Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Kielitaidon osoittaminen

Hakijoiden tulee osoittaa hakukohteen vaatimusten mukainen kielitaito. Mikäli hakija hakee sekä suomen- että ruotsinkieliselle linjalle, on huomioitava molempien kielilinjojen kielitaitovaatimusten täyttyminen. 

Hakijan on osoitettava suomen kielen taito jollakin alla luetellulla tavalla hakiessaan suomenkieliseen koulutusohjelmaan tai suomenkieliselle opintolinjalle.

 

Hakiessaan Helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkieliselle opintolinjalle, hakijan on puolestaan osoitettava ruotsin kielen taito jollakin luetelluista tavoista. Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelman ja eläinlääketieteen kandiohjelman hakukohteissa kielitaidon voi osoittaa joko suomen tai ruotsin kielessä.

 

Mikäli hakijan tulee toimittaa todenne kielitaidon osoittamiseksi, saa hakija tästä tiedon hakulomakkeella.  Kielitaidon osoittava todenne tulee tallentaa Opintopolku.fi-palvelussa hakulomakkeelle hakuaikana tai viimeistään 6.4.2023 ennen klo 15.00

 

Suomen kielen taidon osoittaminen 

Suomen kielen taidon voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista:

 

Perusopetus ja toisen asteen opetus

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998; 714/2018) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen suomen kieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä
 • Etäkoulu Kulkurin perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko ylioppilastutkinnon suorittamista:

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä suoritettu arvosanalla laudatur (L)

Kansainväliset ylioppilastutkinnot
Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko ylioppilastutkinnon suorittamista:

 • IB-tutkinnossa jokin seuraavista:
  •  A-tason, A1-tason tai A2-tason suomen kieli suoritettuna vähintään arvosanalla 2
  •  B-tason suomen kieli suoritettuna vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa jokin seuraavista:
  • Suomi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosanalla 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosanalla 5.00)
  • Suomi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00
 • RP- tai DIA-tutkinnossa jokin seuraavista:
  • Suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4)
  • Suomi toisena kielenä CEFR-tasolla B2 suoritettu vähintään arvosanalla 8

Korkeakouluopinnot
Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko korkeakoulututkinnon suorittamista:

 • Hakija on tehnyt suomalaisessa korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
 • Hakija on suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa tutkintoon sisältyvän kielikokeen suomen kielessä tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä
 • Hakija on tehnyt suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
 • Hakija on suorittanut suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suomen kielen oppiaineessa (tai vastaavassa) vähintään 60 op/35 ov opintokokonaisuuden

Kielitutkinnot ja -kokeet

 • Yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
 • Valtionhallinnon kielitutkinnossa suullinen ja kirjallinen taito suoritettu arvosanalla hyvä.
 • Yhdistelmä YKI-tutkinnosta ja valtionhallinnon kielitutkinnosta: YKI-tutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen taito suoritettu arvosanalla hyvä TAI YKI-tutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen taito suoritettu arvosanalla hyvä.
 • Korkeakoulun itse (tai yhteistyössä) järjestämä kielikoe, jossa hakijan suomen kielen taidon arvioidaan olevan vähintään tasolla B2

Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelmaan hakevan kielitaitovaatimukset

Hakija, joka hakee Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelmaan (opetus suomeksi) voi osoittaa kielitaitonsa joko suomen tai ruotsin kielessä. Jos hakija hakee Helsingin yliopiston hammaslääketieteen hakukohteen lisäksi johonkin muuhun hammaslääketieteen hakukohteeseen, hänen tulee osoittaa suomen kielen taitonsa jollakin yllä kuvatuista suomen kielitaidon osoittamisen tavoista.

 

Eläinlääketieteen kandiohjelmaan hakevan kielitaitovaatimukset

Hakija, joka hakee Helsingin yliopiston eläinlääketieteen koulutusohjelmaan, voi osoittaa kielitaitonsa joko suomen tai ruotsin kielessä. Jos hakija hakee Helsingin yliopiston eläinlääketieteen hakukohteen lisäksi johonkin hammaslääketieteen tai lääketieteen hakukohteeseen, hänen tulee osoittaa hakukohteen edellyttämä kielitaito.

 

 

Helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkielisen opintolinjan opetuskieli 

Helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkielisen opintolinjan tavoitteena on kouluttaa koko maan tarpeisiin riittävästi ruotsinkielentaitoisia lääkäreitä. Ruotsinkielisen linjan opetuksesta vain osa annetaan ruotsin kielellä, joten myös ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijat saavat osan opetuksesta suomeksi. Suomen kielen taitoa tarvitaan myös potilaskontaktien vuoksi. Ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijan on kuitenkin osallistuttava ruotsinkieliseen opetukseen aina, kun sitä on tarjolla. Keskustelut pienryhmissä käydään ruotsinkielisessä opetuksessa ruotsiksi.

 

Ruotsin kielen taidon osoittaminen

Ruotsin kielen taidon voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista:

 

Perusopetus ja toisen asteen opetus

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu ruotsin kielellä
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998; 714/2018) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen ruotsin kieli ja kirjallisuus tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä
 • Nomadskolanin perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot ruotsin kielestä hyväksytysti suoritettu

Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko ylioppilastutkinnon suorittamista:

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden koe ruotsin kielessä tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe ruotsin kielessä suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe ruotsin kielessä suoritettu arvosanalla laudatur (L)

Kansainväliset ylioppilastutkinnot
Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko ylioppilastutkinnon suorittamista:

 • IB-tutkinnossa jokin seuraavista:
  • A-tason, A1-tason tai A2-tason ruotsin kieli suoritettuna vähintään arvosanalla 2
  • B-tason ruotsin kieli suoritettuna vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa jokin seuraavista:
  • Ruotsi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosanalla 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosanalla 5.00)
  • Ruotsi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00
 • RP- tai DIA-tutkinnossa:
  • Ruotsin kielen kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)

Korkeakouluopinnot
Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko korkeakoulututkinnon suorittamista:

 • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen ruotsiksi
 • Hakija on suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa tutkintoon sisältyvän kielikokeen ruotsin kielessä tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä
 • Hakija on tehnyt suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön ruotsiksi
 • Hakija on suorittanut suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa ruotsin kielen oppiaineessa (tai vastaavassa) vähintään 60 op/35 ov opintokokonaisuuden

Kielitutkinnot ja -kokeet

 • Yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
 • Valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen ja kirjallinen taito suoritettu arvosanalla hyvä
 • Yhdistelmä YKI-tutkinnosta ja valtionhallinnon kielitutkinnosta: YKI-tutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla hyvä TAI YKI-tutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla hyvä.
 • TISUS-koe (Test i svenska för universitetsstudier), kaikki osa-alueet hyväksytysti suoritettu.
 • Korkeakoulun itse (tai yhteistyössä) järjestämä kielikoe, jossa hakijan ruotsin kielen taidon arvioidaan olevan vähintään tasolla B2.
    •  

 

Palaa Hakukelpoisuus -sivulle »

Viimeksi päivitetty 25.10.2022