Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Initialpoäng

Finländsk studentexamen

Sökande med finländsk studentexamen får initialpoäng för följande studentexamensprov:

  1. modersmålet (svenska, finska, samiska) / ersättande prov
  2. ett främmande språk (lång lärokurs) eller det andra inhemska språket (lång eller medellång lärokurs) – det bättre av dessa
  3. ämnesrealprovet (biologi, fysik eller kemi) – det bästa av dessa
  4. det bästa av följande:
  • matematik (lång eller kort lärokurs) eller
  • vilket ämnesrealprov som helst (utom det prov som används i punkt 3) eller
  • ett realprov som avlagts före 2006 (det gamla realprovet)

Initialpoängen för studentexamen räknas enligt följande:

 

Initialpoängen räknas enligt följande

(totalt fyra studentexamensprov).

VITSORD


                          

    

NIVÅ A

modersmålet / ersättande prov

långt språk

lång matematik

ämnesreal (alla) / realprovet

   

NIVÅ B

medellång (språken)

kort matematik

laudatur

eximia

magna cum laude

cum laude approbatur

lubenter approbatur

approbatur

 

9

7

5

3

1

0

 

6

4

2

0

0

0

 

När det gäller sökande som i stället för modersmålet har avlagt finska eller svenska som andraspråk i studentexamen, poängsätts provet i finska eller svenska som andraspråk på samma sätt som provet i modersmålet. Höjda vitsord i studentexamen beaktas som höjda i poängsättningen av studentexamensbetyget. Om den sökande har höjt vitsordet för realprovet i en studentexamen som avlagts före 2006 genom att skriva ett ämnesrealprov, beaktas det höjda vitsordet i poängsättningen av studentexamensbetyget.

Senast ändrad 29.10.2018