den sökande skickat in men rättelseyrkandet avgörs alltid från fall till vall enligt utvärderingslinjen utan att jämföra svaret den som söker rättelse gjort med de andra  sökandenas svar. Rättelseyrkanden som inte specificerats behandlas inte.

 

I rättelseyrkandet ska den sökande skriftligen ange

 • den sökandes namn och hemort.
 • den sökandes kontaktuppgifter (e-postadress, adress och telefonnummer)
 • det ansökningsmål/de ansökningsmål i den gemensamma ansökan till utbildningarna i medicin/odontologi/veterinärmedicin som rättelseyrkan gäller, 
 • vilket beslut rättelsen gäller,
 • vilken del av beslutet som den sökande vill att ska korrigeras eller
 • hur beslutet borde omprövas enligt den sökande och
 • på vilka grunder beslutet borde korrigeras på det sätt den sökande yrkar på.

En eventuell ändring i provresultatet för sökanden som lämnat in rättelseyrkandet påverkar inte urvalet till skada för någon som redan blivit vald.

 

Information om hur begäran om omprövning lämnas in på universitetens webbsidor:

Helsingfors universitet

Östra Finlands universitet

Uleåborgs universitet

Tammerfors universitet

Åbo universitet

På universitetens webbsidor finns nyttig information för nya studeranden. På universitetens sidor hittar du också länkar till information åt nya studeranden om ditt eget examensprogram/utbildningsprogram/din egen studielinje.

 

Information åt nya studeranden på universitetens webbsidor:

Helsingfors universitet

Östra Finlands universitet (på finska)

Uleåborgs universitet (på finska)

Tammerfors universitet (på finska)

Åbo universitet (på finska)

Senast ändrad 21.05.2024