Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen teoriakoulutus

Teoriakoulutus on syventävää ja erikoisalalla toimimisen kannalta tärkeitä aihekokonaisuuksia käsittelevää opetusta. Suoritettavien kurssien tulee muodostaa erikoistumisen kannalta mielekäs kokonaisuus. Suunnitelma eri osa-alueista tehdään henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan. Koulutuksen vastuuhenkilö hyväksyy suunnitelman. Osallistuminen osoitetaan erillisillä todistuksilla. Kurssitodistuksen tulee sisältää osallistujan nimi, kurssin ajankohta, tuntimäärä ja ohjelma.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta säätelevän asetuksen (56/2015, muutettu asetuksella 55/2020; 6 § ja 7§), yliopistojen yhteisesti laatimien koulutusvaatimusten ja erikoisalakohtaisten opetussuunnitelmien mukaan erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutuksen suorittamiseksi lääkärin tai hammaslääkärin on suoritettava yliopiston hyväksymä teoriakoulutus.

 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa on käytössä yhteinen teoriakoulutuksen sähköinen hallintajärjestelmä, KOPI-järjestelmä. Erikoistuva lääkäri voi selailla yliopiston hyväksymiä koulutuksia KOPI-järjestelmässä (linkki avautuu uuteen välilehteen).


Ammatillisen jatkokoulutuksen opinto-oppaat.

 

Koulutuksen järjestäjät anovat erikoisalakohtaisia koulutustunteja KOPI-järjestelmän kautta. Linkki koulutuksen hakulomakkeeseen löytyy alta kohdasta Teoriakoulutuksen hakemuslomakkeet KOPI-järjestelmässä. Koulutukset hyväksytään siinä yliopistossa, jonka alueella koulutus järjestetään.

 

Kurssien anominen

Koulutuksen järjestäjän tulee tutustua huolella seuraaviin ohjeisiin ennen hakulomakkeen täyttöä:

 • Kurssien hyväksymistä teoriakoulutukseksi haetaan etukäteen. Hakemuksen käsittely eri vaiheineen kestää noin neljä (4) viikkoa. Koulutuksen järjestäjän tulee huomioida, että tilaisuus julkaistaan KOPI-järjestelmän hakukoneessa vasta hyväksymisprosessin jälkeen.
 • Yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat ovat yhteisesti sopineet, että hyväksymistä teoriakoulutukseksi haetaan etukäteen siltä koulutusyksiköltä, missä on kurssin suunnittelu- ja järjestämisvastuu.
 • Täysin ulkopuoliset järjestäjät pyytävät hyväksymistä lähimmästä kyseisen erikoisalan koulutusta järjestävästä yliopistosta.
 • Koulutuksen järjestäjältä edellytetään palautteen keräämisestä koulutuksesta. Koulutuksen järjestäjän on pyydettäessä annettava palautteen yhteenveto ja osallistujien lukumäärätieto tiedekunnan käyttöön arviointia varten.
 • Koulutuksen suunnittelusta tulee vastata vähintään jonkun haetun erikoisalan erikoislääkäri tai lääkäriyhdistys. Koulutus voidaan hyväksyä erikoistumiskoulutukseksi myös muille erikoisaloille.
 • Missä tahansa yliopistossa hyväksytty kurssi hyväksytään kaikissa yliopistoissa teoriakoulutukseksi.
 • Kursseista ja koulutustilaisuuksista tulee tiedottaa hyvissä ajoin etukäteen esimerkiksi Duodecimin ja Suomen lääkäriliiton koulutuskalentereissa sekä Lääkärilehdissä.

Koulutuksen järjestäjää, sisältöä ja kestoa koskevat vaatimukset

 • Teollisuus tai yritys ei voi olla yksin koulutuksen järjestäjänä. Yksityisten yritysten tulee valmistella ja järjestää koulutus niin, että mukana on aina lääketieteellinen taho, kuten yliopisto, klinikka tai erikoisalayhdistys. Ulkopuolisten järjestäjien tulee selkeästi raportoida yhteistyö lääketieteellisten tahojen kanssa.
 • Toimipaikkakoulutusta ei hyväksytä teoriakoulutukseksi. Kohderyhmä ei saa olla rajattu esim. tietyn klinikan henkilökunnalle.
 • Koulutuksissa ei tulisi olla sponsorin (yrityksen) edustajan koulutuspuheenvuoroa. Näistä puheenvuoroista ei myönnetä koulutustunteja.
 • Lisäksi on toivottavaa, että ohjelman aiheiden otsikoinnissa ja lomakepohjassa ei näy kauppanimiä tai logoja.
 • Hakulomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää. Tieto palautteen keruusta lisätään hakemukseen. Yksityiskohtainen ohjelma liitetään hakemukseen. Ohjelmassa on ilmoitettava luennoitsijoiden arvo- tai tehtävänimike sekä työnantaja tms. affiliaatio. Mahdolliset vaatimukset etukäteismateriaalista ja -valmistumisesta kerrotaan. Mikäli kyseessä on laajempi kokonaisuus, johon sisältyy tehtäviä tai kuulustelu, luetellaan tarvittava kirjallisuus.
 • Tunteja haetaan niille erikoisaloille, joihin koulutus liittyy. Ei ole toivottavaa, että koulutuksen järjestäjä hakee kaikille mahdollisille aloille tunteja, mikäli koulutus todellisuudessa koskee vain osaa aloista.
 • Erikoisalan koulutustilaisuuden minimipituus on kolme (3) opetustuntia. Yhtä opetustuntia vastaa 45 minuutin luento tai muu lähiopetustilanne. Koulutuksen järjestäjän tulee laskea koulutuksen pituus (=haettavat tunnit) siten, että koulutuksen kestosta vähennetään pois aloituspuheenvuorot, tauot, sairaalaan tutustumiskierrokset, näyttelyihin tutustumiset, kokoukset ja sponsorien tilaisuudet.
 • Yhdelle erikoisalalle voidaan myöntää alle kolme (3) koulutustuntia, mikäli koulutustilaisuuden kesto on vähintään kolme (3) opetustuntia.
 • Yhdestä pitkästä tai useamman päivän mittaisesta koulutuksesta ja verkkokoulutuksesta hyväksytään vain poikkeustapauksissa yli 15 tuntia.
 • Sisätautialoilla yhdestä koulutustilaisuudesta voidaan hyväksyä maksimissaan 10 tuntia koulutuksen kestosta riippumatta
 • Verkkokursseista tulee ilmoittaa kurssin järjestäjän verkkosivusto sekä salasana, jolla kurssia arvioivat alan vastuuhenkilöt voivat kirjautua järjestelmään. Salasanan voi ilmoittaa lisätietokentässä.
 • Kun kurssi on hyväksytty teoriakoulutukseksi, se julkaistaan KOPI-järjestelmässä. Koulutuksen järjestäjälle ilmoitetaan koulutuksen hyväksymisestä ja julkaisemisesta sähköisesti. Ilmoitukseen sisältyy linkki julkaistuun koulutukseen sekä päätöksen tulostusnäkymään. Kirjallinen päätös lähetetään vain sitä pyydettäessä.

Henkilötietojen käsittely

 • Hakulomakkeessa esitetyt tiedot (myös yhteystiedot) tulevat sellaisenaan näkyviin KOPI-järjestelmän julkiseen koulutustilaisuuksien hakukoneeseen.
 • Täyttämällä ja lähettämällä sähköisen hakemuksen, lomakkeen täyttäjä hyväksyy sen, että hänen henkilötietojaan käsitellään.
 • Yhteystiedoilla tarkoitetaan organisaation yhteystietoja. Koulutuksen järjestäjän ei tule ilmoittaa omia, henkilökohtaisia yhteystietoja.
 • Yhteystiedoista on välttämätöntä ilmoittaa vain sähköpostiosoite, jonne päätös tilaisuuden hyväksymisestä toimitetaan ja johon tilaisuudesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä.
 • Kurssi-ilmoitusten mukana annetut yhteystiedot poistetaan viiden vuoden jälkeen.

Verkkokoulutuksiin osallistumisen todentaminen

 • Koulutuksen järjestäjä antaa osallistumistodistuksen todennettuaan osallistujan läsnäolon koulutustilaisuudessa, esimerkiksi nimenhuudon avulla tai aktivoivalla pienryhmätyöskentelyllä.
 • Vaihtoehtoisesti koulutustilaisuuden järjestäjä voi todentaa osallistumisen jälkikäteen kysymällä muutaman kysymyksen koulutuksen sisällöstä esimerkiksi webropol-kyselyä käyttämällä.
 • Ulkomaalaisiin kongresseihin osallistuminen todennetaan kunkin kongressin kansainvälisen käytännön mukaisesti

 

Alla olevat linkit avautuvat uuteen välilehteen

 

KOPI-järjestelmässä on kullekin yliopistolle oma hakemuslomakkeensa. Koulutuksen järjestäjää pyydetään täyttämään sen yliopiston lomake, joka tekee päätöksen koulutuksen hyväksymisestä.  


Huomioithan, että hakemuslomakkeen kaikkia tietoja ei julkaista. Tilaisuuden lisätiedot (oppimistavoitteet, toteutus, palautteen kerääminen ja kohderyhmä) ja koulutuksen suunittelusta vastaava henkilö ovat tietoja, joita ei julkaista. 

 

Helsingin yliopisto:

Teoriakoulutuksen hakemuslomake KOPI-järjestelmässä

 

Itä-Suomen yliopisto: 

Teoriakoulutuksen hakemuslomake KOPI-järjestelmässä

 

Oulun yliopisto: 

Teoriakoulutuksen hakemuslomake KOPI-järjestelmässä. 

 

Tampereen yliopisto: 

Teoriakoulutuksen hakemuslomake KOPI-järjestelmässä.

 

Turun yliopisto: 

Teoriakoulutuksen hakemuslomake KOPI-järjestelmässä.

Sama lomake on myös PGE:n sivuilla (avautuu uudelle välilehdelle), jota kautta voi hakea tarvittaessa opintopisteitä myös tohtorikoulutukseen.

PGE:n järjestämät jatko-opintokurssit- sivulla (avautuu uudelle välilehdelle) voi selata PGE-yksikön järjestämää muuta jatkokoulutustarjontaa.

Säteilysuojelukoulutus

 

Säteilysuojelukoulutuksen uudet ohjeet koskevat niitä erikoistuvia lääkäreitä, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden 1.2.2020 tai sen jälkeen ja/tai suorittavat erikoislääkärikoulutusta opinto-oppaan 2020-2023 tai 2023- mukaan.

 

Vaatimus säteilysuojelukoulutuksesta koskee vain alla kursiivilla mainittuja erikoisaloja:

 

1) Paljon säteilyä käyttävät erikoisalat (säteilysuojelukoulutuksen vaatimus opinto-oppaassa 80 tuntia / 3 op tai enemmän) = Radiologia, Syöpätaudit ja Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

 

Suoritustapa: Erikoistuvat suorittavat Kuopion RFS-kurssin tai vastaavan määrän muuta säteilysuojelukoulutusta. Säteilysuojelukoulutuksen suorittaminen suunnitellaan osana henkilökohtaista koulutussuunnitelmaa yhteistyössä erikoisalan vastuuhenkilön / kova-lääkärin kanssa.

 

2) Muut säteilyä käyttävät erikoisalat (säteilysuojelukoulutuksen vaatimus opinto-oppaassa 54 tuntia / 2 op) = Gastroenterologinen kirurgia, kardiologia, käsikirurgia, lastenkirurgia, ortopedia ja traumatologia, suu- ja leukakirurgia, sydän- ja rintaelinkirurgia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia.

 

Tampereen yliopisto: 

 

Kevään 2024 Säteilyturvallisuus terveydenhuollossa 2 op -koulutus järjestetään johdantoluennon ja verkkokoulutuksen yhdistelmänä.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää molempiin osioihin osallistumista.

 

Johdantoluento pidetään etänä ke 13.3.2024 klo 13.15-16.15.

Luento sisältää Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteita sekä lainsäädännön näkökulmia.

 

Verkkokoulutus https://www.oppiportti.fi/op/okk00020 (linkki avautuu uuteen välilehteen) koostuu Oppiportin Säteilysuojelu terveydenhuollossa -koulutuskokonaisuuden verkkokursseista, jotka tulee suorittaa 15.4.2024 mennessä.

 

Ilmoittautuminen koulutukseen aukeaa Sisu-järjestelmässä (linkki avautuu uuteen välilehteen) 1.1.2024. Ilmoittaudu Sisun kautta viimeistään 6.3.2024 (opintojakso MEDASÄT Säteilyturvallisuus terveydenhuollossa).

 

Ohjevideo opintojaksolle ilmoittautuminen (linkki avautuu uuteen välilehteen).Ohjevideo HOPSin tekeminen (linkki avautuu uuteen välilehteen) SISUssa.

 

Turun yliopisto: 

 

Suomessa suoritetusta LL-perustutkintokoulutuksesta voidaan hyväksilukea 1 op säteilysuojelukoulutusta. Klinikka-meetingeissä annetaan suunnitellusti säteilysuojelukoulutusta. Lisäksi erikoistuva lääkäri suorittaa toisen alla olevista vaihtoehdoista:

 

1a. Tampereen yliopiston koordinoima säteilysuojelukoulutuksen johdantoluento, 3 tuntia etänä

Seuraava luento järjestetään maaliskuussa 2025.

Luento täydentää alla olevaa Oppiportin koulutusta ja sisältää säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteita sekä lainsäädännön näkökulmia.

ja

1b. Oppiportin Säteilysuojelu terveydenhuollossa koulutuskokonaisuus hyväksytysti

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu seuraavat verkkokurssit:

Säteilysuojelukoulutuksen järjestäminen

Säteilysuojelun perusteet

Säteilyn käyttö kuvantamisessa – Lähettävä lääkäri

Kuvantamistutkimusten perusteltu käyttö

Säteilyn käyttö kuvantamisessa – Röntgenhenkilökunta

Säteily isotooppilääketieteessä, perustaso

Säteily isotooppilääketieteessä, vaativa taso

Sädehoito, perustaso

Sädehoito, vaativa taso

 

tai

 1. Varha moodle: Säteilysuojelukoulutus hyväksytysti

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu seuraavat kurssit:

Säteilysuojelun yleiset perusteet

Säteilyn käyttö kuvantamistutkimuksissa

Säteilyn käyttö isotooppilääketieteessä

Säteilynkäyttö sädehoidossa

Koulutuksen osasuoritukset tallentuvat Varhan Sympa-järjestelmään. Ota suorituksista kuvakaappaus, jossa näkyy myös oma nimesi.

 

Kun olet suorittanut yllä olevien vaatimusten mukaiset säteilysuojelukoulutukset, suoritus tallennetaan opintohallinnon toimesta Peppi-opintotietojärjestelmään ja tieto siirtyy opintotietojärjestelmästä ELSAan. Voit toimittaa osallistumistodistukset sähköpostin liitteenä opintohallintoon.

Viimeksi päivitetty 10.06.2024