Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Grunderna för antagningen till det medicinska området 2023 har publicerats

25.10.2022

Allmänna uppgifter om antagningen av studerande inom det medicinska området 2023 som är gemensamma för alla ansökningsobjekt inom det medicinska området har publicerats på webbplatsen för den gemensamma antagningen.

Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2023 är 15.3-30.3.2023. I antagningen 2023 väljs nya studerande genom betygsantagning och antagning med urvalsprov. Poängsättning som används i betygsantagning gäller till 2025.  För sökande som blir antagna i betygsantagningen kommer det att reserveras det lägsta antalet platser som överskrider 50 % av nybörjarplatserna i samtliga ansökningsmål inom medicin, odontologi och veterinärmedicin. Urvalsordningen bestäms utifrån de poäng som ges för vitsorden i studentexamen. Efter det fylls resten av nybörjarplatserna via provpoängsantagningen utgående från de sökandes poäng i urvalsprovet. Tidigare har poängen i urvalsprovet omskalats, men det görs inte längre i urvalet år 2023.

 

I den gemensamma ansökan till högskolorna reserveras vid antagningen av studerande till ansökningsobjekt inom det medicinska området i sin helhet 65 procent av nybörjarplatserna för sökande som ansöker om sin första högskoleplats. I betygsantagningen beaktas endast förstagångssökande. Vid urvalsprovsantagningen reserveras ett antal platser för förstagångssökande, så att högst 65 procent av antalet nybörjarplatser för ansökningsobjektet i sin helhet blir kvoterade för förstagångssökande. 

 

Den sökande kan endast söka antingen till medicinska ansökningsobjekt eller till odontologiska ansökningsobjekt. Begränsningen gäller inte ansökningsobjektet veterinärmedicin, dvs. den sökande kan samtidigt söka till veterinärmedicin och medicin eller till veterinärmedicin och odontologi.  

 

Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet hålls 23.5.2023 kl. 9.00 – 14.00. Urvalsprovet inom det medicinska området ordnas som ett digitalt prov i Vallu-tjänsten för urvalsprov. Provet ordnas som ett övervakat urvalsprov i de lokaler som anvisats av det universitet som den sökande i ansökningsskedet valt som plats för sitt urvalsprov. De sökande som deltar i provet ska ha en egen bärbar dator för att kunna avlägga provet. Urvalsprovet kan inte avläggas med surfplatta eller smarttelefon. Närmare anvisningar för dem som deltar i urvalsprov publiceras på webbplatsen för den gemensamma antagningen inom det medicinska området https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/anvisningar-for-urvalsprovet

Det är viktigt att de sökande bekantar sig med instruktionerna för det digitala urvalsprovet. Anvisningar för det digitala urvalsprovet i Vallu-tjänsten för urvalsprov publiceras också i universitetens gemensamma webbplats för sökande. 

 

Urvalsprovet inom det medicinska området vid antagningen av studerande 2023 grundar sig på obligatoriska kurser i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan och på riksomfattande fördjupade kurser samt på material som eventuellt ingår i urvalsprovet. Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2023 inkluderar inte förhandsmaterial.

 

Urvalsprovet inom det medicinska området kan avläggas på följande orter: Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. Den sökande ska i samband med den gemensamma ansökan i Studieinfo uppge den ort där han eller hon avlägger urvalsprovet.  Valet av provplats är bindande och kan inte ändras efter ansökningstiden.

 

Mer information om ansökningsanvisningarna, urvalsförfarandet och urvalsprovsmaterialet.

 

Språkkrav

De sökande ska beakta kraven för påvisande av språkkunskaper redan i ansökningsskedet. Sökanden ska påvisa sina kunskaper i finska vid ansökan till ett finskspråkigt utbildningsprogram eller en finskspråkig studielinje.

 

När sökanden ansöker till den svenskspråkiga studielinjen för medicin vid Helsingfors universitet ska han eller hon i sin tur påvisa sina kunskaper i svenska. För ansökningsobjekten utbildningsprogrammet i odontologi och kandidatprogrammet i veterinärmedicin vid Helsingfors universitet kan man påvisa språkkunskaper i antingen finska eller svenska. 

 

Kraven på språkkunskaper kan kontrolleras på webbsidan https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/kielitaidon-osoittaminen och https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/att-visa-sprakkunskaper 

« Tillbaka till aktuellt