Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Behörighet att ansöka

Din behörighet att söka till universitet baserar sig på att du visar din högskolebehörighet och dina språkkunskaper

Högskolebehörighet

Till alla ansökningsobjekt inom det medicinska utbildningsområdet kan en person söka som avlagt:

  • finländsk studentexamen,
  • International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB), Reifeprüfung (RP), Deutsches Internationales Abitur -examen eller Cambridge Advanced International Certificate of Education -examen (AICE), 
  • sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning
  • en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier. 

eller

  • som har beviljats studierätt för universitetsexamen i Finland eller
  • som har avlagt högskoleexamen i Finland eller utomlands avlagt en examen som motsvarar minst en kandidatexamen

 

I betygsantagningen beaktas utexaminerade finländska studentexamina, om vilka universiteten har fått uppgifter senast 14.5.2024. EB-, IB-, RP- eller DIA-examina beaktas om de nödvändiga bilagorna har lämnats in inom utsatt tid.

 

I provpoängsantagningen beaktas utexaminerade finländska studentexamina och yrkesinriktade examina, om vilka universitetet har fått uppgifter senast 14.6.2024. Internationella studentexamina och examina som avlagts utomlands beaktas om de nödvändiga bilagorna har lämnats in inom utsatt tid.

 

Att visa språkkunskaper

De sökande ska påvisa de språkkunskaper som krävs för ansökningsobjektet redan i ansökningsfasen. Vid ansökan till den finskspråkiga och/eller svenskspråkiga studielinjen ska den sökande visa att hen har de språkkunskaper som krävs på studielinjen.

 

En sökande som söker till Helsingfors universitets utbildningsprogram i odontologi (undervisning på finska) kan påvisa sina språkkunskaper i antingen finska eller svenska. Om den sökande utöver Helsingfors universitets ansökningsobjekt inom veterinärmedicin söker till något av de odontologiska eller medicinska ansökningsobjekten, ska han eller hon påvisa de språkkunskaper som ansökningsobjektet förutsätter. 

 

Läs mer om att visa språkkunskaper.

 

Bra att veta

Medicin och odontologi är områden där man tillämpar de s.k. SORA-bestämmelserna  som trädde i kraft 1.1.2012. SORA-bestämmelserna och föreskrifterna tar upp lösningar med anknytning till personer som befinns vara olämpliga för studier (dessa tillämpas i lagen om ändring av universitetslagen 954/2011). Ytterligare information. För att stödja bedömningen av funktionsförmåga relaterad till SORA-lagstiftningen har beskrivningar av läkares och tandläkares verksamhetsmiljö utarbetats samt krav på professionell funktionsförmåga definierats.

 

Inom hälso- och sjukvårdens enheter vårdas patienter som är mottagliga för infektioner, vilket förutsätter att alla som arbetar där måste ha ett tillräckligt vaccinationsskydd, också praktiserande studerande. 

Läs mera om det vaccinationsskydd som avses i lagen om smittsamma sjukdomar.

 

Sökande med flyktingstatus eller i en ställning som kan jämställas med flykting

Om en sökande har flyktingstatus eller är i en situation som kan likställas med en flyktings och ansöker om studieplats men inte kan styrka sin högskolebehörighet med dokument, kan ett universitet kalla den sökande att delta i urvalsprovet. Den sökande ska styrka sin flyktingstatus med ett myndighetsbeslut (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av behovet av skydd). Den sökande ska lämna in en kopia av beslutet till ansökningstjänsten inom tiden för inlämning av bilagor. Den som ansöker om flyktingstatus ska kontrollera de kunskaper i finska eller svenska som ansökningsmålet förutsätter.

 

Universitetens ansökningsservice ger råd i alla frågor som gäller ansökan till universitet.

 

 

 

Senast ändrad 26.10.2023