Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Opinto-oikeuden hakeminen

YEK-vaiheen opinto-oikeutta haetaan Opintopolku -järjestelmässä.

 

Helsingin yliopistossa Opintopolku ei ole vielä käytössä. YEK-vaiheen opinto-oikeutta haetaan Helsingin yliopiston verkkosivuilla. 

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen voi suorittaa henkilö, joka on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Suomessa tai vastaavan tutkinnon ulkomailla.
 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia Suomessa laillistettuna ammattihenkilönä tai oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia Suomessa laillistettuna ammattihenkilönä kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena. Suorittaakseen koulutuksen opiskelijalla tulee olla ammatinharjoittamisoikeudet voimassa.

 

Haku on jatkuva. Tarkista Opintopolusta hakemusten yliopistokohtaiset käsittelyajat. Hakukelpoinen henkilö voi hakea opinto-oikeutta yleislääketieteen erityiskoulutukseen (YEK) Opintopolussa sähköisen lomakkeen kautta.


Tarvittavat liitteet

Kaikkien hakijoiden on liitettävä hakemukselle 

 • Valviran päätös ammatinharjoittamisoikeudesta. Liitteeksi tulee laittaa todistus suoritetusta lääkärintutkinnosta, mikäli tutkinto on suoritettu ulkomailla (jos todistus on muun kuin englannin-, suomen- tai ruotsinkielinen, vaaditaan todistuksesta virallinen käännös joillekin näistä kielistä).
 • Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulutkinnon suomen kielellä, ei tarvitse liittää todistusta kielitaidosta. Muiden hakijoiden on liitettävä joko todistus suomen kielellä suoritetusta perusopetuksesta tai todistus kielitutkinnosta.
 • Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet lääkärintutkinnon ulkomailla, tulee liittää hakemukseen kopio henkilöllisyystodistuksesta.

Tarkemmat liitteiden toimittamista koskevat ohjeet löytyvät Opintopolusta.

 

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen voi halutessaan suorittaa samanaikaisesti erikoislääkärikoulutuksen kanssa suorittamalla koulutukseen kuuluvan palvelun ja 16 tunnin mittaisen kurssimuotoisen terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään perehdyttävän koulutuksen.
 

Hakumenettely

 
Opinto-oikeutta haetaan siitä yliopistosta, missä lääketieteen lisensiaatin tutkinto on suoritettu. Ulkomailla lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet voivat valita, mihin yliopistoon hakevat.
 
Hakemusten tarkistaminen
 

Kyseessä on jatkuva haku, jossa saapuneet lomakkeet tarkistetaan tietyin väliajoin.

 

Kevään 2023 tarkistusajat:

 

12.1.2023

9.2.2023

9.3.2023

13.4.2023

11.5.2023

15.6.2023

10.8.2023

 

 

 

Lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (312/2011) 40 §:n mukaan yliopisto ilmoittaa yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaneiden tiedot Valviraan. Ilmoitus sisältää tiedon koulutuksen suorittaneen lääkärin nimestä, henkilötunnuksesta ja suoritetuista opinnoista. Valvira antaa tarvittaessa laillistustodistuksen tästä koulutusvaiheesta. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta tehdään erillinen merkintä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki). 

 

Valvira edellyttää yliopistoja tarkistamaan yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavan henkilöllisyyden. Henkilöllisyyden tarkistamisella varmistetaan henkilön luotettava tunnistaminen ja rekisteröitävän ja rekisteröintitiedon eheä yhteys. Koulutusta suorittavan tulee todentaa henkilöllisyytensä yliopistolle. Sen voi tehdä jo hakiessa opinto-oikeutta tai viimeistään siinä vaiheessa kun hakee todistusta koulutuksen suorittamisesta. Henkilöllisyyden todentamisen voi tehdä myös missä vaiheessa tahansa koulutusta.

 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (1200/2007, 18a§) mukaisesti koulutettavan on itse huolehdittava siitä, että hänellä on riittävä kielitaito opintojen suorittamiseksi terveyspalvelujärjestelmässä. Koulutettava liittää kopion kielitaidon osoittamasta todistuksesta tai opintosuoritusotteesta rekisteröityessään YEK-koulutukseen. Suomen kielellä suoritettu perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulututkinto riittävät todisteeksi suomen kielen taidosta. Suomen kielen taidon voi todistaa myös suorittamalla Opetushallituksen  yleisestä kielitutkinnosta (YKI) vähintään tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa tai Valtionhallinnon kielitutkinnon vähintään arvosanalla hyvät taidot kaikista osakokeista.

Tarkista lukuvuosi-ilmoittautumista koskeva ohjeistus oman yliopistosi verkkosivuilta.

 

Helsingin yliopisto: 

 

Itä-Suomen yliopisto:

Ilmoittautuminen läsnä olevaksi opiskelijaksi kuluvalle lukuvuodelle merkitään automaattisesti opiskelijarekisteriin. Jatkossakaan YEK-koulutusta suorittavan ei tarvitse ilmoittautua läsnä olevaksi, koska ilmoittautumisvelvollisuus on vain tutkinto-opiskelijoilla (perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoilla). Muille kuin tutkinto-opiskelijoille ilmoittautuminen merkitään virkailijan toimesta.

 

Oulun yliopisto: YEK-koulutusta suorittavilla läsnäolo-ilmoittautuminen merkitään automaattisesti 6 vuoden ajan, eikä erillistä ilmoittautumista tarvita.
 
Tampereen yliopisto:
Ilmoittautumistieto päivitetään opinto-oikeuden saaneelle opiskelijalle automaattisesti eikä vuosittaista ilmoittautumista tarvitse tehdä.
YEK-koulutusta suorittavat opiskelijat eivät kuulu ylioppilaskuntaan ja näin ollen heidän ei tarvitse maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua.

 

Turun yliopisto: YEK-koulutusta suorittavilla läsnäolo-ilmoittautuminen merkitään lukuvuosittain automaattisesti 6 vuoden ajan eikä erillistä ilmoittautumista tarvita.

Yliopisto voi myöntää hakemuksen perusteella opinto-oikeuden
yleislääketieteen erityiskoulutukseen (YEK-koulutukseen) määräajaksi myös
toisessa EU/ETA-maassa lääkäritutkinnon suorittaneelle, jolta puuttuu
ammatillinen harjoittelu ja on saanut Valviralta osalaillistuksen
määräajaksi. Ennen hakemuksen jättämistä tulee olla tietoinen seuraavista:

 • Suomen ulkopuolella lääkärin perustutkinnon suorittaneiden osalta toisen
  johdon ja valvonnan alaista (eli osalaillistettuna suoritettua) työkokemusta
  ei hyväksilueta osaksi erikoistumiskoulutusta. Erikoislääkärikoulutukseen
  hyväksytään ainoastaan työkokemus ja muu opintosuoritus, joka on tehty
  itsenäisenä laillistettuna ammattihenkilönä (täyslaillistettuna lääkärinä).
  Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei YEK-koulutuksen aikana osalaillistettuna suoritettuja työjaksoja voi käyttää osaksi suomalaista erikoislääkärikoulutusta, jos EL-koulutus tulee ajankohtaiseksi myöhemmin. Asia on kuvattu erikoislääkärikoulutuksen opinto-oppaassa 2020. 
 • Jos lääketieteen opinnot on aloitettu 1.1.2012 tai sen jälkeen, YEK-koulutuksen
  suorittamisen perusteella ei voi suoraan saada ammatinharjoittamisoikeutta Suomessa, vaan Suomessa suoritettava ammatillinen harjoittelu tulee hyväksyttää lähtömaassa. Tarkempia tietoja asiasta voi kysyä Valvirasta ja lukea Valviran nettisivuilta.

Viimeksi päivitetty 26.01.2023