Lääketieteellinen ammatillinen jatkokoulutus

Opinto-oikeuden hakeminen

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinta

 

Haku tapahtuu sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku –portaalin kautta, osoitteessa Opintopolku.fi.

 

Haku- ja valintamenettely pähkinänkuoressa:

 

 • Seuraava haku helmikuussa 2023 osoitteessa Opintopolku.fi (ks. tarkempi hakukierroskohtainen aikataulu alta kohdasta valintojen aikataulu ja tulokset.)
 • Koko luvuvuoden aloituspaikat ovat haettavissa syksyn päähaussa. Syksyn haussa täyttämättä jääneet aloituspaikat ovat haettavissa kevään lisähaussa. Yleislääketieteen hakukohteisiin ja osaan työterveyshuollon hakukohteista voidaan avata kevään lisähakuun myös uusia paikkoja
 • Hakijoiden alkupisteytys työkokemuksen ja tieteellisen kokemuksen perusteella
 • Alkupisteytyksessä menestyneet haastatellaan (30-45 min strukturoitu yksilöhaastattelu)
 • Alkupisteet + haastattelupisteet = Valinnan tulos
 •  

 

Lisäksi erikoishammaslääkärikoulutukseen hakeminen edellyttää, että hakija on työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään 2 vuotta. Oikeudet ja luvat myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (1355/2014) nojalla. Erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oikeutta ei voida myöntää rajoitetun luvan perusteella, eli jos laillistus on määräaikainen ja/tai johonkin tiettyyn sairaalaan tai terveyskeskukseen sidottu.

Erikoistumiskoulutuksen opinto-oikeutta haetaan osallistumalla valtakunnalliseen valintamenettelyyn. Valintamenettelyn tarkoituksena on varmistaa hakijan soveltuvuus ja motivaatio alalle sekä ohjata erikoislääkärien ja –hammaslääkärien kouluttautumista maantieteellisesti ja erikoisaloittain siten, että se vastaisi terveydenhuollon tarpeita.

Opinto-oikeutta haetaan siitä yliopistosta, jonka vastuualueella koulutus on tarkoitus pääosin suorittaa. Erikoistuva, jolla on aiempi opinto-oikeus ja haluaa vaihtaa alaa ja/tai yliopistoa, voi hakea uutta opinto-oikeutta osallistumalla valintamenettelyyn. Opiskelijalla voi kerrallaan olla vain yksi erikoistumiseen liittyvä opinto-oikeus, vain yhdessä yliopistossa. Vanhasta opinto-oikeudesta tulee luopua viimeistään uuden opinto-oikeuden koejakson hyväksymisen jälkeen. 

1.1.2019 alkaen uudet opinto-oikeudet rajataan ajallisesti. Opinto-oikeus erikoislääkärikoulutukseen on voimassa 10 vuotta ja erikoishammaslääkärikoulutukseen 6 vuotta (poikkeuksena suu- ja leukakirurgia 10 vuotta).

 

Opiskelijavalintamenettely ei viivästytä erikoislääkäriksi tai erikoishammaslääkäriksi kouluttautumista. Täyslaillistuksen jälkeen yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa suoritetut palvelut huomioidaan valintamenettelyn alkupisteytyksessä ja niitä voidaan hyväksyä alan vastuuhenkilön päätöksellä osaksi erikoistumiskoulutusta, mikäli ne ovat opetussuunnitelman mukaisia. Myös valintamenettelyyn sisältyvä 6 kk koejakso kuuluu erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen, eikä pidennä koulutusaikaa.

Antagningen till specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning

Ansökningstiden till specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning på hösten 2022 är 1.9.2022 klo 08:00 - 14.9.2022 klo 15:00 (huvudansökan) och våren 2023 är 1.2.2023 klo 08:00 - 14.2.2023 klo 15:00 (tilläggsansökan). Ansökan görs elektroniskt i portalen Studieinfo, som administreras av Utbildningsstyrelsen, på adressen studieinfo.fi


Antagningsgrunder och
nybörjarplatser

 

Dessa antagningsgrunder gäller under läsåret 2022–2023 och avser ansökan hösten 2022 och en extra ansökningsomgång (tilläggsansökan) som ordnas våren 2023. 

 

Antagningsgrunder 2022-2023

Tidsschema för antagning och publicering av resultaten

 

ANSÖKNINGSTID 1.2.2023 klo 08:00 - 14.2.2023 klo 15:00. Studieinfo.fi

 

Intervjuerna ordnas i april 2023. Datum och klockslag meddelas separat till dem som kallas till intervju, senast två veckor på förhand. Du hittar intervjutiderna under tabellen: Datum för våren 2023 intervjuerna.

 

Resultaten publiceras senast 18.5.2023. Om du bli antagen måste du ta emot din villkorliga studierätt senast 1.6.2023 klo 15.00 i Studieinfo. Om du inte gör det förlorar du din villkorliga studierätt. En begäran om omprövning kan lämnas in efter att ansökningens resultat har publicerats, senast 1.6.2023 klo 15.00.


Du behöver följande bilagor, ifall du ämnar hänvisa till dem i ansökan

 

Bilagor som är obligatoriska för alla:

 • Intyg över rätt att självständigt utöva läkaryrket/tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland (Valviras beslut) och i fråga om specialisttandläkarutbildning också intyg över eventuell dellegitimering (legitimering som beviljats direkt efter OL-examen). Bilagan ska vara ett intyg som utfärdats av Valvira och som visar datum för legitimeringen (till exempel en skärmdump från Terhikki duger inte).
 • Motivationsbrev

Obligatoriska bilagor för personer som avlagt examen utomlands

 • Examensbevis för medicine eller odontologie licentiatexamen om examen är avlagd utomlands

 

Bilagor som krävs för att bestyrka erfarenheten

 

Arbetserfarenhet

 • Arbetsintyg där samtliga uppgifter om avbrott eller frånvaro anges, eller en anteckning om att avbrott eller frånvaro inte förekommit (Obs. Tjänstgöring som yrkesutövare bevisas med ett intyg från arbetsplatsen som fåtts via en pålitlig utredning (intyg över arbete som läkare eller tandläkare under specialistutbildning.) Intyget ska innehålla dina personuppgifter, arbetets start- och slutdatum, deltidsprocent eller genomsnittlig veckoarbetstid samt eventuell frånvaro och eventuella avbrott.)
 • Intyg över genomförd särskild allmänläkarutbildning (du kan använda intyget för att visa genomförd hälsocentralstjänstgöring och arbetserfarenhet inom andra specialiteter än den du söker till).

Vetenskaplig erfarenhet

 • Examensbevis över avlagd doktorsexamen
 • Närvarointyg från universitetet, där studierätten för doktorsexamen anges
 • Vetenskapliga artiklar

Intervju

Datum för våren 2023 intervjuerna

Valintojen aikataulu, kevään 2023 lisähaku

 

Helmikuu Hakuaika 1.2.2023 klo 08:00 - 14.2.2023 klo 15:00. Opintopolku.fi
Maaliskuu

1. Hakijat, jotka eivät täytä hakukelpoisuuden ehtoja, saavat asiasta päätöksen.
2. Hakijat, jotka karsiutuvat alkupisteytyksen jälkeen, saavat asiasta päätöksen.
3. Haastattelukutsut lähetetään alkupisteytyksessä menestyneille noin 2 viikkoa ennen erikoisalan haastattelupäivää (ks. haastattelupäivät taulukosta)

Huhtikuu

Haastattelut huhtikuussa 2023

Haastattelukutsut lähetetään n. kaksi viikkoa ennen haastattelua

Haastatteluajat yliopistoittain löydät taulukon alta

Toukokuu Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 18.5.2023
Kesäkuu

1. Hyväksytyn hakijan on otettava paikka vastaan Opintopolussa viimeistään 1.6.2023 klo 15.00. Muutoin hän menettää opinto-oikeuden. Opinto-oikeudet alkavat 1.6.2023.

2. Oikaisupyynnöt tiedekuntaan viimeistään 1.6.2023 klo 15.00.
3. Päätökset oikaisupyyntöihin.

 

Seuraathan ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta ja muista myös katsoa roskapostit, mikäli odotat tietoa valinnasta.

Kevään 2023 Haastatteluajat:

Haastatteluaikoja päivitetään tähän sitä mukaa, kun ne ovat tiedossa:

 

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

 • Yliopistojen aloituspaikkamäärät kevään 2023 hakukierrokselle löydät tilastotiedoista.


Aloituspaikkamäärät perustuvat raporttiin "Ehdotus opinto-oikeuden hakupaikkojen määrästä syksy 2022 valintamenettelyä varten".

Valintaperusteista löydät mm. seuraavat tiedot:

 • valintamenettelyn kokonaisuus (alkupisteytys, haastattelu, koejakso)
 • hakukelpoisuuden osoittaminen
 • hakuprosessi Opintopolku –portaalissa
 • valintamenettelyn aikataulu
 • opinto-oikeuden myöntäminen
 • valinnan oikaisumenettely

Valintaperusteet syksylle 2022 ja keväälle 2023 (Voimassa 1.8.2022 alkaen)

Kaikille pakolliset liitteet:

 

 • Todistus itsenäisistä ammatinharjoittamisoikeuksista Suomessa (Valviran päätös) ja
  erikoishammaslääkärikoulutuksessa todistus myös mahdollisesta osalaillistuksesta (laillistus, joka
  seurannut välittömästi HLL-tutkinnon jälkeen). Liitteen tulee olla Valviralta saatu todistus, jossa
  näkyy laillistuksen päivämäärä (esim. kuvankaappaus Terhikistä ei riitä).
 • Motivaatiokirje

 

Ulkomailla tutkinnon suorittaneille pakolliset liitteet:

 • Lääketieteen tai hammaslääketieteen tutkintotodistus, mikäli tutkinto on suoritettu ulkomailla

 

Kokemuksen todistamiseen tarvittavat liitteet:

Työkokemus

 • Työtodistukset, joissa tulee näkyä kaikki tiedot keskeytyksistä tai poissaoloista
  (palkalliset/palkattomat), tai maininta siitä, ettei niitä ole. (Ammatinharjoittajana toimiminen
  todistetaan luotettavalla selvityksellä toimipaikasta saadulla todistuksella (todistus työskentelystä
  erikoistuvan lääkärin tai hammaslääkärin tehtävässä.) Todistuksesta tulee ilmetä henkilötiedot,
  työskentelyn alku- ja loppupäivämäärä, osa-aikaisuusprosentti tai keskimääräinen viikkotyöaika
  sekä mahdolliset poissaolot ja keskeytykset.)
 • Todistus suoritetusta YEK koulutuksesta (voit käyttää todistusta todistaaksesi terveyskeskustyön ja
  työkokemuksen muulta erikoisalalta suoritetuksi)
 • Tutkinto-/koulutustodistus tai Valviran laillistustodistus aikaisemmin suoritetusta erikoislääkärin
  koulutuksesta, mikäli sellainen on (voit käyttää todistusta todistaaksesi terveyskeskustyön (2p) ja
  työkokemuksen muulta erikoisalalta (2p) suoritetuksi). Tutkinto-/koulutustodistus tai Valviran
  laillistustodistus aikaisemmin suoritetusta erikoishammaslääkärin koulutuksesta, mikäli sellainen
  on (voit käyttää todistusta todistaaksesi yleisen työkokemuksen (3p) ja työkokemuksen muulta
  erikoisalalta (1p) suoritetuksi).

 

Tieteellinen kokemus

 • Tohtorin tutkinnon suorittaneilta yliopiston myöntämä tutkintotodistus
 • Yliopiston läsnäolotodistus, josta käy ilmi tohtorintutkinnon suoritusoikeus
 • Tieteelliset artikkelit

Työkertymän laskemisessa käytetään excel-laskuria, joka löytyy Opintopolun hakemuslomakkeelta ja excel-tiedostona.

Tarkista lukuvuosi-ilmoittautumista koskeva ohjeistus oman yliopistosi verkkosivuilta. 
 

Helsingin yliopisto:

Jokaisen yliopistossa kirjoilla olevan opiskelijan on ilmoittauduttava vuosittain läsnä- tai poissaolevaksi alkavalle lukuvuodelle. Ilmoittautuminen tehdään OILIssa. Ensimmäiseksi lukuvuodeksi sinut on ilmoitettu automaattisesti läsnäolevaksi. Seuraavina lukuvuosina sinun tulee tehdä lukuvuosi-ilmoittautuminen itse. Vain läsnäolevana opiskelijana voit suorittaa yliopiston järjestämiä opintoja. Lukuvuosittainen läsnäoloilmoituksen tekeminen on tärkeää myös, jotta käyttäjätunnuksesi pysyy voimassa. Sinun tulee olla läsnäolevana myös silloin, kun valmistut. Ohjeet lukuvuosi-ilmoittautumiseen Helsingin yliopistossa.
 

Oulun yliopisto:

Jokainen Oulun yliopiston opiskelija, perus- ja jatko-opiskelija sekä erillisellä opiskeluoikeudella opiskeleva, on velvollinen vuosittain ilmoittautumaan yliopistoon voidakseen käyttää opiskeluoikeuttaan. Ohjeet ilmoittautumiseen.
 

Itä-Suomen yliopisto:

Erikoistuvan ei tarvitse tehdä lukuvuosi-ilmoittautumista itse, vaan ilmoittautuminen päivitetään yliopiston puolesta automaattisesti lukuvuosittain.

 

Tampereen yliopisto:

Ilmoittautumistieto päivitetään opinto-oikeuden saaneelle opiskelijalle automaattisesti eikä vuosittaista ilmoittautumista tarvitse tehdä.
 
Ammatillista jatkokoulutusta suorittavat opiskelijat eivät kuulu ylioppilaskuntaan ja näin ollen heidän ei tarvitse maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua.
 

Turun yliopisto:

EL-koulutusta ja EHL suu- ja leukakirurgian koulutusta suorittavilla läsnäolo-ilmoittautuminen merkitään lukuvuosittain automaattisesti 10 vuoden ajan. EHL-koulutusta suorittavilla läsnäolo-ilmoittautuminen merkitään lukuvuosittain automaattisesti 6 vuoden ajan. Erillistä ilmoittautumista ei tällöin tarvita. 

Edellä mainittujen määräaikojen jälkeen erikoistuvan tulee itse huolehtia läsnäoloilmoittautumisesta. Ohjeet ilmoittautumiseen (aukeaa uudelle välilehdelle).

Viimeksi päivitetty 20.03.2023