Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen teoriakoulutus

Teoriakoulutus on syventävää ja erikoisalalla toimimisen kannalta tärkeitä aihekokonaisuuksia käsittelevää opetusta. Suoritettavien kurssien tulee muodostaa erikoistumisen kannalta mielekäs kokonaisuus. Suunnitelma eri osa-alueista tehdään henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan. Koulutuksen vastuuhenkilö hyväksyy suunnitelman. Osallistuminen osoitetaan erillisillä todistuksilla. Kurssitodistuksen tulee sisältää osallistujan nimi, kurssin ajankohta, tuntimäärä ja ohjelma.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta säätelevän asetuksen (56/2015, muutettu asetuksella 55/2020; 6 § ja 7§), yliopistojen yhteisesti laatimien koulutusvaatimusten ja erikoisalakohtaisten opetussuunnitelmien mukaan erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutuksen suorittamiseksi lääkärin tai hammaslääkärin on suoritettava yliopiston hyväksymä teoriakoulutus.

 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa on käytössä yhteinen teoriakoulutuksen sähköinen hallintajärjestelmä, KOPI-järjestelmä. Erikoistuva lääkäri voi selailla yliopiston hyväksymiä koulutuksia KOPI-järjestelmässä.


Ammatillisen jatkokoulutuksen opinto-oppaat.

 

Koulutuksen järjestäjät anovat erikoisalakohtaisia koulutustunteja KOPI-järjestelmän kautta. Linkki koulutuksen hakulomakkeeseen löytyy alta kohdasta Teoriakoulutuksen järjestäjille. Koulutukset hyväksytään siinä yliopistossa, jonka alueella koulutus järjestetään.

 

Kurssien anominen

Koulutuksen järjestäjän tulee tutustua huolella seuraaviin ohjeisiin ennen hakulomakkeen täyttöä:

 • Kurssien hyväksymistä teoriakoulutukseksi haetaan etukäteen. Hakemuksen käsittely eri vaiheineen kestää noin neljä (4) viikkoa. Koulutuksen järjestäjän tulee huomioida, että tilaisuus julkaistaan KOPI-järjestelmän hakukoneessa vasta hyväksymisprosessin jälkeen.
 • Yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat ovat yhteisesti sopineet, että hyväksymistä teoriakoulutukseksi haetaan etukäteen siltä koulutusyksiköltä, missä on kurssin suunnittelu- ja järjestämisvastuu.
 • Täysin ulkopuoliset järjestäjät pyytävät hyväksymistä lähimmästä kyseisen erikoisalan koulutusta järjestävästä yliopistosta.
 • Koulutuksen järjestäjältä edellytetään palautteen keräämisestä koulutuksesta. Koulutuksen järjestäjän on pyydettäessä annettava palautteen yhteenveto ja osallistujien lukumäärätieto tiedekunnan käyttöön arviointia varten.
 • Koulutuksen suunnittelusta tulee vastata vähintään jonkun haetun erikoisalan erikoislääkäri tai lääkäriyhdistys. Koulutus voidaan hyväksyä erikoistumiskoulutukseksi myös muille erikoisaloille.
 • Missä tahansa yliopistossa hyväksytty kurssi hyväksytään kaikissa yliopistoissa teoriakoulutukseksi.
 • Kursseista ja koulutustilaisuuksista tulee tiedottaa hyvissä ajoin etukäteen esimerkiksi Duodecimin ja Suomen lääkäriliiton koulutuskalentereissa sekä Lääkärilehdissä.
 • Mikäli koulutus soveltuu lisäkoulutusohjelman teoriakoulutukseksi, haetaan koulutustunteja lisäkoulutusohjelmasta päävastuussa olevalta erikoisalalta. Tieto merkitään lisätietoihin.

Koulutuksen järjestäjää, sisältöä ja kestoa koskevat vaatimukset

 • Teollisuus tai yritys ei voi olla yksin koulutuksen järjestäjänä. Yksityisten yritysten tulee valmistella ja järjestää koulutus niin, että mukana on aina lääketieteellinen taho, kuten yliopisto, klinikka tai erikoisalayhdistys. Ulkopuolisten järjestäjien tulee selkeästi raportoida yhteistyö lääketieteellisten tahojen kanssa.
 • Toimipaikkakoulutusta ei hyväksytä teoriakoulutukseksi. Kohderyhmä ei saa olla rajattu esim. tietyn klinikan henkilökunnalle.
 • Koulutuksissa ei tulisi olla sponsorin (yrityksen) edustajan koulutuspuheenvuoroa. Näistä puheenvuoroista ei myönnetä koulutustunteja.
 • Lisäksi on toivottavaa, että ohjelman aiheiden otsikoinnissa ja lomakepohjassa ei näy kauppanimiä tai logoja.
 • Hakulomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää. Tieto palautteen keruusta lisätään hakemukseen. Yksityiskohtainen ohjelma liitetään hakemukseen. Ohjelmassa on ilmoittava luennoitsijoiden arvo- tai tehtävänimike sekä työnantaja tms. affiliaatio. Mahdolliset vaatimukset etukäteismateriaalista ja -valmistumisesta kerrotaan. Mikäli kyseessä on laajempi kokonaisuus, johon sisältyy tehtäviä tai kuulustelu, luetellaan tarvittava kirjallisuus.
 • Tunteja haetaan niille erikoisaloille, joihin koulutus liittyy. Ei ole toivottavaa, että koulutuksen järjestäjä hakee kaikille mahdollisille aloille tunteja, mikäli koulutus todellisuudessa koskee vain osaa aloista.
 • Erikoisalan koulutustilaisuuden minimipituus on kolme (3) opetustuntia. Yhtä opetustuntia vastaa 45 minuutin luento tai muu lähiopetustilanne. Koulutuksen järjestäjän tulee laskea koulutuksen pituus (=haettavat tunnit) siten, että koulutuksen kestosta vähennetään pois aloituspuheenvuorot, tauot, sairaalaan tutustumiskierrokset, näyttelyihin tutustumiset, kokoukset ja sponsorien tilaisuudet.
 • Yhdelle erikoisalalle voidaan myöntää alle kolme (3) koulutustuntia, mikäli koulutustilaisuuden kesto on vähintään kolme (3) opetustuntia.
 • Yhdestä pitkästä tai useamman päivän mittaisesta koulutuksesta ja verkkokoulutuksesta hyväksytään vain poikkeustapauksissa yli 15 tuntia.
 • Sisätautialoilla yhdestä koulutustilaisuudesta voidaan hyväksyä maksimissaan 10 tuntia koulutuksen kestosta riippumatta
 • Verkkokursseista tulee ilmoittaa kurssin järjestäjän verkkosivusto sekä salasana, jolla kurssia arvioivat alan vastuuhenkilöt voivat kirjautua järjestelmään. Salasanan voi ilmoittaa lisätietokentässä.
 • Kun kurssi on hyväksytty teoriakoulutukseksi, se julkaistaan KOPI-järjestelmässä. Koulutuksen järjestäjälle ilmoitetaan koulutuksen hyväksymisestä ja julkaisemisesta sähköisesti. Ilmoitukseen sisältyy linkki julkaistuun koulutukseen sekä päätöksen tulostusnäkymään. Kirjallinen päätös lähetetään vain sitä pyydettäessä.

Henkilötietojen käsittely

 • Hakulomakkeessa esitetyt tiedot (myös yhteystiedot) tulevat sellaisenaan näkyviin KOPI-järjestelmän julkiseen koulutustilaisuuksien hakukoneeseen.
 • Täyttämällä ja lähettämällä sähköisen hakemuksen, lomakkeen täyttäjä hyväksyy sen, että hänen henkilötietojaan käsitellään.
 • Yhteystiedoilla tarkoitetaan organisaation yhteystietoja. Koulutuksen järjestäjän ei tule ilmoittaa omia, henkilökohtaisia yhteystietoja.
 • Yhteystiedoista on välttämätöntä ilmoittaa vain sähköpostiosoite, jonne päätös tilaisuuden hyväksymisestä toimitetaan ja johon tilaisuudesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä.
 • Kurssi-ilmoitusten mukana annetut yhteystiedot poistetaan viiden vuoden jälkeen.

 

KOPI-järjestelmässä on kullekin yliopistolle oma hakemuslomakkeensa. Koulutuksen järjestäjää pyydetään täyttämään sen yliopiston lomake, joka tekee päätöksen koulutuksen hyväksymisestä.  

 

Helsingin yliopisto:

Teoriakoulutuksen hakemuslomake KOPI-järjestelmässä

 

Itä-Suomen yliopisto: 

Teoriakoulutuksen hakemuslomake KOPI-järjestelmässä

 

Oulun yliopisto: 

Teoriakoulutuksen hakemuslomake KOPI-järjestelmässä. 

 

Tampereen yliopisto: 

Teoriakoulutuksen hakemuslomake KOPI-järjestelmässä.

 

Turun yliopisto: 

Teoriakoulutuksen hakemuslomake. Sama lomake myös PGE:n sivuilla, joiden kautta voi hakea tarvittaessa opintopisteitä myös tohtorikoulutukseen.

PGE:n järjestämät jatko-opintokurssit- sivulla voi selata PGE-yksikön järjestämää muuta jatkokoulutustarjontaa.

 

 

 

Koronavirusepidemian vuoksi useita paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä koulutustilaisuuksia on joko peruutettu tai ne on muutettu virtuaalisiksi. Tämä on tuottanut ongelmia valmistumisvaiheessa oleville erikoistuville. Keskeiseksi kysymykseksi on noussut läsnäolon todentaminen.

 

EACCME:n kriteeristö
Euroopan erikoislääkärijärjestö on määritellyt selkeästi erilaiset sähköiset koulutustilaisuudet. Akkreditoinnin kannalta keskeisiä asioita ovat selkeät osaamistavoitteet, kohderyhmä, näyttöön perustuva ja kaupallisuudesta vapaa sisältö ja selvästi määritelty oppimiseen kuluva aika.Koulutuksessa tulee käyttää aktivoivia, aikuisoppimista tukevia menetelmiä. EACCME korostaa oppijan mahdollisuutta antaa palautetta ja koulutuksen tarjoajan kehittämistoimenpiteitä saatujen korjaavien palautteiden jälkeen. Linkit suositeltavaan lisämateriaaliin ovat toivottavia. Opintopisteitä voidaan myöntää, jos koulutuksen tarjoaja pystyy osoittamaan osallistujan saavuttaneen moduulin osaamistavoitteet.

 

 • EACCME Sähköisen oppimisen laatuvaatimukset (pdf)
 • EACCME Criteria for the Accreditation of E-Learning Materials (pdf)

 

Suositus: Virtuaalisista koulutustilaisuuksista ja kongresseista voidaan myöntää sama määrä tunteja kuin perinteisistä. Päätöstä tehdessään koulutuksesta vastaava taho tai henkilö arvioi, täyttyvätkö EACCME:n aikuisoppimista määrittelevät kriteerit. Jälkikäteen tunteja myöntäessään koulutuksesta vastaava taho tai henkilö voi halutessaan pyytää erikoistuvalta lääkäriltä yhteenvetoa siitä, täyttyivätkö hänen henkilökohtaiset osaamistavoitteensa ja miten koulutustilaisuus vaikutti hänen käytäntöihinsä.

Viimeksi päivitetty 18.08.2021