Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta
VALINNAN TULOKSET

Valinnan tulokset

Vuoden 2019 yhteishaun valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019.

Hakija näkee omat valintatuloksensa Opintopolku.fi –sivuston Oma opintopolku –palvelussa. Valintakokeen jälkeen julkaistaan tällä yhteisvalinnan sivustolla Hyvän vastauksen piirteet, joka on yleinen kuvaus kunkin koetehtävän osalta arvioinnin perusteena olevista keskeisistä asiasisällöistä. Yksittäisiä vastauksessa vaadittavia mainintoja tai niiden pistearvoa ei voi päätellä tämän pohjalta. Yksityiskohtaisesti pisteytettyä “mallivastausta“ ei laadita, koska asiasisällön esittämisessä voi tehtävästä riippuen olla yksilöllisiä vastaustapoja. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen. Valintakoemateriaalia laajemmat tiedot eivät oikeuta lisähyvitykseen koevastauksia arvioitaessa.

 

Lääketieteellisten alojen hakukohteissa varasijojen määrä on rajattu 10 varasijaan valintatapajonoittain.

 

Hakijalla on oikeus tutustua valintakoepaperiinsa 14 vrk:n ajan valinnan tulosten julkaisemisesta. Tarkempia ohjeita valintakokeeseen tutustumisesta saa siitä yliopistosta, missä on suorittanut valintakokeensa.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa yhteishaussa mukana olevista koulutuksista, vaikka tämä voisi valintapisteiden perusteella olla hyväksyttävissä useampaankin kohteeseen. Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella annettuun hakutoivejärjestykseen. Paikka tarjotaan korkeimmalle priorisoidusta koulutuksesta, johon voi tulla hyväksytyksi valintapisteiden perusteella. Alemmas priorisoidut hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti.

 

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 8.7.2019 klo 15.00 mennessä. Seuraa tarkasti hyväksymisilmoituksen ohjeita paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta!

 

Jos valituksi tullut hakija ottaa kesän 2019 valinnoissa paikan vastaan syksyllä 2019 alkavasta koulutuksesta, häntä ei jatkossa enää katsota ensikertalaiseksi niissä hakukohteissa, joissa varataan aloituspaikkoja ensikertalaisille. Näihin hakukohteisiinkin voi jatkossa hakea alan vaihtajana tai korkeakoulututkinnon suorittaneena.

Oikaisumenettely

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää kirjallisesti oikaisua koetulokseensa 14 päivän kuluessa tulosten ilmoittamisesta. Oikaisupyynnön jättämisestä ohjeistetaan tarkemmin keväällä 2019 tällä sivulla.

 

 

Oikaisupyynnössä on yksilöidysti esitettävä mihin hakija hakee oikaisua, missä kohdin on tapahtunut pistelaskuvirhe tai missä kohdin arvostelu ei ole perustunut valintakoemateriaalin tietoihin ja / tai valintakokeen tehtävämonisteessa annettuihin lisätietoihin. Hakijan on tästä syystä oleellisen tärkeää tutustua huolellisesti omaan vastaukseen ja verrata sitä tehtävän hyvän vastauksen piirteisiin.

 

Oikaisupyynnössä on oltava mukana ne mahdolliset liitteet, joihin oikaisupyyntöä hakeva vetoaa. Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä huomioidaan kaikki hakijan toimittamat liitteet, mutta oikaisuvaatimus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti arviointilinjan mukaisesti vertaamatta oikaisupyynnön tehneen vastausta muiden hakijoiden vastauksiin. Yksilöimättömiä oikaisupyyntöjä ei käsitellä.


Oikaisupyynnössä hakija ilmoittaa kirjallisesti

  • nimensä ja kotikuntansa
  • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua pyytävälle voidaan toimittaa. Oikaisupyynnössä voi ilmoittaa myös sähköpostiosoitteen mainittua tarkoitusta varten,
  • mitä päätöstä hän pyytää oikaistavaksi,
  • mitä kohtaa päätöksestä hän pyytää oikaistavaksi tai
  • miten päätöstä tulisi hänen mukaansa oikaista ja
  • millä perusteilla päätöstä tulisi oikaista hänen pyytämällään tavalla.

Oikaisupyynnön jättäneen koetuloksen mahdollinen muutos ei muuta valintaa kenenkään jo hyväksytyksi tulleen vahingoksi.

 

Yliopistokohtaiset oikaisupyynnön toimitusohjeet löytyvät yliopistojen verkkosivuilta

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

 

Uusille opiskelijoille

Yliopistojen verkkosivuilta voit lukea hyödyllistä tietoa uusille opiskelijoille. Yliopistojen sivuilta löydät myös linkit oman tutkinto-ohjelmasi/koulutusohjelmasi/opintolinjasi uuden opiskelijan informaatioon.

 

Yliopistojen uuden opiskelijan verkkosivut:

Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto (sivu julkaistaan huhtikuussa 2019)

Turun yliopisto

Viimeksi päivitetty 14.01.2019