Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Valmistuminen

Kun kaikki käytännön koulutuksesi ja suorituksesi (teoriakoulutus, johtamisopinnot ja kuulustelu) ovat valmiina voit lähettää valmistumispyynnön ELSAn kautta.

 

Valmistumispyynnöt käsitellään saapumisjärjestyksessä. Heinäkuussa ei käsitellä hakemuksia.

Erikoistuvan tulee noudattaa sen vuoden opinto-oppaan erikoisalakohtaisen opetussuunnitelman koulutusvaatimuksia, jolloin opinto-oikeus on myönnetty. Yleisiä koulutusvaatimuksia noudatetaan uusimman opinto-oppaan mukaisesti. Luethan yleiset koulutusvaatimukset uusimmasta opinto-oppaasta. Koulutusvaatimukset tulee tarkistaa opinto-oppaista. 

 

Valmistumispyyntö tehdään ELSA-järjestelmässä. Koulutusjaksot kirjataan ELSA-järjestelmään ja koulutusjaksoihin tulee eritellä kaikki poissaolot (palkalliset ja palkattomat). ELSA laskee automaattisesti koulutuskertymän. Kaikista esitetyistä suoritteista pitää olla tallennettuna ELSAan työ- ja koulutustodistukset.

 

Täydennäthän ennen valmistumispyynnön lähettämistä nämä yleisimmät puutteet käsittelyn nopeuttamiseksi:

 • Työtodistusten tulee olla palkkatoimiston/työnantajan allekirjoittamia. Jos todistus on sähköisesti allekirjoitettu, tulee todistuksen sähköinen allekirjoitussivu olla mukana liitteessä. Työtodistuksista tulee aina käydä ilmi kaikki työskentelyjakson aikana tapahtuneet poissaolot ja keskeytykset. Jos poissaoloja tai keskeytyksiä ei ole, todistuksessa tulee olla siitä maininta.

 • Päätä myös viimeinen työskentelyjakso siihen päivämäärään, jolloin liitteenä oleva työtodistus on allekirjoitettu. Vaikka työsuhde jatkuisi, voimme laskea työkokemuksen vain siihen päivämäärään asti, jolloin todistus on päivätty ja allekirjoitettu.

 • Tutkimustyöstä on esitettävä aina erillinen tutkimuksen ohjaajan allekirjoittama todistus, josta ilmenee tutkimuksen aihe, kuvaus työtehtävistä tutkimustyön aikana, tutkimustyöstä mahdollisesti syntyneet julkaisut, tutkimuksen vastuuhenkilö ja tutkimusajanjakso.

 • Pakollinen 9 kk terveyskeskuskoulutusjakso tulee olla hyväksyttynä ennen valmistumispyynnön jättämistä. Ohjeet löydät kohdasta ”Terveyskeskuskoulutusjakso ja lokikirja”.

 • Tarkastathan myös, että omaa erikoisalaasi koskevat asiakirjat (esim. HY: lokikirjat) ovat mukana liitteissä.

 • Mikäli jokin Sisussa tai Pepissä näkyvä suoritus ei ole siirtynyt ELSAan, voit silti lähettää valmistumispyynnön, sillä tarkastamme siirtymättömät suoritukset aina myös Sisusta tai Pepistä.

 • Mikäli olet saanut koulutuksesi aikana useita lapsia ja koulutuksesi aikana kertyneet vanhempainvapaasi koskevat eri lapsia, ELSA osaa laskea ne oikein, mikäli vanhempainvapaat on merkitty ELSAan koskemaan eri lapsia. Esim. ensimmäistä lasta koskeva vanhempainvapaa "Äitiysloma, isyysloma, vanhempainvapaa (palkallinen/palkaton), lapsi 1", ja toista lasta koskevan vanhempainvapaa "Äitiysloma, isyysloma, vanhempainvapaa (palkallinen/palkaton), lapsi 2".

 • Kokonaisuuksien koostamista ei pyydetä erikseen. Kokonaisuudet koostetaan opintotietojärjestelmään opintohallinnon puolesta viimeistään valmistumisen yhteydessä.

 

 • HY ja TAU: Kun valmistumispyyntö on hyväksytty ja allekirjoitettu ELSAssa, erikoistuvan tulee pyytää valmistumista vielä Sisu-opintotietojärjestelmästä. Opintohallinto lähettää tästä vielä erikseen ohjeistuksen sinulle sähköpostitse. Valmistumispyyntö on tehtävä myös Sisussa, jotta tieto valmistumisesta siirtyy Valviraan.

 

 • OY: Todistukset arkistoidaan pysyvästi, valmistumisdokumentit 20 vuodeksi ja valmistumisdokumentin liitteet 10 vuodeksi.

 

 

Ammattioikeuksien hakeminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA myöntää hakemuksesta oikeuden toimia laillistettuna lääkärinä ja erikoislääkärinä. Ammattioikeuksia sinun tulee hakea itse. 

 

 

 

Suoritettuaan yleislääketieteen erityiskoulutukseen vaadittavan käytännön koulutuksen ja kurssimuotoisen koulutuksen koulutettava hakee todistusta. Liitteeksi tulee esittää jäljennökset työtodistuksista ja kouluttajan antama selvitys terveyskeskuskoulutusjakson monipuolisuudesta (koulutustodistus). Lisäksi tulee esittää todistus tehdystä oppimisympäristön arvioinnista. Työtodistuksissa tulee näkyä työjakso, viikkotuntimäärä ja mahdolliset poissaolot sekä keskeytykset tai ettei niitä ole. Käytännön koulutuksen kertymisen laskemisessa voi käyttää laskuria (Excel) hyväksi.

 

Tiedekunta antaa todistuksen yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta riippumatta siitä, missä käytännön koulutus on maantieteellisesti suoritettu. Todistushakemukset toimitetaan opintohallintoon.

 

Tiedekunta myöntää todistuksen koulutuksesta ja ilmoittaa koulutuksen suorittamisesta sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran, avautuu uuteen välilehteen) rekisteriin. Valvira antaa tarvittaessa erillisen todistuksen yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta.

 

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen lomakkeet

Lääketieteellinen tiedekunta myöntää lisäkoulutusohjelman suorittamisesta todistuksen. Allekirjoitettu todistushakemus liitteineen toimitetaan opintohallintoon.

 

Erikoislääkärikoulutuksen lisäkoulutusohjelmien lomakkeet

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) rekisteröi vain erikoislääkärikoulutuksen perusteella erikoislääkärin oikeudet, ei lisäkoulutusohjelman suorittamista. Erikoislääkärin ammatinharjoittamisoikeudet saa vain erikoislääkärikoulutuksen suorittamisesta.

Koulutuskertymän laskeminen

Erikoislääkärikoulutus suoritetaan ensisijaisesti kokopäivätyössä. Mikäli koulutusjaksolle asetetut tavoitteet saavutetaan, se on mahdollista suorittaa myös osittain osa-aikaisessa työsuhteessa, mutta alle 50 % osa-aikaisuus ei kerrytä koulutukseen hyväksyttävää työkokemusta. Kertymä lasketaan suhteessa tehtyyn työaikaan ja maksimikertymä voi olla 100 %.

 

Useampaa alle 50 %:n työajalla samalla ajanjaksolla tehtyä työjaksoa ei voi yhdistää siten, että ne muodostaisivat yhteensä 100 % työsuhteen. Jos esimerkiksi yksi työjakso on samalla ajanjaksolla 60 % kokopäiväisestä työajasta ja toinen 40 % työajasta, ainoastaan ensimmäinen (eli 50 % työajan ylittävä) työkokemus hyväksytään. Mikäli työjaksot ovat molemmat 50 % ja 50 %, voidaan molemmat jaksot hyväksyä.

 

Mikäli yli puolet koulutuksesta suoritetaan osa-aikaisena, tulee siitä sopia etukäteen

koulutusohjelman vastuuhenkilön kanssa.

 

Lyhin koulutukseksi hyväksyttävä työjakso on kuukausi kokopäiväistä työtä (kalenterikuukausi tai 30 pvää).

 

Työjaksoja voidaan laskea hyväksi koulutukseen vain siihen päivämäärään asti, mihin työtodistus on päivätty. Jos työsuhde on ollut esimerkiksi ajalla 1.1.2020 – 31.3.2020, mutta todistus on päivätty 15.2.2020, lasketaan työkokemusta vain ajalta 1.1.2020 – 15.2.2020 (yhteensä 1 kk 15 pv).

 

Keskeytyksien ja poissaolojen vaikutus kertymään

Keskeytys- ja poissaolopäiviksi ei lasketa seuraavia:

 1. vuosilomapäivät
 2. lomarahavapaat
 3. säästövapaat (palkalliset)
 4. aktiivivapaat, saldovapaat
 5. päivystysvapaat, säteilyvapaat, tartuntatautilakiin liittyvä pakollinen karanteenivapaa
 6. täydennyskoulutus (koulutuksen edellyttämä)
 7. ulkomainen koulutus (koulutuksen edellyttämä)

Jos aktiivivapaiden tai muiden yllä mainittujen vapaiden määrä on poikkeuksellisen suuri, on erikoisalan vastuuhenkilön varmistuttava siitä, että koulutuksen osaamistavoitteet saavutetaan. Tarvittaessa erikoisalan vastuuhenkilö voi määrätä lisää käytännön koulutusta, mikäli todetaan että erikoistuva ei ole saavuttanut jaksolle asetettuja osaamistavoitteita.

 

Kun seuraavien päivien yhteenlaskettu määrä ylittää 30 pv kalenterivuodessa, vähennetään

ylimenevä aika suoraan koulutusjaksosta. Alla luetelluista syistä enintään 30 pv poissaolon

hyväksyntä kalenterivuoden aikana edellyttää työsuhteen voimassaoloa.

 1. sairausloma (palkallinen)
 2. tilapäinen hoitovapaa (palkallinen/palkaton)
 3. pakottavat perhesyyt
 4. äitiysloma, isyysloma, vanhempainvapaa (palkallinen/palkaton)
 5. opintovapaalain mukainen opintovapaa
 6. opiskelu (palkaton)
 7. lukuloma kuulustelua varten
 8. puolustusvoimien kertausharjoitukset
 9. lomautukset, säästösyyt, talkoovapaat

 

Yhteen lapseen/raskauteen liittyvästä äitiys-, isyys- tai vanhempainlomasta voidaan lukea koulutukseen kuitenkin vain kuukausi, vaikka loma/vapaat jakautuisivat eri vuosille.

 

Seuraavat päivät vähennetään suoraan koulutusjaksosta:

 1. yksityisasia (palkaton)
 2. virkavapaus/työloma (palkallinen/palkaton)
 3. sairausloma (palkaton)
 4. hoitovapaa (palkaton)
 5. vuorotteluvapaa (palkaton)
 6. sopeuttamisvapaa
 7. (määrittelemätön) poissaolo

Käytännön koulutuksen kertymisen laskemiseen voit hyödyntää laskuria (Excel).

Viimeksi päivitetty 20.03.2024