Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Säädökset ja koulutusta koskevat päätökset

Tältä sivustolta löydät koulutusta koskevat säädökset ja päätökset. Sivun linkit avautuvat uuteen välilehteen.


Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden asetuksen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta annetun asetuksen 56/2015 muuttamisesta. Asetus 55/2020 astui voimaan 1. helmikuuta 2020. Asetusmuutoksen myötä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oppaat päivitetään valtakunnallisesti yhtenäisiksi ja osaamisperustaisiksi. Uudet opinto-oppaat astuvat voimaan 1.8.2020. Kaikilla erikoistuvilla on hakemuksesta oikeus siirtyä suorittamaan koulutustaan uuden asetusmuutoksen mukaan. Lisätietoja siirtymisestä löytyy alta.

 

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjaus siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriön hallintovastuulle 1.2.2015, jonka myötä astui voimaan uusi asetus 56/2015 erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta. Asetus 56/2015 koskee erikoistuvia, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden 1.2.2015 jälkeen. Asetuksen voimaan tullessa valtioneuvoston asetuksen 420/2012 mukaan erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärin tutkintoa suorittava siirtyi 56/2015 asetuksen mukaiseen koulutusohjelmaan. Asetus 420/2012 koski erikoistuvia, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden 1.1.2013 jälkeen.

 

Aikaisemmin erikoislääkärikoulutuksen opinto-oikeuden saaneita koskee asetus 678/1998 siirtymäajan vuoden 2022 loppuun saakka. Asetusta 678/1998 on muutettu asetuksilla 1343/2002 ja 401/2007. Aikaisemmin erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oikeuden saaneita koski asetus 316/2003 siirtymäajan vuoden 2020 loppuun.

 

Yliopistolaki

Hallintolaki
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (1355/2014)

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallinen toimenpideohjelma vuosille 2023–2027

Yleislääketieteen erityiskoulutus perustuu EU:n direktiivin 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamisesta, muutettu direktiivillä 2013/55/EU. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sosiaalivakuutuksen piirissä Euroopan Unionin muissa maissa kuin Suomessa. Yleislääketieteen erityiskoulutuksesta säädetään laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (1355/2014) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (56/2015).

Koulutuksen kesto on asetuksen 56/2015 mukaan kolme vuotta kokopäiväisenä koulutuksena, josta Suomessa tai Belgiassa valmistuneet lääkärit voivat korvata yhden vuoden lääketieteen lisensiaatti tutkintoon sisältyvällä kliinisellä palvelulla. Koulutukseen kuuluu lisäksi pakollisena 16 tunnin teoreettinen hallinnon- ja sosiaaliturvan koulutus.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta tehdään erillinen merkintä sosiaali- ja terveysalan valvontaviraston (VALVIRA) ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki). Yliopistot toimittavat yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta tiedon suoraan Valviraan. Erillistä yleislääkärin laillistusta yleislääketieteen erityiskoulutuksen perusteella ei myönnetä.

Katso tarkemmin YEK-opas.

EU:n ammattipätevyysdirektiivin vaikutus aiempien opintojen hyväksymiseen suoritettaessa toista erikoislääkärikoulutusta

 

HUOM! koskee erikoistuvia, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden koulutusohjelmaan 18.1.2016 tai sen jälkeen.

EU:n ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua direktiiviä 2005/36/EY on muutettu vuoden 2014 alussa niin, että jäsenvaltioiden on varmistuttava siitä, että aikaisemmasta vastaavan tasoisesta koulutuksesta myönnetty vapautus vastaa enintään puolta kyseisen erikoislääkärikoulutuksen vähimmäiskestosta. Samaa palvelua on mahdollista hyväksyttää useampaan tutkintoon tai koulutukseen, jos se on ko. alan koulutusvaatimuksien mukaista. Hyväksilukeminen perustuu direktiiviin, aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksiluvun perusteisiin ja henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan. Direktiivin siirtymäaika loppui 18.1.2016 ja em. hyväksiluvun perusteet on lisätty opinto-oppaaseen v. 2015. EU:n ammattipätevyysdirektiivi on otettu yhtäläisesti käyttöön kaikkien erikoisalojen kohdalla ja kaikissa yliopistoissa, eikä paikallisilla sopimuksilla voida ohittaa EU:n määräystä.

 

Suoritusten vanhenemista koskevat määräykset ovat voimassa myös toista erikoistumiskoulutusta suorittaessa.

Käytännön esimerkki direktiivin vaikutuksesta

 

Sisätautien erikoislääkäri suorittaa endokrinologian 6-vuotista koulutusohjelmaa. Hän on saanut endokrinologian opinto-oikeuden 01.08.2016. Direktiivin mukaan aiemmin suoritetusta sisätautien koulutuksesta voidaan hyväksilukea uuteen koulutukseen korkeintaan 3 vuotta palvelua, ja endokrinologian eriytyvää koulutusta tulee suorittaa vähintään 3 vuotta ennen valmistumista. Palvelujen hyväksiluvun maksimimäärää ei suurenna se, paljonko aiempaan sisätautien koulutukseen on sisältynyt endokrinologian palvelua.

Siirtyminen asetusmuutoksen 55/2020 mukaiseen koulutukseen

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta koskeva asetusmuutos (55/2020) astui voimaan 1.2.2020.

 

Uudet erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opetussuunnitelmat on laadittu STM:n asetusmuutoksen 55/2020 mukaan ja ne koskevat kaikkia 1.2.2020 jälkeen opinto-oikeuden saaneita. Tätä aiemmin opinto-oikeuden saaneet erikoistuvat suorittavat koulutustaan asetuksen (56/2015) mukaan ja voivat jatkaa erikoistumista tämän asetukseen perustuvan koulutusrakenteen mukaan siirtymäkauden loppuun eli 31.12.2029 saakka. Erikoistuvilla on aina oikeus hakemuksesta siirtyä suorittamaan koulutustaan uusimman opetussuunnitelman mukaisesti. Siirtyminen on mahdollista 1.8.2020 jälkeen.

 

Huomaathan, että sinulla ei ole kiirettä siirtyä uuteen koulutusohjelmaan heti syksyllä 2020. Voit rauhassa miettiä siirtymistä, sen hyötyjä ja haittoja koulutuksesi suorittamisen kannalta. Siirtyminen uuden asetuksen mukaiseen koulutusohjelmaan on sitovaa eikä sitä voi peruuttaa. Alla on koottuna toimintaohjeet koskien mahdollista siirtymistä uuteen koulutusohjelmaan.

 

Yliopistokohtaiset siirtymisilmoitukset löytyvät lomakesivulta

 • Jos olet saanut opinto-oikeuden ennen 1.2.2020, sinun on siirtymäaikana mahdollista suorittaa erikoistumiskoulutuksesi vanhan asetuksen mukaisen koulutusrakenteen mukaisesti. Vanhan asetuksen mukainen koulutus tarkoittaa sitä koulutusta, joka on ollut voimassa opinto-oikeutesi myöntämishetkellä, tai sitä koulutusta, johon olet jo aiemmin siirtynyt. Siirtymäaika päättyy 31.12.2029. 
 • Siirtyminen vanhan asetuksen mukaisesta koulutuksesta uuden asetuksen mukaiseen koulutusohjelmaan tapahtuu lomakkeella. 
 • Ennen kuin teet päätöksen siirtymisestä uuden asetuksen (55/2020) mukaiseen koulutukseen, perehdy huolella uuden asetuksen mukaisiin erikoisalakohtaisiin opetussuunnitelmiin ja niitä koskeviin yleisiin koulutusvaatimuksiin. Siirtyminen on sitovaa. Kun olet siirtynyt uuden asetuksen mukaiseen koulutukseen, et voi enää palata suorittamaan erikoistumiskoulutustasi vanhan asetuksen mukaisesti. 
 • Koejakso koskee aina vain 1.1.2019 alkaen opinto-oikeuden saaneita erikoistuvia. Ennen 1.1.2019 opinto-oikeuden saaneet vanhan asetuksen mukaisesta koulutuksesta (saman yliopiston samalle erikoisalalle) siirtyvät erikoistuvat eivät suorita koejaksoa. 
 • Uuden asetuksen mukaiseen koulutukseen siirtymisessä huomioidaan suoritusten vanheneminen seuraavasti: koulutukseen kuuluva käytännön työkokemus sekä teoriakoulutus vanhenevat 10 vuodessa; pakollinen ja kaikille erikoisaloille yhteinen 9 kuukauden terveyskeskustyö ei vanhene, mutta 9 kuukauden ylimenevältä osalta terveyskeskustyö vanhenee 10 vuodessa; valtakunnallinen kuulustelu vanhenee 4 vuodessa. Suoritukset eivät saa olla todistusta haettaessa vanhentuneita. 
 • Opinto-oikeuden pituus on 10 vuotta (EL-koulutuksessa) tai 6 vuotta (EHL-koulutuksessa) siitä lähtien, kun erikoistuva siirtyy vanhan asetuksen mukaisesta koulutuksesta uuden asetuksen mukaiseen koulutukseen. 

 

Vanhan asetuksen mukainen koulutus

Uuden asetuksen mukainen koulutus

Aikaperustaisuus:
Koulutuksen kesto on 5 tai 6 vuotta (EL-koulutus) tai 3 vuotta (EHL-koulutus)

Osaamisperustaisuus:
EL-koulutuksen pituus on vähintään 5 vuotta täyspäiväisesti suoritettuna; EHL-koulutuksen pituus on vähintään 3 vuotta täyspäiväisesti suoritettuna

 

Osaamisperustaisuuteen kuuluu suurimmalla osalla erikoisaloista EPA-arvioinnit 

50:50-sääntö:
Koulutusajasta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistollisen sairaalan ulkopuolella ja tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa
1+1-sääntö:
EL-koulutus: Vähintään 1 vuosi on suoritettava yliopistosairaalassa ja vähintään 1 vuosi sen ulkopuolella (9 kk terveyskeskuskoulutusjakson lisäksi)
Kuulustelu on osa EL/EHL-koulutusta

Kuulustelun järjestämisestä päättää erikoisala valtakunnallisesti

Erikoisalakohtainen opetussuunnitelma:

 • opinto-oikeuden myöntämisajankohdan mukaan (EHL)
 • 2015-2017 opinto-opas (EL, opinto-oikeus saatu ennen 1.8.2017)
 • 2017-2020 opinto-opas (EL, opinto-oikeus saatu 1.8.2017-31.1.2020)

Opinto-opas 2020-2023, opinto-oikeus saatu 1.2.2020-31.07.2023

Opinto-opas 2023-, opinto-oikeus saatu 1.8.2023 alkaen 

Ennen 1.1.2019 myönnetyt opinto-oikeudet ovat voimassa 31.12.2039 asti Opinto-oikeus myönnetään EL-koulutuksessa 10 vuodeksi, EHL-koulutuksessa 6 vuodeksi

 

Riippumatta siitä suoritatko koulutusta vanhan vai uuden asetuksen mukaisesti, niin koejakso kuuluu osaksi koulutusta vain niille, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.1.2019 alkaen. 

 • Asetuksen 316/2003 mukaisessa erikoishammaslääkärikoulutuksessa olevat voivat jatkaa erikoistumista siirtymäajan loppuun eli 31.12.2020 saakka.
 • Asetuksen 678/1998 (muutettu asetuksilla 1343/2002 ja 401/2007) mukaisessa erikoislääkärikoulutuksessa olevat voivat jatkaa erikoistumista siirtymäajan loppuun eli 31.12. 2022 saakka.
 • Asetuksen 56/2015 mukaisessa koulutuksessa olevat voivat jatkaa erikoistumista tämän asetukseen perustuvan koulutusrakenteen mukaan siirtymäkauden loppuun eli 31.12.2029 saakka.

Jos olet epävarma siitä, minkä asetuksen mukaan suoritat erikoistumistasi, voit tarkastaa asian opiskelijarekisteristä omista henkilötiedoistasi.

Huomaathan, että siirtymäajan päätyttyä sinut siirretään automaattisesti suorittamaan koulutustasi uuden asetuksen (55/2020) mukaisesti, jolloin opinto-oikeuden pituus on erikoislääkärikoulutuksessa 10 vuotta ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa 6 vuotta.

Erikoisalakohtaiset poikkeusluvat yliopistosairaalassa /yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta

Poikkeuspäätökset 1:1-sääntöön (A55/2020)

1.2.2020 voimaan tulleen Erikoislääkärikoulutusta säätelevän asetusmuutoksen 55/2020 mukaan:

 • koulutuksesta vähintään 9 kuukautta tulee suorittaa terveyskeskuksessa,
 • muualla kuin yliopistosairaalassa tapahtuvan koulutuksen pituuden tulee olla 9 kuukauden terveyskeskuspalvelun lisäksi vähintään 1 vuosi ja
 • yliopistollisessa sairaalassa tapahtuvan koulutuksen pituuden tulee olla vähintään 1 vuosi lukuun ottamatta liikuntalääketieteen, terveydenhuollon, työterveyshuollon ja yleislääketieteen koulutusohjelmia.

 

Koulutusjärjestelyistä tulee huolehtia alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen huomioon erikoistumiskoulutuksen tavoitteet sekä palvelujärjestelmän osaamistarpeet ja koulutusmahdollisuudet. (Asetusmuutos 55/2020.)

 

Yliopisto voi myöntää erikoisalakohtaisen poikkeuksen yliopistosairaalan ulkopuolella tai yliopistosairaalassa suoritettavan koulutusajan vaatimukseen terveyskeskuksessa suoritettavaa koulutusaikaa lukuun ottamatta, mikäli esitetyt erikoisalaa koskevat koulutuksen suorittamisen ehdot osoittautuvat haasteellisiksi toteuttaa kyseisellä yhteistyöalueella. Ennen poikkeuksen myöntämistä yliopiston on pyydettävä asiasta lausunto erikoislääkärikoulutuksen alueelliselta neuvottelukunnalta

 

Poikkeuspäätös koskee jo koulutuksessa olevia asetusmuutoksen 55/2020 mukaan koulutustaan suorittavia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeuksen voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistumiseensa saakka.

 

Erikoisalaa koskeva poikkeuslupahakemus ja koulutuspaikkaselvitys

 1. Erikoisalan vastuuhenkilö tekee poikkeuslupahakemuksen alueelliselle neuvottelukunnalle.
 2. Hakemuksen liitteenä tulee olla selvitys oman ERVA-alueen muiden koulutuspaikkojen koulutusmahdollisuuksista erikoisalalla ja ko. koulutuspaikkojen puolto poikkeushakemukselle.
   • mistä alkaen koulutuspaikka on käytettävissä (pv/kk)
   • kuinka pitkäksi aikaa yhtäjaksoisesti (kk)
   • kuinka monelle koulutuspaikka voidaan osoittaa

3. Hakemus toimitetaan alueellisen neuvottelukunnan kokouksen valmistelijalle viimeistään 2 viikkoa ennen alueellisen neuvottelukunnan kokousta.

4. Alueellinen neuvottelukunta antaa lausunnon selvitettyään koulutusmahdollisuudet erikoisalalla (pöytäkirjanote alueellisen neuvottelukunnan kokouksesta).

5. Tiedekunta päättää poikkeusluvan myöntämisestä tai hylkäämisestä alueellisen neuvottelukunnan lausunnon perusteella. Asetuksen mukaan poikkeus myönnetään enintään 3 vuodeksi.

Tiedekuntaneuvoston myöntämät poikkeuspäätökset 1:1-sääntöön: 

Erikoisala  Poikkeuspäätösaika Tiedekuntaneuvoston päätös Lisätietoja
Patologia

1.8.2020-31.7.2023

1.8.2023-31.7.2026

TDKN 13.10.2020; E1§

TDKN 20.2.2024; E1§

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella tapahtuvan koulutuksen pituuteen.
Syöpätaudit 1.8.2020-31.7.2023

TDKN 13.10.2020; E2§

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan  ulkopuolella tapahtuvan koulutuksen pituuteen.

Geriatria

1.8.2020-31.7.2023

1.8.2023-31.7.2026

TDKN 15.6.2021; E4§

TDKN 20.2.2024;E2§

Poikkeuspäätös yliopistosairaalassa tapahtuvan koulutuksen pituuteen.

Lastenpsykiatria 

1.6.2024-31.5.2027

TDKN 11.6.2024; E7 §

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella tapahtuvan koulutuksen pituuteen. 

 

Tiedekuntaneuvoston myöntämät poikkeuspäätökset 50:50-sääntöön: 

Erikoisala Poikkeuspäätösaika Tiedekuntaneuvoston päätös
Kliininen farmakologia ja lääkehoito 15.11.2017-14.11.2020 14.11.2017 (E2 §)
Lastenneurologia 1.5.2012 -30.4.2015
17.11.2015-16.11.2018
20.11.2012 E 3§
17.11.2015 (E 1 a§)
Ihotaudit ja allergologia 1.11.2013 - 31.10.2016
14.12.2016-13.12.2019
19.11.2013 E1§
13.12.2016 (E 1§)
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

1.11.2013 - 31.10.2016
14.12.2016-13.12.2019

1.6.2024-31.5.2027

19.11.2013 E1§
13.12.2016 (E 1§)

11.6.2024 E8 §

Patologia 1.10.2011–30.9.2014
26.10.2016-25.10.2019
25.10.2011 E 2§
25.10.2016 E 1§
Lastenpsykiatria 1.9.2009-31.8.2012
1.9.2012-31.8.2015
17.11.2015-16.11.2018
13.4.2010 12§
18.12.2012 E5§
17.11.2015 (E1 b§)
Silmätaudit 1.1.2014 - 31.12.2016
10.5.2017-9.5.2020
19.11.2013 E1§
9.5.2017 (E 6 §)
Sydän- ja rintaelinkirurgia 16.4.2019 alkaen, voimassa toistaiseksi 16.4.2019 E1§

Tiedekuntaneuvoston myöntämät poikkeuspäätökset 50:50-sääntöön

Poikkeusluvat 50/50 -sääntöön (Linkit avautuvat uuteen välilehteen.)

 

Tiedekuntaneuvoston myöntämät poikkeuspäätökset 1:1-sääntöön

Erikoisala

Voimassaolo

Lisätietoa

Geriatria 16.6.2021-15.4.2024

Yliopistosairaalassa tapahtuvan koulutuksen pituus vähintään 6kk

Psykiatria

1.2.2020-13.6.2023

14.6.2023-31.12.2026

Keski-Suomen keskussairaalassa erikoituvilta yliopistossairaalajakso vähintään 6kk

Keski-Suomen keskussairaalassa erikoistuvilta yliopistosairaalajakso 0kk

Psykiatria 12.12.2023-31.12.2026

Pohjois-Karjalan keskussairaalassa erikoistuvilta yliopistosairaalajakso vähintään 6kk

Nuorisopsykiatria 12.12.2023-31.12.2026

1 vuoden yliopistosairaalajakson vaatimuksen lyhentämistä 6 kuukauteen koulutuspaikoissa, joissa lähiohjaajana toimii erikoisalan dosentti

Voimassa olevat poikkeusluvat asetuksen 55/2020 ns. 1+1-sääntöön

GERIATRIA

Poikkeuspäätös on voimassa 31.12.2023 asti.

Geriatrian erikoislääkäreiden koulutus voidaan suorittaa siten, että yliopistosairaalassa tapahtuvan koulutuksen vähimmäiskesto on 6 kuukautta ja toiset 6 kuukautta tulee suorittaa erikoissairaanhoidon geriatrian yksikössä tai yliopistossa geriatrian erikoistumiskoulutusta tukevissa opetus- tai tutkimustehtävissä. Poikkeuspäätös koskee sekä geriatrian erikoislääkärikoulutuksessa jo olevia, että tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana koulutukseen valittavia.

 

NUORISOPSYKIATRIA

Yliopistosairaalan ulkopuolista koulutusta voidaan suorittaa konsultoivan nuorisopsykiatrian koulutusmallin mukaisesti Pohteen hyvinvointialueen alueellisissa palveluissa siten, että erikoistuva tekee sekä potilastyötä että toimii konsultoivana nuorisopsykiatrina tk-lääkäreille. Työskentelyn tulee olla vähintään 50 % osa-aikaista työtä. Kouluttajana toimii OYS:n nuorisopsykiatrian poliklinikan erikoislääkäri.

 

Poikkeuspäätös koskee sekä nuorisopsykiatrian erikoislääkärikoulutuksessa jo olevia, että tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana koulutukseen valittavia. (Dekaanin päätös 12.6.2024)

 

PSYKIATRIA

Poikkeuspäätös on voimassa 31.12.2025 saakka (jos yhteistyösopimus professuurista päättyy 31.12.2024, poikkeupäätös on voimassa 31.12.2024 saakka).

Psykiatrian erikoislääkäreiden koulutus voidaan suorittaa Pohjoisen yhteistyöalueen (YTA-alue) yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien hyvinvointialueiden (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa) toimintayksiköissä psykiatrian vastuukouluttajan hyväksymällä tavalla 6–9 kk yliopistollisessa sairaalassa, muun palvelun tapahtuessa yhteistyösopimuksen piirissä olevien hyvinvointialueiden toimintayksiköissä. Lapin hyvinvointialueella psykiatrian erikoislääkäreiden koulutus voidaan suorittaa kokonaan ilman yliopistollisessa sairaalassa vaadittavaa työskentelyä.

 

Poikkeuspäätös koskee sekä psykiatrian erikoislääkärikoulutuksessa jo olevia, että tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana koulutukseen valittavia. (Dekaanin päätös 17.11.2023)

 

SYÖPÄTAUDIT

Myönnetty poikkeuslupa yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta kolmen vuoden määräajaksi 31.5.2023–30.5.2026. Päätös koskee jo koulutuksessa olevia asetusmuutoksen 55/2020 mukaan koulutustaan suorittavia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeuksen voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistumiseensa saakka. Päätös edellyttää, että erikoistuvilla lääkäreillä on koulutussuunnitelmat. (Dekaanin päätös 13.6.2023)

 

Poikkeusluvat asetuksen 56/2015 ns. 50/50-sääntöön

ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO

Poikkeuspäätös voimassa 30.6.2010 asti.

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee erikoistuvia lääkäreitä, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden ennen poikkeuspäätöstä. Koulutukseen tulee sisältyä yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua poikkeuspäätöksestä huolimatta. Koulutuksesta tulee osa suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella henkilökohtaisen koulutussuunnitelman mukaan, vaikka alalle on myönnetty poikkeuspäätös.

 

IHOTAUDIT JA ALLERGOLOGIA

Poikkeuspäätös voimassa 9.10.2015 asti.

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee erikoistuvia lääkäreitä, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden ennen poikkeuspäätöstä. Koulutukseen tulee sisältyä yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua poikkeuspäätöksestä huolimatta. Koulutuksesta tulee osa suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella henkilökohtaisen koulutussuunnitelman mukaan, vaikka alalle on myönnetty poikkeuspäätös.

 

LASTENNEUROLOGIA

Poikkeuspäätös voimassa 9.10.2015 asti.

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee erikoistuvia lääkäreitä, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden ennen poikkeuspäätöstä. Koulutukseen tulee sisältyä yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua poikkeuspäätöksestä huolimatta. Koulutuksesta tulee osa suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella henkilökohtaisen koulutussuunnitelman mukaan, vaikka alalle on myönnetty poikkeuspäätös.

 

LASTENPSYKIATRIA

Poikkeuspäätös voimassa 31.12.2020 asti.

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee lastenpsykiatrian erikoislääkärikoulutuksessa jo olevia, että tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana koulutukseen valittavia. Koulutukseen tulee sisältyä yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua ja sen lisäksi vähintään vuosi (ei tarvitse olla yhtäjaksoista) hyväksyttävää yliopistosairaalan ulkopuolista palvelua.

 

LASTENTAUDIT

Poikkeuspäätös voimassa 13.1.2020 asti.

Lastentautien erikoislääkärikoulutuksen tulee täyttää seuraavat ehdot:

 • lastentauteihin erikoistuva lääkäri tekee vähintään yhden vuoden ja 6 kuukautta palvelua keskussairaalassa
 • lastentauteihin erikoistuva lääkäri tekee vähintään kaksi vuotta palvelua yliopistosairaalassa
 • reunapalvelut luetaan siihen osioon (keskussairaala/yliopistosairaala), missä ne on suoritettu. 

Koulutusohjelman vastuuhenkilö tekee jokaisen erikoistujan kanssa erillisen kirjallisen, henkilökohtaisen koulutussuunnitelman ennen kuin koulutettava hyväksytään koulutusohjelmaan. Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee lastentautien erikoislääkärikoulutukseen tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana valittavia.

Aikaisempi päätös voimassa 17.6.2016 asti seuraavin ehdoin: (1) lastentauteihin erikoistuva tekee vähintään yhden vuoden palvelua keskussairaalassa, (2) lastentauteihin erikoistuva tekee vähintään kaksi vuotta palvelua yliopistosairaalassa, (3) reunaehdot luetaan siihen osioon (keskussairaala/yliopistosairaala), missä ne on tosiasiallisesti suoritettu, (4) aikaisempi päätös voimassa 9.10.2010 asti, poikkeuspäätös ilman em. ehtoja. (Alueellisen neuvottelukunnan 30.11.2016 antama puoltava lausunto, Dekaanin päätös 13.1.2017)

 

NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Poikkeuspäätös voimassa 31.12.2019 asti.

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee sekä synnytys- ja naistentautien erikoislääkärikoulutuksessa jo olevia, että tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana koulutukseen valittavia. Koulutukseen tulee sisältyä yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua ja vähintään vuosi keskussairaalapalvelua poikkeuspäätöksestä huolimatta.

 

NEUROLOGIA

Poikkeuspäätös voimassa 31.12.2019 asti.

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee sekä neurologian erikoislääkärikoulutuksessa jo olevia, että tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana koulutukseen valittavia. Koulutukseen tulee sisältyä yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua poikkeuspäätöksestä huolimatta.

Koulutusajasta tulee kuitenkin suorittaa osa yliopistosairaalan ulkopuolella seuraavin edellytyksin:

 • neurologiaan erikoistuva tekee vähintään 1 vuoden erikoisalakohtaista palvelua keskussairaalassa ja
 • neurologiaan erikoistuva tekee vähintään 1 vuoden erikoisalakohtaista palvelua yliopistosairaalassa ja
 • runkokoulutuksen palvelut luetaan keskussairaalakoulutukseksi tai yliopistosairaalakoulutukseksi sen mukaan, missä palvelu on todellisuudessa suoritettu. Neurologian erikoistumiskoulutuksen runkokoulutuksessa kliininen neurofysiologia ja neurokirurgia ovat keskeisiä erikoisaloja. Kliinisen neurofysiologian koulutusta voi saada pääosin ainoastaan yliopistosairaaloissa ja neurokirurgian koulutusta yksinomaan yliopistosairaaloissa. Yliopistosairaalapalvelu näillä aloilla ei lyhennä neurologian erikoisalakohtaisen palvelun 1 vuoden vähimmäisaikaa.
 • Koulutuksen vastuuhenkilö tekee jokaisen koulutukseen hakeutuvan kanssa kirjallisen koulutussuunnitelman, ennen kuin koulutettava hyväksytään koulutusohjelmaan.

 

NUORISOPSYKIATRIA

Poikkeuspäätös voimassa 31.12.2020

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee nuorisopsykiatrian erikoislääkärikoulutuksessa jo olevia, että tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana koulutukseen valittavia. Koulutukseen tulee sisältyä yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua ja vähintään vuosi (ei tarvitse olla yhtäjaksoista) keskussairaalapalvelua poikkeuspäätöksestä huolimatta.

 

PATOLOGIA

Poikkeuspäätös voimassa 31.12.2018 asti.

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee sekä patologian erikoislääkärikoulutuksessa jo olevia, että tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana koulutukseen valittavia. Koulutukseen tulee sisältyä yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua poikkeuspäätöksestä huolimatta. (Alueellisen neuvottelukunnan 25.5.2016 antama puoltava lausunto, Dekaanin päätös 6.6.2016)

 

SILMÄTAUDIT

Poikkeuspäätös voimassa 30.6.2010 asti.

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee erikoistuvia lääkäreitä, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden ennen poikkeuspäätöstä. Koulutukseen tulee sisältyä yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua poikkeuspäätöksestä huolimatta. Koulutuksesta tulee osa suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella henkilökohtaisen koulutussuunnitelman mukaan, vaikka alalle on myönnetty poikkeuspäätös.

Voimassa olevat poikkeusluvat asetuksen 55/2020 ns. 1+1-sääntöön

 

GERIATRIA

 • myönnetty erikoisalakohtainen poikkeuslupa yliopistosairaalassa suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta kolmen vuoden määräajaksi 18.11.2020 – 18.11.2023. (Tiedekuntaneuvosto 18.11.2020)
 • myönnetty kolmenvuoden ajaksi 19.11.2023 – 19.11.2026 (Dekaanin päätös 20.11.2023)

Päätös koskee jo koulutuksessa olevia asetusmuutoksen 55/2020 mukaan koulutustaan suorittavia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeuksen voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistumiseensa saakka.

 

PSYKIATRIA

 • myönnetty erikoisalakohtainen poikkeuslupa yliopistosairaalassa suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta Päijät-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan keskussairaaloissa erikoistumiskoulutusta suorittaville kolmen vuoden määräajaksi 14.11.2023 – 14.11.2026. (Dekaanin päätös 20.11.2023)

Päätös koskee jo koulutuksessa olevia asetusmuutoksen 55/2020 mukaan koulutustaan suorittavia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeuksen voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistumiseensa saakka.

 

Poikkeusluvat asetuksen 56/2015 ns. 50/50-sääntöön

 

FYSIATRIA

 • myönnetty ajalle 14.9.2010 – 31.12.2012 (Dekaanin päätös 14.9.2010).

Päätös koskee jo koulutuksessa olevia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeuksen voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän koulutusohjelmasta valmistumiseensa saakka.

 

HAMPAISTON OIKOMISHOITO

 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 5.11.2015 - 5.11.2018 (Johtajan päätös 5.11.2015)

Päätös koskee jo koulutuksessa olevia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeuksen voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän koulutusohjelmasta valmistumiseensa saakka.

 

IHOTAUDIT JA ALLERGOLOGIA

 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.1.2016 - 31.12.2018 (Johtajan päätös 5.11.2015)
 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.1.2013 - 31.12.2015 (Lääketieteen yksikön johtokunnan päätös 11.12.2012)
 • myönnetty kahden vuoden ajaksi 31.12.2010 - 31.12.2012 (Dekaanin päätös14.9.2010) myönnetty ajalle 14.11.2008 – 31.12.2010 (Dekaanin päätös 13.11.2008)

Päätökset koskevat jo koulutuksessa olevia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeuksen voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän koulutusohjelmasta valmistumiseensa saakka.

 

KLIININEN HAMMASHOITO

 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 5.11.2015 - 5.11.2018 (Johtajan päätös 5.11.2015)

Päätös koskee jo koulutuksessa olevia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeuksen voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän koulutusohjelmasta valmistumiseensa saakka.

 

KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT

 • myönnetty yhden vuoden ajaksi 1.1.2013 - 31.12.2013 (Lääketieteen yksikön johtokunnan päätös 11.12.2012) 
 • myönnetty kahden vuoden ajaksi 31.12.2010 - 31.12.2012 (Dekaanin päätös14.9.2010)
 • myönnetty ajalle 14.11.2008 – 31.12.2010 (Dekaanin päätös 13.11.2008)

Päätökset koskevat jo koulutuksessa olevia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeuksen voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän koulutusohjelmasta valmistumiseensa saakka.

 

LASTENNEUROLOGIA

 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 10.6.2016 – 10.6.2019 (Johtajan päätös 10.6.2016)
 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.1.2013 - 31.12.2015 (Lääketieteen yksikön johtokunnan päätös 11.12.2012)  
 • myönnetty kahden vuoden ajaksi 31.12.2010 - 31.12.2012 (Dekaanin päätös14.9.2010) myönnetty ajalle 14.11.2008 – 31.12.2010 (Dekaanin päätös 13.11.2008)

Päätökset koskevat jo koulutuksessa olevia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeuksen voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän koulutusohjelmasta valmistumiseensa saakka.

 

LASTENPSYKIATRIA

 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 22.2.2018 – 22.2.2021 (Dekaanin päätös 22.2.2018)

Päätös koskee jo koulutuksessa olevia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeuksen voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän koulutusohjelmasta valmistumiseensa saakka.

 

PATOLOGIA

 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 22.2.2018 – 22.2.2021 (Dekaanin päätös 22.2.2018)

Päätös koskee jo koulutuksessa olevia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeuksen voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän koulutusohjelmasta valmistumiseensa saakka.

Voimassa olevat poikkeusluvat asetuksen 55/2020 ns. 1+1-sääntöön

GERIATRIA

 • myönnetty erikoisalakohtainen poikkeuslupa yliopistosairaalassa suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta kolmen vuoden määräajaksi 25.11.2020 – 24.11.2023. Päätös koskee jo koulutuksessa olevia asetusmuutoksen 55/2020 mukaan koulutustaan suorittavia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeuksen voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistumiseensa saakka. (Johtokunta 25.11.2020)
 • myönnetty erikoisalakohtainen poikkeuslupa yliopistosairaalassa suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta kolmen vuoden määräajaksi 25.11.2023 – 24.11.2026. Päätös koskee poikkeusluvan voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia geriatrian erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistumiseensa saakka. (Dekaanin päätös 13.10.2023)

NUORISOPSYKIATRIA

 • myönnetty erikoisalakohtainen poikkeuslupa yliopistosairaalassa suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta kolmen vuoden määräajaksi 25.11.2020 – 24.11.2023. Päätös koskee jo koulutuksessa olevia asetusmuutoksen 55/2020 mukaan koulutustaan suorittavia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeuksen voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistumiseensa saakka. (Johtokunta 25.11.2020)
 • myönnetty erikoisalakohtainen poikkeuslupa yliopistosairaalassa suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta kolmen vuoden määräajaksi 25.11.2023 – 24.11.2026. Päätös koskee poikkeusluvan voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia nuorisopsykiatrian erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistumiseensa saakka. (Dekaanin päätös 13.10.2023)

OIKEUSPSYKIATRIA

 • myönnetty erikoisalakohtainen poikkeuslupa yliopistosairaalassa suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta kolmen vuoden määräajaksi 1.6.2023 – 31.5.2026. Päätös koskee jo koulutuksessa olevia asetusmuutoksen 55/2020 mukaan koulutustaan suorittavia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeuksen voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistumiseensa saakka. (Dekaanin päätös 1.6.2023)

PATOLOGIA

 • myönnetty erikoisalakohtainen poikkeuslupa yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta kolmen vuoden siirtymäajaksi 1.1.2021 – 31.12.2023. Päätös koskee jo koulutuksessa olevia asetusmuutoksen 55/2020 mukaan koulutustaan suorittavia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeusluvan voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistumiseensa saakka. (Dekaanin päätös 27.1.2022)
 • myönnetty erikoisalakohtainen poikkeuslupa yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta kolmen vuoden määräajaksi 1.1.2024 – 31.12.2026. Päätös koskee poikkeusluvan voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistumiseensa saakka. (Dekaanin päätös 2.2.2024)

PSYKIATRIA

 • myönnetty erikoisalakohtainen poikkeuslupa yliopistosairaalassa suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta kolmen vuoden määräajaksi 25.11.2020 – 24.11.2023. Päätös koskee jo koulutuksessa olevia asetusmuutoksen 55/2020 mukaan koulutustaan suorittavia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeusluvan voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistumiseensa saakka. (Johtokunta 25.11.2020)
 • myönnetty erikoisalakohtainen poikkeuslupa yliopistosairaalassa suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta kolmen vuoden määräajaksi 25.11.2023 – 24.11.2026. Päätös koskee poikkeusluvan voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia psykiatrian erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistumiseensa saakka. (Dekaanin päätös 13.10.2023)

SYÖPÄTAUDIT

 • myönnetty erikoisalakohtainen poikkeuslupa yliopistosairaalassa suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta kolmen vuoden määräajaksi 28.1.2021 – 27.1.2024. Päätös koskee jo koulutuksessa olevia asetusmuutoksen 55/2020 mukaan koulutustaan suorittavia syöpätautien erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeusluvan voimassaoloaikana syöpätautien erikoisalalle opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistumiseensa saakka. (Dekaanin päätös 28.1.2021)
 • myönnetty erikoisalakohtainen poikkeuslupa yliopistosairaalassa suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta kolmen vuoden määräajaksi 28.1.2024 – 27.1.2027. Päätös koskee poikkeusluvan voimassaoloaikana syöpätautien erikoisalalle opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistumiseensa saakka. (Dekaanin päätös 2.2.2024)

 

Poikkeusluvat asetuksen 56/2015 ns. 50/50-sääntöön

AKUUTTILÄÄKETIEDE

 • Tyks: myönnetty kolmen vuoden ajaksi 27.11.2017 alkaen koskien myös niitä erikoistujia, jotka ovat kirjautuneet erikoisalalle 1.6. – 26.11.2017 välisenä aikana (Johtokunta 8.11.2017)
 • Tyks: myönnetty kolmen vuoden ajaksi koskien niitä erikoistuvia, jotka ovat kirjautuneet erikoisalalle 31.5.14 mennessä (Johtokunta 26.11.14)
 • Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaalat: myönnetty kolmen vuoden ajaksi koskien niitä erikoistuvia, jotka ovat kirjautuneet erikoisalalle 31.8.14 mennessä (Johtokunta 26.11.14) 

FYSIATRIA

 • myönnetty yhden vuoden ajaksi koskien niitä erikoistuvia, jotka ovat kirjautuneet erikoisalalle 14.5.14 mennessä (Johtokunta 26.11.14)
 • myönnetty taannehtivasti alkaen 27.11.15 jatkuen 7.3.2018 asti niille, jotka ovat parhaillaan erikoistumassa sekä niille, jotka saava opiskeluoikeuden ko. aikana (Johtokunta 27.4.2016)

IHOTAUDIT JA ALLERGOLOGIA

 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.11.19 - 31.10.22 (Johtokunta 30.10.2019)
 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.11.16 – 31.10.19 (Johtokunta 9.11.2016) 
 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.11.13 – 31.10.16 (Johtokunta 26.11.14)
 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.11.07 – 31.10.10 (Tiedekuntaneuvosto 7.11.07)
 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.11.10 - 31.10.13 (Tiedekuntaneuvosto 27.10.10)

KEUHKOSAIRAUDET JA ALLERGOLOGIA

 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi niille erikoistujille, jotka ovat nyt kirjoilla sekä niille, jotka saavat erikoisalan opinto-oikeuden poikkeusluvan aikana 15.3.18 – 14.3.2021 (Johtokunta 4.4.2018)
 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi koskien niitä erikoistuvia jotka ovat nyt kirjoilla sekä niitä, jotka saavat erikoisalan opinto-oikeuden poikkeusluvan aikana 15.4.15 - 14.4.2018 (Johtokunta 15.4.2015)

KLIININEN FARMAKOLOGIA JA LÄÄKEHOITO

 • myönnetty taannehtivasti 1.8.2017 alkaen koskien niitä erikoistuvia, joille on myönnetty opinto-oikeus 1.8.2017 tai sen jälkeen (Johtokunta 31.10.2018)
 • kliininen farmakologia ja lääkehoito: myönnetty kolmen vuoden ajaksi varsinaisen pääspesialiteetin (kl. farmakologia ja lääkehoito) osalta anomuksessa mainitulle kohderyhmälle 1.4.10 – 31.3.13 (johtokunta 31.3.10)

LASTENNEUROLOGIA

 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.11.16 – 31.10.19 (Johtokunta 9.11.2016)
 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.11.13 – 31.10.16 (Johtokunta 26.11.2014)
 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.11.07 – 31.10.10 (tiedekuntaneuvosto 7.11.07)
 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.11.10 - 31.10.13 (tiedekuntaneuvosto 27.10.10)

NEUROLOGIA

 • myönnetty yhden vuoden ajaksi (1.3.08 – 28.2.09) (tiedekuntaneuvosto 5.3.08)
 • myönnetty kahden vuoden ajaksi anomuksessa mainitulle kohderyhmälle 1.3.09 – 31.3.11 (Johtokunta 31.3.10)

PATOLOGIA

 • myönnetty 1.11.13 alkaen toistaiseksi (Johtokunta 26.11.2014)
 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.11.07 – 31.10.10 (tiedekuntaneuvosto 7.11.07)
 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.11.10 - 31.10.13 (tiedekuntaneuvosto 27.10.10)

RADIOLOGIA

 • VSKK:n osasto K 141: myönnetty yhden vuoden ajaksi (Dekaanin päätös 28.4.08)

SILMÄTAUDIT

 • myönnetty kahdelle erikoistuvalle lääkärille (Johtokunta 31.10.2018)
 • myönnetty kahden vuoden ajaksi 1.11.07 – 31.10.09, koskee erikoistuvia, jotka ovat ilmoittautuneet silmätautiopin erikoislääkärikoulutukseen viimeistään 31.10.07 (Tiedekuntaneuvosto 28.10.09)

Viimeksi päivitetty 14.06.2024