Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Grunderna för antagningen till det medicinska området 2022 har publicerats

28.10.2021

Allmänna uppgifter om antagningen av studerande inom det medicinska området 2022 som är gemensamma för alla ansökningsobjekt inom det medicinska området har publicerats på webbplatsen för den gemensamma antagningen.

Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2022 är 16.3-30.3.2022. I antagningen 2022 väljs nya studerande genom betygsantagning och antagning med urvalsprov. Poängsättning som används i betygsantagning gäller till 2025. I betygsantagningen väljs högst 51 procent av sökandena enligt antalet nybörjarplatser på basis av poäng som ges för vitsorden i studentexamen vid varje ansökningsobjekt inom det medicinska området inom veterinärmedicin, odontologi och medicin. I urvalsprovsantagningen väljs därefter minst 49 procent av sökandena enligt antalet nybörjarplatser på basis av urvalsprovets poäng.

 

I den gemensamma ansökan till högskolorna reserveras vid antagningen av studerande till ansökningsobjekt inom det medicinska området i sin helhet 65 procent av nybörjarplatserna för sökande som ansöker om sin första högskoleplats. I betygsantagningen beaktas endast förstagångssökande. Vid urvalsprovsantagningen reserveras ett antal platser för förstagångssökande, så att högst 65 procent av antalet nybörjarplatser för ansökningsobjektet i sin helhet blir kvoterade för förstagångssökande.

 

Den sökande kan endast söka antingen till medicinska ansökningsobjekt eller till odontologiska ansökningsobjekt. Begränsningen gäller inte ansökningsobjektet veterinärmedicin, dvs. den sökande kan samtidigt söka till veterinärmedicin och medicin eller till veterinärmedicin och odontologi. 

 

Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet hålls 24.5.2022 kl. 9.00 – 14.00. Genomförandet av urvalsprovet meddelas noggrannare på webbplatsen för den gemensamma antagningen på det medicinska utbildningsområdet senast 31.12.2021.

 

Urvalsprovet inom det medicinska området vid antagningen av studerande 2022 grundar sig på obligatoriska kurser i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan och på riksomfattande fördjupade kurser samt på material som delas ut vid urvalsprovet och på eventuellt förhandsmaterial. Information om eventuellt förhandsmaterial och närmare information om materialets publiceringstidpunkt publiceras senast 10.1.2022 på webbplatsen för den gemensamma antagningen inom det medicinska området www.laaketieteelliset.fi.  Mer information om materialet för urvalsprovet finns på sidan  https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/urvalspromaterial

 

Urvalsprovet inom det medicinska området kan avläggas på följande orter: Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. Den sökande ska i samband med den gemensamma ansökan i Studieinfo uppge den ort där han eller hon avlägger urvalsprovet.  Valet av provplats är bindande och kan inte ändras efter ansökningstiden.

 

Mer information om ansökningsanvisningarna, urvalsförfarandet och urvalsprovsmaterialet.

 

Språkkrav

De sökande ska beakta kraven för påvisande av språkkunskaper redan i ansökningsskedet. Sökanden ska påvisa sina kunskaper i finska vid ansökan till ett finskspråkigt utbildningsprogram eller en finskspråkig studielinje.

 

När sökanden ansöker till den svenskspråkiga studielinjen för medicin vid Helsingfors universitet ska han eller hon i sin tur påvisa sina kunskaper i svenska. För ansökningsobjekten utbildningsprogrammet i odontologi och kandidatprogrammet i veterinärmedicin vid Helsingfors universitet kan man påvisa språkkunskaper i antingen finska eller svenska.

 

Kraven på språkkunskaper kan kontrolleras på webbsidan https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/kielitaidon-osoittaminen och https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/att-visa-sprakkunskaper

 

Länkarna till webbplatsen läggs till när universiteten publicerar sina egna uppgifter

Det är viktigt att de sökande alltid kontrollerar anvisningarna för de olika ansökningsobjekten i sina egna urvalskriterier. Det är också viktigt att bekanta sig med universitetens preciserande anvisningar. På den här webbplatsen laaketieteelliset.fi uppdateras länkar till ansökningsobjekten inom det medicinska området allt efter som uppgifterna om ansökningsobjekten publiceras. Också länkar till universitetens anvisningar för antagningen 2022 uppdateras på dessa sidor för gemensam antagning när universiteten publicerar informationen på sina egna sidor.

« Tillbaka till aktuellt