Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
ANTAGNINGSRESULTAT

Antagningsresultat

Antagningsresultaten publiceras senast 28.6.2019.

Du kan se ditt eget antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo på Studieinfo.fi.

 

Efter urvalsprovet publiceras här på sidorna för gemensam antagning en beskrivning av goda svar, där man på en allmän nivå redogör för det centrala faktainnehåll som ligger till grund för bedömningen av varje provuppgift. Utifrån beskrivningen kan man inte dra slutsatser om vad som ska nämnas i svaren i detalj eller om poängsättningen. Inget ”modellsvar" med specificerad poängsättning ges, eftersom faktainnehållet kan presenteras på individuella sätt beroende på uppgiften. Svarets logiska uppbyggnad och tydlighet påverkar också poängsättningen. Inga tilläggspoäng ges för provsvar som till sin omfattning överskrider innehållet i provmaterialet.

 

Antalet reservplatser i antagningen till de medicinska utbildningsområdena är begränsat till 10 reservplatser per antagningskö.

 

Den sökande har rätt att ta del av sitt urvalsprov under 14 dagar efter att antagningsresultaten publicerats. Noggrannare anvisningar om hur du kan ta del av ditt urvalsprov ges vid det universitet där du avlagde urvalsprovet.

 

Att ta emot studieplats

Du erbjuds bara en studieplats i den gemensamma antagningen, även om du utgående från antagningspoängen skulle kunna bli antagen till flera utbildningar. Studieplatsen du erbjuds grundar sig på den prioritetsordning du har angett i din ansökan. Du erbjuds den studieplats som du har prioriterat högst bland dem du kan bli antagen till på basis av dina antagningspoäng. Studieplatser som du har gett lägre prioritet annulleras automatiskt.

 

Du måste ta emot studieplatsen senast 8.7.2019 före kl. 15.00. Var noggrann med att följa anvisningarna om hur man tar emot sin studieplats och skriver in sig vid universitetet!

Om du i antagningen sommaren 2019 tar emot en studieplats vid en utbildning som börjar hösten 2019, räknas du i fortsättningen inte längre som förstagångssökande i fråga om ansökningsobjekt som har reserverade platser för förstagångssökande. Till sådana ansökningsobjekt kan du i fortsättningen söka som branschbytare eller sökande med tidigare examen.

Begäran om omprövning

En sökande som är missnöjd med antagningsresultatet kan skriftligen begära omprövning inom 14 dagar efter att resultaten har publicerats. Anvisningar för begäran om omprövning ska publiceras på denna sidan senare.  

 

I omprövningsbegäran ska det specificeras vad begäran gäller, på vilket ställe det har skett ett fel i poängräkningen eller var bedömningen inte har grundat sig på materialet i urvalsprovet och/eller tilläggsinformationen i uppgiftskompendiet. Därför är det ytterst viktigt att den sökande läser sina provsvar noggrant och jämför dem med beskrivningen av goda svar. Till begäran om omprövning ska bifogas eventuella bilagor som den som ansöker om omprövning hänvisar till. Vid behandlingen av begäran om omprövning beaktas alla bilagor den sökande har bifogat, men varje begäran avgörs alltid individuellt i enlighet med den allmänna linjen för poängsättning av svaren utan att jämföra den sökandes svar med andra sökandes svar. Ospecificerade begäranden om omprövning behandlas inte.

 

Begäran om omprövning ska innehålla följande uppgifter:

  • Den sökandes namn och hemort.
  • Postadress och telefonnummer, för meddelanden som gäller begäran om omprövning. Den sökande kan också ange sin e-postadress för samma ändamål.
  • Vilket beslut begäran om omprövning gäller,
  • vilken del av beslutet som den sökande vill att ska korrigeras eller
  • hur beslutet borde omprövas enligt den sökande och
  • på vilka grunder beslutet borde omprövas på det sätt som den sökande ber om.

En eventuell ändring av den sökandes provresultat till följd av omprövning ändrar inte antagningsresultatet till nackdel för en annan som redan blivit antagen.

 

Nya studeranden

På universitetens webbsidor finns nyttig information för nya studeranden. På universitetens sidor hittar du också länkar till information åt nya studeranden om ditt eget examensprogram/utbildningsprogram/din egen studielinje.

Information åt nya studeranden på universitetens webbsidor:

Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten

Helsingfors universitet, medicinska fakulteten

Östra Finlands universitet, hälsovetenskapliga fakulteten (på finska)

Uleåborgs universitet, medicinska fakulteten (på finska)

Tammerfors universitet, fakulteten för medicin och biovetenskap (sidan uppdateras april 2019)

Åbo universitet, medicinska fakulteten (på finska)

 

Tidigare urvalsprovsuppgifter.

 

Senast ändrad 14.01.2019