Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta
VALINNAN TULOKSET

Valinnan tulokset

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 31.5.2021 ja kaikki tulokset viimeistään 9.7.2021 Opintopolussa.

Hakija näkee omat valintatuloksensa Opintopolku.fi –sivuston Oma opintopolku –palvelussa. Valintakokeen jälkeen julkaistaan tällä yhteisvalinnan sivustolla Hyvän vastauksen piirteet, joka on yleinen kuvaus kunkin koetehtävän osalta arvioinnin perusteena olevista keskeisistä asiasisällöistä. Yksittäisiä vastauksessa vaadittavia mainintoja tai niiden pistearvoa ei voi päätellä tämän pohjalta. Yksityiskohtaisesti pisteytettyä “mallivastausta“ ei laadita, koska asiasisällön esittämisessä voi tehtävästä riippuen olla yksilöllisiä vastaustapoja. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen. Valintakoemateriaalia laajemmat tiedot eivät oikeuta lisähyvitykseen koevastauksia arvioitaessa.

 

Lääketieteellisten alojen hakukohteissa varasijojen määrä on rajattu 40 varasijaan valintatapajonoittain.

 

Hakijalla on oikeus tutustua valintakoetuloksiinsa 14 vrk:n ajan yhteishaun tulosten julkaisemisen 9.7.2021 jälkeen. Tarkempia ohjeita valintakokeeseen tutustumisesta saa siitä yliopistosta, missä on suorittanut valintakokeensa.

 

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa yhteishaussa mukana olevista koulutuksista, vaikka tämä voisi valintapisteiden perusteella olla hyväksyttävissä useampaankin kohteeseen. Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella annettuun hakutoivejärjestykseen. Paikka tarjotaan korkeimmalle priorisoidusta koulutuksesta, johon voi tulla hyväksytyksi valintapisteiden perusteella. Alemmas priorisoidut hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti.

Seuraa tarkasti hyväksymisilmoituksen ohjeita paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta!

 

Jos valituksi tullut hakija ottaa kesän 2021 valinnoissa paikan vastaan syksyllä 2021 alkavasta koulutuksesta, häntä ei jatkossa enää katsota ensikertalaiseksi niissä hakukohteissa, joissa varataan aloituspaikkoja ensikertalaisille. Näihin hakukohteisiinkin voi jatkossa hakea alan vaihtajana tai korkeakoulututkinnon suorittaneena.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut henkilö saa vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä viimeistään 23.7.2021 klo 15.00.

 

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan (lääketiede, hammaslääketiede, eläinlääketiede) oikaisumenettelyn asiointiosoitteena toimii hakijan yhteisvalinnassa ylimmäksi hakutoivesijaksi asettaman hakukohteen yliopisto, minkä tulokseen hakija hakee oikaisua. Oikaisuvaatimus toimitetaan vain tähän yhteen yliopistoon ja siihen tulee etusivulle kirjata kaikki ne lääketieteellisten alojen hakukohteet, joiden valinnan tulokseen hakija hakee oikaisua. Mahdollinen muutos valintatuloksessa koskee vain niiden yliopistojen valinnan tulosta, joiden tulokseen hakija on kirjannut oikaisuvaatimuksessaan hakevansa oikaisua.  

 

Oikaisuvaatimus katsotaan saapuneeksi samanaikaisesti kaikkiin oikaisuvaatimuksessa mainittuihin yliopistoihin. Oikaisuvaatimus käsitellään itsenäisesti näiden hakukohteiden yliopistoissa kunkin yliopiston oikaisumenettelyä koskevan käytännön mukaisesti.

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa on yksilöidysti esitettävä mihin hakija hakee oikaisua, missä kohdin on tapahtunut pistelaskuvirhe tai missä kohdin arvostelu ei ole perustunut valintakoemateriaalin tietoihin ja / tai valintakokeen tehtävämonisteessa annettuihin lisätietoihin. Hakijan on tästä syystä oleellisen tärkeää tutustua huolellisesti omaan vastaukseen ja verrata sitä tehtävän hyvän vastauksen piirteisiin.

 

Oikaisuvaatimuksessa on oltava mukana ne mahdolliset liitteet, joihin oikaisua hakeva vetoaa. Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä huomioidaan kaikki hakijan toimittamat liitteet, mutta oikaisuvaatimus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti arviointilinjan mukaisesti vertaamatta oikaisupyynnön tehneen vastausta muiden hakijoiden vastauksiin. Yksilöimättömiä oikaisuvaatimuksia ei käsitellä.


Oikaisuvaatimuksessa hakija ilmoittaa kirjallisesti

  • nimensä ja kotikuntansa
  • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua pyytävälle voidaan toimittaa. Oikaisupyynnössä voi ilmoittaa myös sähköpostiosoitteen mainittua tarkoitusta varten,
  • lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan (lääketiede/hammaslääketiede/eläinlääketiede) hakukohde/hakukohteet, joita oikaisuvaatimus koskee
  • mitä päätöstä hän pyytää oikaistavaksi,
  • mitä kohtaa päätöksestä hän pyytää oikaistavaksi tai
  • miten päätöstä tulisi hänen mukaansa oikaista ja
  • millä perusteilla päätöstä tulisi oikaista hänen pyytämällään tavalla.

Oikaisuvaatimuksen jättäneen koetuloksen mahdollinen muutos ei muuta valintaa kenenkään jo hyväksytyksi tulleen vahingoksi.

 

Tarkista oikaisuvaatimuksen toimitusosoite ja muut oikaisuvaatimusten toimitusta koskevat ohjeet ylimmän hakukohteen yliopistosta, jonka tulokseen olet hakemassa oikaisua:

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

 

Uusille opiskelijoille

Yliopistojen verkkosivuilta voit lukea hyödyllistä tietoa uusille opiskelijoille. Yliopistojen sivuilta löydät myös linkit oman tutkinto-ohjelmasi/koulutusohjelmasi/opintolinjasi uuden opiskelijan informaatioon.

 

Yliopistojen uuden opiskelijan verkkosivut:

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Viimeksi päivitetty 04.06.2021