Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Urvalsprovet

Urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet hålls onsdag 15.5.2019 kl. 9.00 – 14.00.

Du ska delta i urvalsprovet vid det universitet som du har angett som första prioritet i den gemensamma antagningen i medicin eller odontologi. Du kan inte delta i urvalsprovet vid någon annan utbildningsenhet. Ett urvalsprov som skrivits vid ett annat universitet bedöms inte.

Urvalsprovet för veterinärmedicin ska avläggas enligt de anvisningar som ges av Helsingfors universitet. 

 

För att bli beaktad i antagningen måste den sökande delta i ett urvalsprov. Urvalsprovet hålls samtidigt vid samtliga universitet. Det skickas ingen separat kallelse till provet. Endast sökande som har lämnat in en elektronisk ansökan inom den utsatta tiden får delta i urvalsprovet.
Urvalsprovet är obligatoriskt för alla och räcker fem timmar. Det innehåller integrerade uppgifter som grundar sig på provmaterialet och ett uppgiftskompendium som delas ut vid provet.

För att beaktas i antagningen måste du bli godkänd i urvalsprovet. De råpoäng som du får i provet räknas ihop och konverteras till provpoäng på en skala från 0 till 72. De skalade provpoängen uppges med tre decimalers noggrannhet. Det högsta antalet provpoäng (72) ges till dem vars råpoäng hör till den bästa 1 % bland samtliga provdeltagare vid alla universitet som medverkar i utbildningsområdets gemensamma antagning. Minimigränsen för godkänt i urvalsprovet är hälften av detta antal råpoäng. Sökande till den svenska studielinjen vid utbildningsprogrammet i medicin vid Helsingfors universitet måste dessutom uppnå en särskild minimigräns. Kontrollera minimigränsen för antagning till den svenska studielinjen vid Helsingfors universitet i ansökningsobjektets beskrivning av antagningsgrunder på Studieinfo.fi.

 

Fusk under urvalsprovet eller överskridning av provtiden leder till att urvalsprovet underkänns.

Senast ändrad 29.10.2018