Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Opinto-oikeuden hakeminen

Haku erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen tapahtuu sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku –portaalin kautta, osoitteessa Opintopolku.fi.

 

Koko lukuvuoden aloituspaikat ovat haettavissa syksyn päähaussa. Syksyn haussa täyttämättä jääneet aloituspaikat ovat haettavissa kevään lisähaussa. Yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoisaloilla aloituspaikkoja voidaan avata lisää kevään lisähakua varten.

 

Antagningen till specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning

Ansökningstiden till specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning på hösten 2022 är 1.9.2022 klo 08:00 - 14.9.2022 klo 15:00 (huvudansökan) och våren 2023 är 1.2.2023 klo 08:00 - 14.2.2023 klo 15:00 (tilläggsansökan). Ansökan görs elektroniskt i portalen Studieinfo, som administreras av Utbildningsstyrelsen, på adressen studieinfo.fi


Antagningsgrunder och
nybörjarplatser

 

Dessa antagningsgrunder gäller under läsåret 2022–2023 och avser ansökan hösten 2022 och en extra ansökningsomgång (tilläggsansökan) som ordnas våren 2023. 

 

Antagningsgrunder 2022-2023

Tidsschema för antagning och publicering av resultaten

 

ANSÖKNINGSTID 1.9.2022 kl. 08:00 - 14.9.2022 kl. 15:00. Studieinfo.fi

 

Intervjuerna ordnas i november 2022. Datum och klockslag meddelas separat till dem som kallas till intervju, senast två veckor på förhand. Du hittar intervjutiderna under tabellen: Datum för hösten 2022 intervjuerna.

 

Resultaten publiceras senast 15.12.2022. Om du bli antagen måste du ta emot din villkorliga studierätt senast 3.1.2022 klo 15.00 i Studieinfo. Om du inte gör det förlorar du din villkorliga studierätt. En begäran om omprövning kan lämnas in efter att ansökningens resultat har publicerats, senast 3.1.2022 klo 15.00.


Du behöver följande bilagor, ifall du ämnar hänvisa till dem i ansökan

 

Bilagor som är obligatoriska för alla:

  • Intyg över rätt att självständigt utöva läkaryrket/tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland (Valviras beslut) och i fråga om specialisttandläkarutbildning också intyg över eventuell dellegitimering (legitimering som beviljats direkt efter OL-examen). Bilagan ska vara ett intyg som utfärdats av Valvira och som visar datum för legitimeringen (till exempel en skärmdump från Terhikki duger inte).
  • Motivationsbrev

Obligatoriska bilagor för personer som avlagt examen utomlands

  • Examensbevis för medicine eller odontologie licentiatexamen om examen är avlagd utomlands

 

Bilagor som krävs för att bestyrka erfarenheten

 

Arbetserfarenhet

  • Arbetsintyg där samtliga uppgifter om avbrott eller frånvaro anges, eller en anteckning om att avbrott eller frånvaro inte förekommit (Obs. Tjänstgöring som yrkesutövare bevisas med ett intyg från arbetsplatsen som fåtts via en pålitlig utredning (intyg över arbete som läkare eller tandläkare under specialistutbildning.) Intyget ska innehålla dina personuppgifter, arbetets start- och slutdatum, deltidsprocent eller genomsnittlig veckoarbetstid samt eventuell frånvaro och eventuella avbrott.)
  • Intyg över genomförd särskild allmänläkarutbildning (du kan använda intyget för att visa genomförd hälsocentralstjänstgöring och arbetserfarenhet inom andra specialiteter än den du söker till).

Vetenskaplig erfarenhet

  • Examensbevis över avlagd doktorsexamen
  • Närvarointyg från universitetet, där studierätten för doktorsexamen anges
  • Vetenskapliga artiklar

Intervju

Datum för hösten 2022 intervjuerna

Lisäksi erikoishammaslääkärikoulutukseen hakeminen edellyttää, että hakija on työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään 2 vuotta. Oikeudet ja luvat myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (1355/2014) nojalla. Erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oikeutta ei voida myöntää rajoitetun luvan perusteella, eli jos laillistus on määräaikainen ja/tai johonkin tiettyyn sairaalaan tai terveyskeskukseen sidottu.

Erikoistumiskoulutuksen opinto-oikeutta haetaan osallistumalla valtakunnalliseen valintamenettelyyn. Valintamenettelyn tarkoituksena on varmistaa hakijan soveltuvuus ja motivaatio alalle sekä ohjata erikoislääkärien ja –hammaslääkärien kouluttautumista maantieteellisesti ja erikoisaloittain siten, että se vastaisi terveydenhuollon tarpeita.

Opinto-oikeutta haetaan siitä yliopistosta, jonka vastuualueella koulutus on tarkoitus pääosin suorittaa. Erikoistuva, jolla on aiempi opinto-oikeus ja haluaa vaihtaa alaa ja/tai yliopistoa, voi hakea uutta opinto-oikeutta osallistumalla valintamenettelyyn. Opiskelijalla voi kerrallaan olla vain yksi erikoistumiseen liittyvä opinto-oikeus, vain yhdessä yliopistossa. Vanhasta opinto-oikeudesta tulee luopua viimeistään uuden opinto-oikeuden koejakson hyväksymisen jälkeen. 

1.1.2019 alkaen uudet opinto-oikeudet rajataan ajallisesti. Opinto-oikeus erikoislääkärikoulutukseen on voimassa 10 vuotta ja erikoishammaslääkärikoulutukseen 6 vuotta (poikkeuksena suu- ja leukakirurgia 10 vuotta).

 

Opiskelijavalintamenettely ei viivästytä erikoislääkäriksi tai erikoishammaslääkäriksi kouluttautumista. Täyslaillistuksen jälkeen yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa suoritetut palvelut huomioidaan valintamenettelyn alkupisteytyksessä ja niitä voidaan hyväksyä alan vastuuhenkilön päätöksellä osaksi erikoistumiskoulutusta, mikäli ne ovat opetussuunnitelman mukaisia. Myös valintamenettelyyn sisältyvä 6 kk koejakso kuuluu erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen, eikä pidennä koulutusaikaa.

Tarkista lukuvuosi-ilmoittautumista koskeva ohjeistus oman yliopistosi verkkosivuilta. 
 

Helsingin yliopisto:

Jokaisen yliopistossa kirjoilla olevan opiskelijan on ilmoittauduttava vuosittain läsnä- tai poissaolevaksi alkavalle lukuvuodelle. Ilmoittautuminen tehdään OILIssa.
Ensimmäiseksi lukuvuodeksi sinut on ilmoitettu automaattisesti läsnäolevaksi. Seuraavina lukuvuosina sinun tulee tehdä lukuvuosi-ilmoittautuminen itse. Vain läsnäolevana opiskelijana voit suorittaa yliopiston järjestämiä opintoja. Lukuvuosittainen läsnäoloilmoituksen tekeminen on tärkeää myös, jotta käyttäjätunnuksesi pysyy voimassa. Sinun tulee olla läsnäolevana myös silloin, kun valmistut.

Ohjeet lukuvuosi-ilmoittautumiseen Helsingin yliopistossa.

 

Oulun yliopisto:

Jokainen Oulun yliopiston opiskelija, perus- ja jatko-opiskelija sekä erillisellä opiskeluoikeudella opiskeleva, on velvollinen vuosittain ilmoittautumaan yliopistoon voidakseen käyttää opiskeluoikeuttaan. Ohjeet ilmoittautumiseen.
 

Itä-Suomen yliopisto:

Erikoistuvan ei tarvitse tehdä lukuvuosi-ilmoittautumista itse, vaan ilmoittautuminen päivitetään yliopiston puolesta automaattisesti lukuvuosittain.
 

Tampereen yliopisto:

Ilmoittautumistieto päivitetään opinto-oikeuden saaneelle opiskelijalle automaattisesti eikä vuosittaista ilmoittautumista tarvitse tehdä.
Ammatillista jatkokoulutusta suorittavat opiskelijat eivät kuulu ylioppilaskuntaan ja näin ollen heidän ei tarvitse maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua.
 

Turun yliopisto:

EL-koulutusta ja EHL suu- ja leukakirurgian koulutusta suorittavilla läsnäolo-ilmoittautuminen merkitään lukuvuosittain automaattisesti 10 vuoden ajan. EHL-koulutusta suorittavilla läsnäolo-ilmoittautuminen merkitään lukuvuosittain automaattisesti 6 vuoden ajan. Erillistä ilmoittautumista ei tällöin tarvita. 
Edellä mainittujen määräaikojen jälkeen erikoistuvan tulee itse huolehtia läsnäoloilmoittautumisesta. Ohjeet ilmoittautumiseen.

Viimeksi päivitetty 08.12.2022