Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelu

Valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kuulustelu toimii yhtenä osaamisen arviointimenetelmänä ja se suoritetaan koulutuksen loppuvaiheessa. Hyväksytty suoritus on voimassa 4 vuotta. Kuulustelun tavoitteena on arvioida erikoistuvan teoreettista tietoa ja osaamista sekä kykyä toimia tarkoituksenmukaisesti erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin kohtaamissa tilanteissa.

 

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelun lisäksi sähköisinä Exam-kuulusteluina järjestetään erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien kuulustelut, sairaalafyysikoiden, -kemistien ja -mikrobiologien kuulustelut sekä radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun RFS-kuulustelu. Kuulustelu toteutetaan sähköisenä yhteistenttinä Exam-järjestelmässä.

 

Exam on sähköisen tentin järjestelmä, joka on käytössä 27 korkeakoulussa. Sähköiset tentit tehdään videovalvotuissa tenttitiloissa (tenttiakvaarioissa) etukäteen varatulla tietokoneella. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelut suoritetaan ns. yhteistentteinä, mikä tarkoittaa sitä, että kuulusteltava ja kuulustelija voivat olla eri yliopistoista. Kuulusteltavat ja kuulustelijat tekevät ja arvioivat tentin anonyymisti.

 

Eri erikoisalojen kuulustelut jakautuvat eri päiville, ja kuulusteluaika on 2 tuntia ja 55 minuuttia. Kuulusteltava voi osallistua vain sen erikoisalan kuulusteluun, johon hänellä on opinto-oikeus. Tenttitilasta ei saa poistua kesken tentin ja palata jatkamaan tenttiä, eikä tenttitilaan saa viedä mukanaan mitään. Sähköisen tentin voi suorittaa vain tenttiin varattuna kellonaikana ennalta varatulla tietokoneella. Varmistathan siis, että teet Exam-konevarauksen oikealle päivälle ja oikeaan kellonaikaan, sekä varaat Exam-koneen ajoissa (ilmoittautuminen EXAMissa avautuu 30 pv ennen tenttiä). Jos kaikki Exam-tenttikoneet ovat käytössä etkä saa konetta varattua, tentti suoritetaan seuraavalla tenttikierroksella.
Täältä löydät yliopisto kohtaiset ohjeet tenttipaikan varaamiseen.

 

Valtakunnallisen kuulustelun voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. Kuulustelukysymykset laaditaan ruotsiksi, jos kuulusteltava on ilmoittanut tarpeesta tiedekuntaan viimeistään 3 viikkoa ennen kuulustelukierroksen alkua.

Yliopistot vahvistavat kuulusteluvaatimukset koulutusohjelmien kuulustelijoiden valtakunnallisesti sovitusta yhtenäisestä esityksestä. Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta siitä, minä vuonna erikoistuva on opinto-oikeutensa saanut. Kuulustelu perustuu kuulusteluvaatimuksissa mainittuun kirjallisuuteen, lehtiin ja lainsäädäntöön sekä kunkin erikoisalan käytännön tietoon, joka erikoistuvalle lääkärille on erikoistumisensa aikana kertynyt. Kirjallisuusvaatimuksia päivitetään n. kahden vuoden välein.

 

Alla olevat kuulusteluvaatimukset avautuvat pdf:nä.

 

Erikoistumiskoulutuksen kuulusteluvaatimukset

Lastenkirurgian ja plastiikkakirurgian suullisen kuulustelun ohjeet

Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien kuulusteluvaatimukset

 

Yleiset kuulustelua koskevat määräykset löytyvät valtakunnallisesta opinto-oppaasta.

 

Vanhat kuulustelukysymykset, sähköinen Exam-tentti (2h 55min)

Vanhat kuulustelukysymykset 23.4.2019 alkaen (avautuu Word-tiedostona)

 

Vanhat kuulustelukysymykset, paperitentti (6 h)
Erikoislääkärikuulustelu 20.10.2017 – 12.3.2019 (avautuu pdf:nä)
Erikoishammaslääkärikuulustelu 20.10.2017 – 12.3.2019 (avautuu pdf:nä)
Vanhat kuulustelukysymykset 28.4.2017 asti (avautuu Excel-tiedostona)

Kuulustelukysymykset pisteytetään, mutta kuulustelu kokonaisuudessaan arvostellaan arvosanalla hyväksytty/hylätty. Erikoistuva voi itse tarkastaa kuulustelun tuloksen, pisteet ja kirjallisen palautteen kirjautumalla Exam-järjestelmään (noin 4 viikon kuluttua kuulustelupäivästä). Alla olevat yliopistojen omat linkit Exam-järjestelmään avautuvat uudelle välilehdelle.
Helsingin yliopiston Exam
Itä-Suomen yliopiston Exam
Oulun yliopiston Exam
Tampereen yliopiston Exam
Turun yliopiston Exam
Klikkaa valikosta Suoritukset, jonka alle aukeaa Yhteistenttien suoritukset.
 
Kuulusteltavat ja kuulustelijat tekevät ja arvioivat tentin anonyymisti. Kuulustelun arvioinnista ei lähetetä postitse erillisiä kirjeitä, vaan tulokset tallennetaan yliopiston opintorekisteriin sen jälkeen, kun kaikki kierroksen tentit on arvioitu. Tentin tulosten julkaisemisen jälkeen tenttijän nimi voidaan antaa tentaattoreille ja tentaattorien nimet tenttijälle.
 
Hylätty suoritus

Hylätyistä suorituksista kuulustelijoiden tulee antaa aina kirjallinen perustelu. Se voi olla joko vaadittavien asiakokonaisuuksien luettelo, mallivastaus tai henkilökohtainen kirjallinen palaute. Hylätyn tuloksen saaneet erikoistuvat voivat halutessaan pyytää kuulusteluvastauksensa tai mallivastaukset sähköpostitse valtakunnalliselta tenttikoordinaattorilta.

 

Hylätyn tuloksen saanut erikoistuva voi myös aina olla yhteydessä opintohallintoon ja erikoisalansa vastuuhenkilöön ohjauksen ja tuen saamiseksi. Mikäli erikoistuva hylätään kolmessa kuulustelussa, tulee erikoistuvan keskustella erikoisalan vastuuhenkilön kanssa ongelmista, jotka ovat johtaneet hylkäyksiin.

 

Oikaisupyyntö kuulustelun arvioinnista

Jos erikoistuva katsoo, että kuulustelun arviointi on virheellinen, arvioinnista voi tehdä oikaisupyynnön kuten muistakin opintosuorituksista.

 

Mikäli olet tyytymätön kuulustelun arvosteluun, voit pyytää oikaisua kirjallisesti. Oikaisupyyntö on perusteltava, ja oikaisupyynnössä on ilmoitettava, millaista oikaisua vaaditaan sekä millä perusteilla sitä vaaditaan (hallintolaki 434/2003, 49 d §). Aika, jonka kuluessa oikaisua saa hakea, on 14 päivää siitä päivästä, jolloin erikoistuvalla on ollut tilaisuus saada tietoonsa tenttitulos ja perustelut hylkäämiseen johtaneista syistä. Oikaisupyyntö käsitellään nimettömänä.
Oikaisupyyntö toimitetaan sähköpostitse valtakunnalliselle tenttikoordinaattorille osoitteeseen 

 

HUOM! Koulutettavan tulee erikseen ilmoittautua lomakkeella, jos hän suorittaa kuulustelun ruotsin kielellä tai on osallistumassa radiologian tai suuradiologian kuvatenttiin, suupatologian tai suun mikrobiologian tenttiin tai lisäkoulutusohjelmien kuulusteluun. Ilmoitus tulee tehdä erillisellä lomakkeella viimeistään 3 viikkoa ennen kuulustelukierroksen alkamista. Tämän lisäksi on aina varattava Exam-tenttikone yleisohjeiden mukaan.

 

Valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelun koordinaatiosta huolehtii Turun yliopisto. Voit olla yhteydessä valtakunnalliseen tenttikoordinaattoriin kaikissa Exam-kuulusteluun liittyvissä kysymyksissä:

tenttikoordinaattori Lottamaria Kipinoinen, .

 

Tenttipäivät 2024 ja 2025

Eri erikoisalojen kuulustelut jakautuvat eri päiville, ja kuulusteluaika on 2 tuntia ja 55 minuuttia. Vuonna 2025 tenttikierrokset siirtyvät uuteen malliin: Vuodessa on kaksi kierrosta, toinen huhti-toukokuussa ja toinen lokakuussa, johon osallistuvat kaikki alat. Lisäksi helmikuussa on kolmas pienempi kierros, johon ainoastaan isoimmat alat osallistuvat. 

Jokaisen kuulustelukierroksen tenttipäivät avautuvat erillisenä pdf:nä.

Viimeksi päivitetty 10.06.2024