Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Opinto-oikeuden hakeminen

Yleislääketieteen erityiskoulutukseen (YEK) haetaan opinto-oikeutta Opintopolku -järjestelmässä.

 

(sivun linkit avautuvat uuteen välilehteen)

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen voi suorittaa henkilö, joka on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Suomessa tai vastaavan tutkinnon ulkomailla.

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia Suomessa laillistettuna ammattihenkilönä tai oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia Suomessa laillistettuna ammattihenkilönä kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena. Suorittaakseen koulutuksen opiskelijalla tulee olla ammatinharjoittamisoikeudet voimassa.

 

Hakumenettely

Opinto-oikeutta haetaan siitä yliopistosta, missä lääketieteen lisensiaatin tutkinto on suoritettu. Ulkomailla lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet voivat valita, mihin yliopistoon hakevat.

 

YEK-koulutuksen valintaperusteet

 

Hakukelpoinen henkilö voi hakea opiskeluoikeutta yleislääketieteen erityiskoulutukseen (YEK) Opintopolussa. Haku on jatkuva. Saapuneet hakemukset tarkistetaan määräajoin. 

 

Hakemuksien käsittelyajankohdat:

Kevään 2024

11.1.2024

8.2.2024

14.3.2024

11.4.2024

16.5.2024

13.6.2024

8.8.2024

 

Syksyn 2024

8.8.2024

5.9.2024

10.10.2024

7.11.2024

12.12.2024

9.1.2025

 

Hakemukseen tarvittavat liitteet

Kaikkien hakijoiden on liitettävä hakemukselle 

 • Valviran päätös ammatinharjoittamisoikeudesta. Liitteeksi tulee laittaa todistus suoritetusta lääkärintutkinnosta, mikäli tutkinto on suoritettu ulkomailla (jos todistus on muun kuin englannin-, suomen- tai ruotsinkielinen, vaaditaan todistuksesta virallinen käännös joillekin näistä kielistä).
 • Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulutkinnon suomen kielellä, ei tarvitse liittää todistusta kielitaidosta. Muiden hakijoiden on liitettävä joko todistus suomen kielellä suoritetusta perusopetuksesta tai todistus kielitutkinnosta.
 • Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet lääkärintutkinnon ulkomailla, tulee liittää hakemukseen kopio henkilöllisyystodistuksesta.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen voi halutessaan suorittaa samanaikaisesti erikoislääkärikoulutuksen kanssa suorittamalla koulutukseen kuuluvan palvelun ja 16 tunnin mittaisen kurssimuotoisen terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään perehdyttävän koulutuksen

Suomen kielen taito

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (L2007/1200 18 a §) mukaisesti koulutettavan on itse huolehdittava siitä, että hänellä on riittävä kielitaito opintojen suorittamiseksi terveyspalvelujärjestelmässä.

 

Hakijan on ilmoitettava hakemuksellaan millä tavoin hän todentaa suomen kielen taitonsa ja tämän todistava liite on liitettävä hakemukseen. Tarkemmat ohjeet kielitaidon todentamiseen löytyvät valintaperusteiden liitteestä 1.

 

Liitettä ei tarvitse toimittaa, jos hakija todentaa kielitaidon jollain seuraavista tavoista:

 • Suomessa suomen kielellä suoritettu korkeakoulututkinto/erikoislääkärikoulutus
 • Hyvät taidot suomalaisessa korkeakoulussa suoritetusta ”suomi toisena kotimaisena kielenä” -kielikokeesta
 • Suomeksi suoritettu toisen asteen tutkinto:
  • Ylioppilastutkinto vuonna 1990 tai sen jälkeen
  •  Ammatillinen perustutkinto vuonna 2017 tai sen jälkeen
  • Ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto vuonna 2018 tai sen jälkeen
  • Ylioppilaskokeen arvosana suomen kielestä valintaperusteiden liitteen 1 mukaisesti vuonna 1990 tai sen jälkeen

 

 

 

 

Lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (312/2011) 40 §:n mukaan yliopisto ilmoittaa yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaneiden tiedot Valviraan. Ilmoitus sisältää tiedon koulutuksen suorittaneen lääkärin nimestä, henkilötunnuksesta ja suoritetuista opinnoista. Valvira antaa tarvittaessa laillistustodistuksen tästä koulutusvaiheesta. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta tehdään erillinen merkintä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki). 

 

Valvira edellyttää yliopistoja tarkistamaan yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavan henkilöllisyyden. Henkilöllisyyden tarkistamisella varmistetaan henkilön luotettava tunnistaminen ja rekisteröitävän ja rekisteröintitiedon eheä yhteys. Koulutusta suorittavan tulee todentaa henkilöllisyytensä yliopistolle. Sen voi tehdä jo hakiessa opinto-oikeutta tai viimeistään siinä vaiheessa kun hakee todistusta koulutuksen suorittamisesta. Henkilöllisyyden todentamisen voi tehdä myös missä vaiheessa tahansa koulutusta.

 

Tarkista lukuvuosi-ilmoittautumista koskeva ohjeistus oman yliopistosi verkkosivuilta.

 

Helsingin yliopisto: 

 

Itä-Suomen yliopisto:

YEK-koulutusta suorittavilla läsnäolo-ilmoittautuminen merkitään lukuvuosittain automaattisesti 6 vuoden ajan eikä erillistä ilmoittautumista tarvita.

 

Oulun yliopisto

YEK-koulutusta suorittavilla läsnäolo-ilmoittautuminen merkitään automaattisesti 6 vuoden ajan, eikä erillistä ilmoittautumista tarvita.
 

Tampereen yliopisto:

Ilmoittautumistieto päivitetään opinto-oikeuden saaneelle opiskelijalle automaattisesti eikä vuosittaista ilmoittautumista tarvitse tehdä.
YEK-koulutusta suorittavat opiskelijat eivät kuulu ylioppilaskuntaan ja näin ollen heidän ei tarvitse maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua.

 

Turun yliopisto

YEK-koulutusta suorittavilla läsnäolo-ilmoittautuminen merkitään lukuvuosittain automaattisesti 6 vuoden ajan eikä erillistä ilmoittautumista tarvita.

Yliopisto voi myöntää hakemuksen perusteella opinto-oikeuden YEK-koulutukseen määräajaksi myös toisessa EU/ETA-maassa lääkäritutkinnon suorittaneelle, jolta puuttuu ammatillinen harjoittelu ja on saanut Valviralta osalaillistuksen määräajaksi. Ennen hakemuksen jättämistä tulee olla tietoinen seuraavista:

 • Suomen ulkopuolella lääkärin perustutkinnon suorittaneiden osalta toisen johdon ja valvonnan alaista (eli osalaillistettuna suoritettua) työkokemusta ei hyväksilueta osaksi erikoistumiskoulutusta. Erikoislääkärikoulutukseen hyväksytään ainoastaan työkokemus ja muu opintosuoritus, joka on tehty itsenäisenä laillistettuna ammattihenkilönä (täyslaillistettuna lääkärinä).
  Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei YEK-koulutuksen aikana osalaillistettuna suoritettuja työjaksoja voi käyttää osaksi suomalaista erikoislääkärikoulutusta, jos EL-koulutus tulee ajankohtaiseksi myöhemmin.
 • Jos lääketieteen opinnot on aloitettu 1.1.2012 tai sen jälkeen, YEK-koulutuksen suorittamisen perusteella ei voi suoraan saada ammatinharjoittamisoikeutta Suomessa, vaan Suomessa suoritettava ammatillinen harjoittelu tulee ensin hyväksyttää lähtömaassa. Tarkempia tietoja asiasta voi kysyä Valvirasta ja lukea Valviran nettisivuilta (linkki avautuu uuteen välilehteen). 

Viimeksi päivitetty 24.06.2024