Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet
ANTAGNINGSFÖRFARANDE

Antagningsförfarande

Nya studerande antas till utbildningsprogrammen i medicin, odontologi och veterinärmedicin både från en totalpoängskö och från en urvalsprovskö. Du behöver inte ange om du söker i totalpoängskön eller urvalsprovskön. Du beaktas i båda köerna för ditt ansökningsobjekt om det med avseende på din utbildningsbakgrund är möjligt.

Sökande som har en minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier, men ingen studentexamen, och sökande som har fått sin grundutbildning utomlands antas från urvalsprovskön.

 

I antagningen till utbildningsområdet i medicin reserveras i den gemensamma antagningen till högskolorna 65 % av nybörjarplatserna för sökande som för första gången söker studieplats vid en högskola. För förstagångssökande reserveras 65 % av nybörjarplatserna både i totalpoängskön och i urvalsprovskön.  Antagningen sker i följande ordning:

 

Antagning till utbildningsprogram/examensprogram/studielinje

  1. Från totalpoängsköerna antas 60% av nybörjarplatserna för sökande på grundval av totalpoängen (summan av betygspoängen som ges för en finländsk studentexamen eller motsvarande EB-, IB- eller Reifeprüfung/DIA-examen som avlagts i Finland och poängen i urvalsprovet). Minst 65 % av nybörjarplatserna är reserverade för förstagångssökande. Om platserna inte fylls inom kvoten för förstagångssökande, fylls platserna med andra sökande från ansökningsobjektets totalpoängskö.
  1. Från urvalsprovsköerna antas sedan bland alla som deltagit i urvalsprovet 40% av nybörjarplatserna för sökande på grundval av poängen i urvalsprovet. Minst 65 % av nybörjarplatserna är reserverade för förstagångssökande. Om platserna inte fylls inom kvoten för förstagångssökande, fylls platserna med andra sökande från ansökningsobjektets urvalsprovskö.

Läs mera om hur betygspoäng fastställs och urvalsprovet.

 

Om en sökande som har antagits inte tar emot sin studieplats, fylls den enligt antagningsresultatets ordningsföljd, så att när en förstagångssökandes plats blir ledig antas i stället den förstagångssökande som har följande bästa poängtal.  Om platsen som blir ledig inte har reserverats för förstagångssökande, antas den som bland alla sökande har följande bästa poängtal. Antagningen från reservplatserna avslutas 31.7.2019.

Maximipoäng

De sökande kan få högst 36 betygspoäng för studentexamen eller motsvarande examen. För urvalsprovet ges högst 72 poäng. Den sökande ges ett (1) prioritetspoäng ifall hen har angett en utbildning inom medicin eller odontologi som sitt förstahandsalternativ. Prioritetspoäng ges endast för det ansökningsobjekt inom medicin eller odontologi som den sökande har angett som första prioritet. Prioritetspoänget läggs till den sökandes provpoäng efter att poängen skalats.

 

Maximipoängen i totalpoängskön (betygspoäng, provpoäng och prioritetspoäng sammanlagt) är 109. Maximipoängen i urvalsprovskön (provpoäng och prioritetspoäng sammanlagt) är 73.

 

När flera sökande har samma poäng

Om flera sökande i antagningen till medicin eller odontologi har samma poäng i totalpoängskön (betygspoäng och provpoäng) avgörs placeringen av poängen i urvalsprovet. Om också den poängsumman är lika, avgörs de sökandes ordningsföljd av det totala poängtalet för uppgift ett (1) i urvalsprovet. Om också den poängsumman är lika, avgörs ordningsföljden av poängtalet för uppgift två (2). Om de sökande fortsättningsvis har samma poäng, antas alla med samma poäng.

 

Om flera sökande i antagningen till medicin eller odontologi har samma poäng i urvalsprovskön, avgörs placeringen av det totala poängtalet för uppgift ett (1) i urvalsprovet. Om också den poängsumman är lika, avgörs ordningsföljden av poängtalet för uppgift två (2). Om också den poängsumman är lika, avgörs ordningsföljden av betygspoängen.

 

Dessa regler följs också vid eventuella begäranden om omprövning.

Senast ändrad 29.10.2018