Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Johtamisopinnot

Sosiaali-ja terveysministeriön asetus (56/2015, muutettu 55/2020) erikoislääkäri-ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta määrittelee yhdeksi koulutuksen tavoitteeksi antaa valmiudet terveydenhuollon johtamiseen, hallintoon, suunnitteluun, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin työyhteisössä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi, kaikille erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen 1.8.2009 tai sen jälkeen opinto-oikeuden saaneille koulutukseen kuuluu pakollisena kymmenen opintopisteen (10 op) laajuiset johtamisopinnot, jotka voi suorittaa missä koulutuksen vaiheessa tahansa.

 

Valtakunnallisesti on määritelty yhteiset ydinopetusteemat ja koulutuksen rakenne, joka muodostuu lähiopetusjaksoista, portfolio-työskentelystä sekä valinnaisista opinnoista. Opintojen aihealueita ovat henkilöstöjohtaminen, vuorovaikutus ja viestintä, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, toiminta ja juridiikka, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä sekä terveydenhuollon rahoitus. Kukin viidestä erikoislääkärikoulutusta antavasta yliopistosta ohjeistaa tarkemmat johtamisopintojen suoritusvaatimukset autonomisesti, valtakunnallisesti sovittujen tavoitteiden pohjalta.

 

Johtamisopintojen suorittamisen jälkeen erikoistuva:

 • omaa hyvät vuorovaikutustaidot ja riittävät oman työn hallinnan taidot
 • omaa perusvalmiudet itsensä ja moniammatillisen tiimin johtamiseen
 • osaa toimia lähiesimiehenä ja alaisena
 • osaa toimia lääkäriasiantuntijana
 • osaa määritellä tehtäviinsä liittyvät juridiset vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
 • osaa kuvata palvelujärjestelmän eri osien tehtävät
 • osaa vertailla eri diagnostiikka- ja hoitomuotojen kustannuksia ja vaikuttavuutta
 • osaa kehittää oman erikoisalansa ja työyhteisönsä toimintaa
 • osaa vertailla eri toimintasektoreiden työskentelytapoja

Johtamisopinnot 10 op

Moniammatillinen johtamiskoulutus on pakollinen osa erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on antaa vaadittava teoreettinen taustatieto, jota tarvitaan lähijohtajan tehtävissä lääketieteen aloilla. Koulutukseen voivat osallistua myös muut terveydenhuollon ammattilaiset.  

 

Hakeminen

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2021-2022 elokuussa WebOodissa tunnisteella 4411090

 

Koulutuksen ajankohdat ja teemat 2021-22

 • ke 15.9.2021 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa
 • to 28.10.2021 Johtaminen, työyhteisöjen piilodynamiikka sekä rakentava vaikeiden asioiden ratkaisu 
 • ke 17.11.2021 Työelämä ja laki
 • ke 8.12.2021 Terveydenhuoltojärjestelmä
 • ke 19.1.2022 Terveystaloustieteellinen näkökulma 
 • ke 23.2.2022 Johtamisen merkitys potilasturvallisuudessa
 • ke 16.3.2022 Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja aineeton pääoma
 • to 7.4.2022 Lean -ajattelu ja prosessien johtaminen terveydenhuollossa

Syksyn koulutukset järjestetään etäyhteydellä, kevään toteutuksesta tiedotetaan myöhemmin. Koulutusta koskevat viestit lähetetään ilmoittautuneille UEF -sähköpostiosoitteeseen, käy siis lukemassa postiasi säännöllisesti!

 

Todistus

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija saa merkinnän opintorekisteriin. Erillistä todistusta ei lähetetä.

 

Lähijohtajapätevyyskoulutus 30 op

Hakeminen lähijohtajapätevyyteen vaadittavaan kokonaisuuteen

Lääketieteen laitos järjestää lähijohtajan pätevyyden antavan koulutuspaketin. Koulutus (20 op) täydentää erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikoulutukseen sisältyvän pakollisen moniammatillisen johtamiskoulutuksen (10 op) lähijohtajan pätevyyden antavaksi koulutukseksi (yht. 30 op).

Koulutus (20 op) koostuu seuraavista:

Koulutus suoritetaan kahden vuoden aikana. Koulutukseen valitaan enintään 30 henkilöä.

Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen (liitteeksi esimiehen perustelut sekä kuvaus kehittämistehtävästä) osoitetaan professori Heikki Löppöselle ja lähetetään amanuenssi Ella Koistiselle osoitteeseen:

tai

Itä-Suomen yliopisto 
Terveystieteiden tiedekunta / Lääketieteen laitos
Amanuenssi Ella Koistinen
PL 1627 
70211 Kuopio

 

Haku on päättynyt 16.4.2021.

 

Koulutukseen voivat hakea:

1.10 opintopisteen laajuisen (erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikoulutukseen sisältyvän pakollisen) koulutuksen suorittaneet lääkärit ja hammaslääkärit sekä ne, joilla 10 op:n koulutus on valmistumassa kevään aikana.

2. Lisäksi koulutukseen voidaan ottaa tällä hetkellä julkisen terveydenhuollon tehtävissä työskentelevät lääkärit ja hammaslääkärit, joilla on jo hallinnollista kokemusta, mutta heillä ei ole ollut erikoistumisaikana mahdollisuutta 10 op:n moniammatillisen johtamiskoulutuksen suorittamiseen.

3. Koulutukseen voivat hakea myös muiden terveydenhuollon ammattiryhmien edustajat, jotka ovat suorittaneet yllä mainitun 10 op:n johtamiskoulutuksen.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa, niin valintakriteerinä käytetään edellä mainittua järjestystä.

Lähijohtajakoulutuksen opetus on koulutettaville maksuton.

 

Todistus

Lähijohtajapätevyystodistusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostilla tai postitse. Hakemukseen on liitettävä kaikkien suoritusten todistukset tai muu kirjallinen selvitys. Liitteitä ei palauteta. Hakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen: 

Itä-Suomen yliopisto 
Terveystieteiden tiedekunta / Lääketieteen laitos
Amanuenssi Ella Koistinen
PL 1627 
70211 Kuopio

 

Hallinnointi ja neuvonta

Ella Koistinen; opintohallinto ja neuvonta 

Heikki Löppönen; koulutuksen vastuuhenkilö

Susanna Järvelin-Pasanen; opintopalveluiden päällikkö

Täydentävien opintojen keskus (TOPIK) järjestää erikoistuvien lääkäreiden ja -hammaslääkäreiden johtamiskoulutuksen. Lisätietoja löydät täydennyskoulutuksen sivuilta.

 

Johtamisopinnot 2022 (10 op)

Kenelle? 

Koulutus on tarkoitettu Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille. 

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen sisältyy 10 opintopisteen laajuinen johtamiskoulutus.

 

Mitä ja miten? 

Erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden 10 opintopisteen laajuiseen johtamiskoulutukseen (EJO 10 op) kuuluu viisi kahden päivän seminaaria, jotka järjestetään vuonna 2022 verkossa. Jokaiseen seminaariin sisältyy kirjallisia etätehtäviä. Etätehtävät palautetaan Moodle-oppimisympäristöön, jonne myös luentomateriaalit tallennetaan. 

 

Vuonna 2022 EJO 10 op opinnot aloittavan opiskelijan tulee aloittaa johtamiskoulutus ensimmäisellä seminaarijaksolla (046021J) Organisaation toiminnan ja johtamisen lähtökohdat, jossa käydään läpi koulutuksen tavoitteita ja rakennetta sekä koulutuksen suorittamiseen liittyviä asioita. Jos opiskelija on aloittanut johtamiskoulutuksen edeltävien vuosien aikana, hän voi suorittaa puuttuvat jaksot vuoden 2022 aikana.  EJO10 jatkuu vuoden 2022 jälkeenkin, mutta tavoitteena on luoda uusi kansallisesti yhteinen koulutus. Tarvittaessa on mahdollista hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista Oulun yliopiston linjausten mukaisesti.

 

Seminaareissa edellytetään mukana oloa molempina päivinä. Suoritustiedot merkitään Oodiin/Peppiin sen jälkeen, kun täydentävien opintojen keskus on toimittanut tiedot lääketieteelliseen tiedekuntaan. Todistus suorituksista annetaan lääketieteellisestä tiedekunnasta pyydettäessä. 

 

Koulutuksen tavoitteet 

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja: 

 • tuntee roolinsa ja identiteettinsä lähiesimiehenä 
 • tunnistaa organisaationsa toiminnan ja sen johtamisen lähtökohdat 
 • ymmärtää henkilöstöjohtamisen ja osaamisen johtamisen perusteet 
 • tuntee sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön sekä taloushallinnon periaatteet 
 • osaa edistää potilasturvallisuutta 
 • hallitsee johtamisessa tarvittavat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
 • oppii verkostoitumaan ja saamaan vertaistukea omaan johtamiseensa 
 • on saanut välineitä oman työnsä hallintaan ja johtamisosaamisen kehittämiseen 

 

Koulutuksen sisältö 

I jakso: 046021J Organisaation toiminnan ja johtamisen lähtökohdat 
Aika: 20. - 21.1.2022, klo 8.15-15.45 
Toteutusmuoto: Etäopetus (tarkemmat tiedot tullaan toimittamaan opintojaksolle ilmoittautuneille sähköpostitse n. viikkoa ennen jakson alkua) 
ILMOITTAUTUMISET:  Peppi-opintotietojärjestelmään 13.12.2021 -  13.1.2022 

Koulutuksen tavoitteet ja rakenne, lähiesimiehen rooli ja identiteetti 

Asiantuntijaorganisaatioiden erityispiirteet 

 

II jakso: 046022J Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä 
Aika: 24. - 25.3.2022, klo 8.15-15.45 
Toteutusmuoto:  Etäopetus (tarkemmat tiedot tullaan toimittamaan opintojaksolle ilmoittautuneille sähköpostitse n. viikkoa ennen jakson alkua) 
ILMOITTAUTUMISET:  Peppi-opintotietojärjestelmään 17.2. – 17.3.2022 

Mitä johtajan tulee tietää terveydenhuollon digitalisaatiosta 

HTA, Health Technology Assessment - mitä se on? 

Tiedolla johtaminen ja digitaalisuus johtamisessa 

Sosiaali- ja terveyslainsäädännön perusteet 

 

III jakso: 046023J Henkilöstövoimavarojen ja osaamisen johtaminen  
Aika: Syyskuu 2022, tarkentuu myöhemmin 
Toteutusmuoto: Etäopetus  
ILMOITTAUTUMISET:  Peppi-opintotietojärjestelmään n. 1 kk ennen koulutusta 

Työhyvinvointi tuottavuuden tekijänä 

Itsensä johtamisen näkökulmia 

Henkilöstöjohtamisen perusteet ja osaamisen johtaminen 

 

IV jakso: 046024J Johtamisen vuorovaikutustaidot ja organisaatioviestintä 
Aika: Lokakuu 2022, tarkentuu myöhemmin 
Toteutusmuoto: Etäopetus  
ILMOITTAUTUMISET: Peppi-opintotietojärjestelmään n. 1 kk ennen koulutusta 

Valmentava johtaminen: yhdessä tekeminen, kehittyminen ja osallistumisen merkitys 

Itsetuntemus ja erilaisuus voimavarana 

Hyvän vuorovaikutuksen elementit 

Haastavat tilanteet 

Hyvinvointi työssä /työnilo/palautuminen 

 

V jakso: 046025J Toiminnan ohjaus ja arviointi 
Aika: Marraskuu 2022, tarkentuu myöhemmin 
Toteutusmuoto:  Etäopetus  
ILMOITTAUTUMISET: Peppi-opintotietojärjestelmään n. 1 kk ennen koulutusta 

Prosessijohtamisen perusteet ja toiminnan kehittäminen, 

Potilasturvallisuuden edistäminen 

Terveystaloustiede

 

Yhteyshenkilö:

Täydentävien opintojen keskus: suunnittelija Virpi Pietikäinen, puh. 0294 48 7367, s-posti: virpi.pietikainen(at)oulu.fi 

Lääketieteellinen tiedekunta: johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula, puh. 0294 48 3523, s-posti: study.medicine(at)oulu.fi

 

Oulun yliopistossa opiskelevat erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit ilmoittautuvat koulutukseen WebOodissa / Pepissä.

Muiden yliopistojen erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit voivat hakea opinto-oikeutta paperisella JOO-hakulomakkeella. Hakulomake palautetaan koulutuspalveluihin osoitteeseen Lääketieteellinen tiedekunta, ammatillinen jatkokoulutus, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto.

Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden erikoistumisopintoihin vaadittavat pakoilliset MoJop-opinnot (10 op) toteutetaan yhteistyössä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan terveystieteiden tieteenalayksikön ja Tays ERVA-alueen sairaahoitopiirien (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Pirkanmaa) kanssa. Nämä kuudesta moduulista rakentuvat opinnot ovat tarjolla myös em. sairaanhoitopiireissä työskenteleville esimiehille.

 

Tampereen yliopiston erikoistujilla on mahdollisuus suorittaa 30 op:n opintokokonaisuus tekemällä em. pakollisten teoreettisten opintojen (10 op) lisäksi johtamisosaamista laajentavat + valinnaiset opinnot (20 op).

 

Moniammatillisten johtamisopintojen suorittaminen Tampereen yliopistossa

 

MOJOP 10 op -koulutus  syksyllä 2021 - aikataulut ja ilmoittautuminen:

 

Mojop10 op -koulutus tullaan järjestämään lukuvuonna 2020-21 pilotoidun hybridimallin tapaan (webinaari+verkkokurssi).

 • Ilmoittautuminen syksyn 2021 moduuleihin on auki Sisu-järjestelmässä (https://www.tuni.fi/sisu).
 • Mojop-opintojaksot löytyvät Sisu-järjestelmässä koodeilla Mojopp1, Mojopp2, jne.
 • Suoritusmerkintä voidaan rekisteröidä vain kun Sisu-ilmoittautuminen on tehty.
 • Tarkemmat ilmoittautumisohjeet -> Mojop Infokanava 2021 osoitteessa: https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=492

 

Mojopp1. Organisaation toiminnan ja johtamisen lähtökohtia, 2.9.2021

Mojopp2. Henkilöstön voimavarojen johtaminen, 22.9.2021

Mojopp3. Johtamisen vuorovaikutus ja organisaatioviestintä, 14.10.2021

Mojopp4. Talouden ohjaus ja toiminnan arviointi terveydenhuollossa, 9.11.2021

Mojopp5. Terveydenhuollon ja johtamisen juridiikkaa, 25.11.2021

Mojopp6. Sosiaali- ja terveyspolitiikka, 8.12.2021

 

Aikataulussa ilmoitettu päivämäärä tarkoittaa moduulin webinaaripäivän ajankohtaa. Webinaarista käynnistyy verkko-opiskeluosuus, jonka suorittamiseen on varattu aikaa n. 2 kk.

 

Todistus

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija saa merkinnän opintorekisteriin. Erillistä todistusta ei lähetetä (poikkeuksena muiden yliopistojen erikoistuvat).

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa moniammatilliset johtamisopinnot järjestää Medimerc-yksikkö:
Lisätietoja erikoistuvien johtamisopinnoista

Viimeksi päivitetty 01.10.2021