Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

ANTAGNINGEN 2020

På grund av undantagssituationen orsakad av coronapandemin måste antagningsgrunderna för det medicinska utbildningsområdet i den gemensamma antagningen 2020 ändras. All information om ändringarna och antagningens genomförande våren 2020 publiceras centraliserat på denna webbsida.

På denna sida publiceras också preciserade anvisningar för de sökande.

 

Det har skett ändringar i antagningsgrunderna till ansökningsmålen inom medicin, odontologi och veterinärmedicin. Ändringarna gäller såväl betygsantagningen som provpoängsantagningen.

 

Ändringar i antagningen av nya studerande våren 2020 (uppdaterad 7.5., 30.6.)

 

Lääketieteellisten alojen valintaperusteet 2020 kokonaisuudessaan (sisältäen muutokset)

 

Även antalet nybörjarplatser i ansökningsmålens olika antagningar ändras.
Sammanställning av antal nybörjarplatser i ansökningsmålen inom medicin, odontologi och veterinärmedicin. 

 

Betygsantagning

Resultaten i betygsantagningen inom det medicinska området har publicerats 15.5. De sökande kan kontrollera sina resultat i Min Studieinfo.

Poänggränserna för betygsantagningen den 18.5.2020

 

Provpoängsantagning

 

Urvalsprovet i första skedet 19.5.2020

Resultaten från urvalsprovets första skede 

 

Du kan kontrollera dina poäng i urvalsprovets första skede från en lista med hjälp av ditt ansökningsnummer i Studieinfo. På listan har dessutom vid ansökningsnumret antecknats om du kallas till urvalsprovets andra skede. Du kan se ditt ansökningsnummer i tjänsten Min Studieinfo. Ditt ansökningsnummer består av sex sifferserier som skiljs åt av punkter, t.ex. "1.2.246.562.11.00000000000000123456". Resultatet från urvalsprovets första skede syns inte i tjänsten Min Studieinfo.

 

Information om visning av urvalsprov ges senare på den gemensamma antagningens webbplats. Du har rätt att få närmare information om din prestation först efter att antagningsbesluten har fattats och tidsfristen på 14 dagar för begäran om omprövning har börjat. Du kan begära omprövning efter att de slutliga resultaten av antagningen har publicerats, mellan 15.7 och 29.7 kl. 15.00. Anvisningarna för begäran om omprövning uppdateras på den gemensamma antagningen webbsida https://www.laaketieteelliset.fi/se/ansokan/antagningsresultat .

 

Det medicinska urvalsprovet och svarsanalys 19.5.2020 (uppdaterad 28.5.2020)

 

Det första skedet genomförs som ett elektroniskt prov på distans. Det elektroniska distansprovet ordnas på den tidigare meddelade tidpunkten 19.5.2020 kl. 9.00.  Tiden för urvalsprovet är två timmar (inklusive eventuell extra tid på 10 %). Tekniska arrangemang kan förlänga den totala tiden för provet. Provet kan inte skrivas någon annan tid. De sökande meddelas anvisningar för distansprovet och information om arrangemangen per e-post till den adress som den sökande angett i Studieinfo.

 

De sökande behöver en bilaga med formler för provet. Bilagan finns här:
bilaga med formler för urvalsprovet 19.5


De sökande skriver provet på egen hand, på distans på sin egen dator. För att delta i provet behöver du en fungerande dator med nätanslutning och en lugn plats. Du kan inte delta i provet på en telefon eller datorplatta. Du ska se till att du på provdagen har tillgång till en dator som uppfyller provsystemets krav.

 

Du får en personlig kallelse till urvalsprovet tre dagar tidigare. Kallelsen skickas till den e-postadress som du uppgav på ansökningsblanketten i Studieinfo. I kallelsen finns din personliga länk för inloggning till systemet och en personlig tidpunkt då du ska logga in. Tidigare har meddelats att din personliga inloggningstidpunkt till provet kan infalla 15–60 minuter före den egentliga tidpunkten då provet inleds. Enligt ny information kan inloggningstidpunkten även infalla mycket nära den tidpunkt som provet inleds (kl. 9.00).

Inloggningen till provet är differentierad och ska göras vid den tidpunkt som står i kallelsen du har fått. Du har hela provtiden till ditt förfogande, oberoende av inloggningstiden som du har fått.

 

Allmänna instruktioner för universitetens urvalsprov i YH-systemet:  https://studieinfo.fi/wp/stod-for-studievalet/gemensam-ansokan/gemensam-ansokan-till-hogskolor/universitetens-urvalsprov-i-yh-systemet/.
Läs instruktionerna noggrant! De allmänna instruktionerna innehåller ytterligare information om bl.a. systemkrav, inloggning till provet och anvisningar som gäller själva provet. 

 

Vilka räknare som lämpar sig för att lösa uppgifterna i urvalsprovet beskrivs i de ursprungliga antagningsgrunderna. I provet har den sökande också tillgång till YH-systemets funktionsräknare. Den sökande ska avlägga provet på det språk som hen uppgav på ansökningsblanketten (finska/svenska).

 

När den sökande identifierar sig för distansprovet förbinder hen sig att skriva provet på egen hand. Det betyder att ingen annan än den sökande får delta när den sökande skriver urvalsprovet. Om den sökande inte genomför urvalsprovet på egen hand är det fråga om fusk. Om det framkommer att en sökande har fuskat underkänns urvalsprovsprestationen (31 och 50 § i förvaltningslagen, 434/2003). En studierätt som erhållits genom fusk kan dras in också efter att studieplatsen mottagits. Genom att logga in till provet försäkrar den sökande att hen skriver provet på egen hand och utan att använda yttre informationskällor, samt att hen inte offentligt delar innehållet i provet.

 

Om du har ansökt om specialarrangemang, det vill säga individuella arrangemang, får du ett meddelande om beslutet per e-post. I de digitala urvalsproven ansvarar de sökande själva för individuella arrangemang i anknytning till användning av dator och ett lugnt rum.

 

Urvalsprovet i andra skedet 10.6.2020

Det medicinska urvalsprovet och svarsanalys (uppdaterad 6.7.2020) i andra skedet 10.6.2020

 

Till andra skedet godkänns två gånger så många sökande som det finns nybörjarplatser i provpoängsantagningen. Valet görs på basis av poängtalet i första skedets urvalsprov.

 

Andra skedets urvalsprov hålls onsdag 10.6.2020 kl. 10–14 och kräver fysisk närvaro. Du ska delta i urvalsprovet vid det universitet som du har angett som första prioritet i den gemensamma antagningen till medicin eller odontologi. Urvalsprovet i veterinärmedicin ska genomföras på den ort som du har uppgett på ansökningsblanketten (Helsingfors eller Uleåborg). Du kan inte delta i urvalsprovet vid någon annan utbildningsenhet.

 

Allmänna anvisningar för urvalsprovet 2020

Tillåtna kalkylatorer i urvalsprovet

 

Det är också viktigt att du läser närmare anvisningar som getts av universitetet på den ort där du skriver provet. Du får ett meddelande senast 2 dagar före provet med närmare anvisningar om provarrangemangen från det universitet där du ska skriva urvalsprovet. Under proven iakttas undantagsarrangemang som syftar till att säkerställa ett tryggt prov. Därför är det ytterst viktigt att du läser anvisningarna för dem som deltar i proven noggrant och är på plats i god tid. 

 

Om du har ansökt om specialarrangemang, det vill säga individuella arrangemang, får du ett meddelande om beslutet per e-post.

 

 


Senast ändrad 26.10.2020