Yrkesinriktad påbyggnadsutbildning i medicin
Hem

Yrkesinriktad påbyggnadsutbildning i medicin

Universitet erbjuder femtio program med specialiseringsutbildning inom medicin och fem program inom odontologi. Antalet och områdena för specialisering har föreskrivits i finländsk lagstiftning i förordningen om specialistläkarutbildning 56/2015, ändrats i förordningen 55/2020, båda länkarna öppnas i en ny flik). 

En specialistutbildning i medicin eller odontologi kan genomföras av yrkesutbildade personer som har fått legitimation från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira, länken öppnas i en ny flik). För att genomgå specialistutbildningen krävs minst fem års medicinsk erfarenhet, inklusive minst nio månader som fullgjorts på en hälsovårdscentral, teoretiska och administrativa kurser samt med godkänt resultat avlagd nationell skriftlig tentamen. 
 
Fakulteten beviljar studierätt men själva utbildningen genomförs inom hälso- och sjukvårdssystemet. Antagningen av läkare till utbildningsplatserna vid utbildningsenheter som godkänts av fakulteten genomförs i enlighet med de berörda organisationernas respektive urvalsförfaranden. 

 

Den praktiska delen av specialiseringsutbildningen kan genomföras på svenska på de områden där det talas svenska. All information och allt material om utbildningen är i huvudsak på finska, förutom informationen nedan som översatts till svenska. Länkarna för dig till de finska webbsidorna, där du hittar den svenska versionen. 

• Anvisningar för ansöknings- och antagningsförfarandet 

• Antagningsgrunder 

• Allmänna utbildningskrav för specialistläkarutbildningen, studiehandboken 2020

• Verktyg för bedömning av kunskaper 

• Blanketter, bland andra Observation under mottagningen 

I ELSA-tjänsten som används för uppföljning och bedömning kan läkarna under sin specialisering samla innehållet från hela specialiseringsutbildningen. ELSA togs i bruk vid alla universitet och på alla områden inom specialsjukvården hösten 2022. Utvecklingsarbetet pågår fortfarande. 
En svenskspråkig version av ELSA kommer att utvecklas när det finns tillräckligt med erfarenheter av att använda tjänsten.

Antagningen till specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning

Ansökningstiden till specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning på hösten 2023 är 1.9.2023 klo 08:00 - 14.9.2023 klo 15:00 (huvudansökan) och våren 2024 är 1.2.2024 klo 08:00 - 14.2.2024 klo 15:00 (tilläggsansökan). Ansökan görs elektroniskt i portalen Studieinfo, som administreras av Utbildningsstyrelsen, på adressen studieinfo.fi


Antagningsgrunder och
nybörjarplatser

 

Dessa antagningsgrunder gäller under läsåret 2023–2024 och avser ansökan hösten 2023 och en extra ansökningsomgång (tilläggsansökan) som ordnas våren 2024. 

 

Antagninsgrunder 2023-2024Tidsschema för antagning och publicering av resultaten

 

ANSÖKNINGSTID 1.9.2023 klo 08:00 - 14.9.2023 klo 15:00. Studieinfo.fi

 

Intervjuerna ordnas i november 2023. Datum och klockslag meddelas separat till dem som kallas till intervju, senast två veckor på förhand.

 

Närmare information uppdateras under sommaren.


Du behöver följande bilagor, ifall du ämnar hänvisa till dem i ansökan

 

Bilagor som är obligatoriska för alla:

  • Intyg över rätt att självständigt utöva läkaryrket/tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland (Valviras beslut) och i fråga om specialisttandläkarutbildning också intyg över eventuell dellegitimering (legitimering som beviljats direkt efter OL-examen). Bilagan ska vara ett intyg som utfärdats av Valvira och som visar datum för legitimeringen (till exempel en skärmdump från Terhikki duger inte).
  • Motivationsbrev

Obligatoriska bilagor för personer som avlagt examen utomlands

  • Examensbevis för medicine eller odontologie licentiatexamen om examen är avlagd utomlands

 

Bilagor som krävs för att bestyrka erfarenheten

 

Arbetserfarenhet

  • Arbetsintyg där samtliga uppgifter om avbrott eller frånvaro anges, eller en anteckning om att avbrott eller frånvaro inte förekommit (Obs. Tjänstgöring som yrkesutövare bevisas med ett intyg från arbetsplatsen som fåtts via en pålitlig utredning (intyg över arbete som läkare eller tandläkare under specialistutbildning.) Intyget ska innehålla dina personuppgifter, arbetets start- och slutdatum, deltidsprocent eller genomsnittlig veckoarbetstid samt eventuell frånvaro och eventuella avbrott.)
  • Intyg över genomförd särskild allmänläkarutbildning (du kan använda intyget för att visa genomförd hälsocentralstjänstgöring och arbetserfarenhet inom andra specialiteter än den du söker till).

Vetenskaplig erfarenhet

  • Examensbevis över avlagd doktorsexamen
  • Närvarointyg från universitetet, där studierätten för doktorsexamen anges
  • Vetenskapliga artiklar

Intervju

Närmare information uppdateras under sommaren. 

Universiteten